is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 35, 28-08-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 35

416

klom tot 36. Voor de pensioenverzekering van het personeel werd betaald (3e storting) f 1028.16, waarvan f 705.83 door de Mij. en f 322.33 door de beambten. Sedert het eerste jaar is nu door de Mij. f 2384.02 en door het personeel f 1084.45 gestort. De bezittingen van het ondersteuningsfonds bedroegen op ulto. Dec. 1896 f1734.4834, tegen f 1644.10 in 1895. Uitgekeerd werd uit dit fonds, met inbegrip der kosten van geneesmiddelen, f 203, tegen f 285.88 in 1895.

De ontvangsten uit de exploitatie hebben f 69.347.14 beloopen. Daarvan leverde het personen-vervoer f 36.496.79, of f 158.57J/2 meer; het abonnements-personenvervoer f 788.92!/2 of f 67.86J/2 meer. Per dag werd gemiddeld ontvangen f 99.72 met 349 reizigers, tegen f99.55 met 350 reizigers in 1895. Het goederenvervoer gaf f 24.01b.EO1^ tegen f 22.045.40 in 1895, dus f 1970.10l/2 cent meer. Deze zeer gunstige uitkomst is hoofdzakelijk te danken aan de groote vermeerdering van het bietenvervoer. Dit laatste bedroeg bijna 13 millioen kilogram, tegen ongeveer 5 millioen kilogram in 1895. Daarentegen verminderde het gisttransport tusschen Engeland en België, via de lijn, in de laatste maanden van het jaar aanmerkelijk, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de door laatstgenoemd Rijk vastgestelde en eerlang in werking te stellen wet tot heffing van invoerrechten op dit artikel, waarbij tegelijkertijd met ingang van 1 December 1896 het verbod werd opgeheven, om daar te lande gist voor stokerijen te fabriceeren. Het vervoer van grind en steenpuin voor den aanleg van nieuwe wegen was voorts vrij aanzienlijk.

Aan buitengewone ontvangsten werd f 2464.54geïnd, of f 315.55 meer, voornamelijk een gevolg van het meerdere gebruik dat van de weegbruggen te Breskens en Sluis gemaakt werd.

De exploitatiekosten bedroegen f 37.917.34 tegen f 37.776.00>/2 in het vorig jaar of 54.7 pet. van de bruto-ontvangsten, tegen 56.6 pet. in 1895. Weg en werken, gebouwen en rollend materieel bevinden zich in behoorlijken staat van onderhoud. De kosten daarvan verschillen weinig met die van vorige jaren. Het is echter te voorzien, dat vooral die van den weg en van het rollend materieel langzamerhand door het veeljarig gebruik in eenigszins sterkere mate zulien toenemen.

De bruto-winst bedraagt f 31,429.80. Hierbij komt aan subsidiën f11,569,90 en aan rente f 3451.72; totaal f46,451.42. Besloten werd hiervan f 14,712.35i/2 te storten in het vernieuwingsfonds, af te schrijven op «tramweg en kunstwerken" f 8139.061/2 en op terreinen f1000; voor dividendbelasting f450 te reserveeren en f 150 bij te dragen aan het ondersteuningsfonds. Als winstsaldo blijft dan over f 22,000, waarvan aan tantièmes f 4000 en aan de aandeelhouders 4 pet. van het maatschappelijk kapitaal of f120.000 en 60 pet. van het restant ad f 10,000, zijnde f6000, kan worden gegeven, zoodat het dividend over 1896 f 30 per aandeel of 6 pet. bedraagt. Over 1895 is 5 pet. uitgekeerd.

Stoomtramweg maatschappij „Oldambt—Pekela" 1896.

Blijkens het door den directeur der Stoomtramwegmaatschappij «Oldambt—Pekela» uitgebrachte verslag over 1896 is de obligatieschuld f 48,000 gebleven; de financieele toestand bleef vooruitgaande. Aan onderhoud van weg, gebouwen, bruggen, enz. werd f 3624.23 besteed.

Personenvervoer en goederenvervoer haalden een weinig op, doch het altijd wisselvallige stroo-, kalk- en papiervervoer liet wat vallen. Ontvangen werd op de lijn Finsterwold—Winschoten, ongev. 11 kilometer, wegens personenvervoer f 10,208.76, goederenvervoer f2656.35, totaal f 12,365.11; op de lijn Winschoten—Stadskanaal, ongeveer 18 kilometer, zijn die bedragen f 27,900.40 en f 4622.81 %, te zamen f32,523.21 gemiddeld per kilometer in 1895 f1162.02)4 en f 1790.76, in 1896 f 1169.55V4 en f 1806.84)4.

De exploitatiekosten beliepen f 33,419.46)4 of f 777.32)4 meer dan in 1895, hoofdzakelijk te schrijven op rekening der bruggen en van het rollend materieel.

Blijkens de balans en winst- en verliesrekening bedraagt het nettooverschot over 1896 na aftrek van den intrest der obligatie-leening, doch met inbegrip van f67.46 onverdeelde winst over 1895, f20,657.07.

Besloten werd af te schrijven f 5600, en van het restant ad f 15,057.07, uit te keeren il4 pet. over f 525,000 gewone aandeelen, dns f7875; 6 pet. over f113,000 prioriteitsaandeelen, dus f 6780, en van de rest ad f 402.07 voor bedrijfsbelasting te reserveeren f 370, waarna er voor de nieuwe rekening f 32.07 overblijft.

LIJST DEK WEKKEN

vanwege de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs uitgegeven en voor het publiek beschikbaar gesteld.

Repertorium der literatuur van den Waterstaat van Nederland, bewerkt door P. H. Kemper, L. V. B. I.; uitgegeven in 1883 bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Prijs ƒ1.

Tarief voor reis- en verblijfkosten ten behoeve van Technici; uitgegeven in 1887 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.25.

Honorarium-tabel voor technischen arbeid van Ingenieurs en Architecten;

uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te s-Gravenhage. Prijs / 0.10.

Algemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onderhouden van werken ten behoeve van besturen en particulieren,

uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.60. Verslag der Commissie in zake het Technisch Onderwijs, benoemd ingevolge het besluit van de Algemeene Vergadering der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, op 18 Juli 1891 ; uitgegeven in 1895 bij Gebr. Belinfante, voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 2.50.

Weerkundige waarnemingen te de Bilt, 8 uur voormiddag.

I Barometer- _.. " Winükracbt, TemDera- Neersla»

1 89 7. stand in Wind- naar tuur Sen i*Ug

mM. richting. Beaufort ce'lffiff mM

_ 12-d. sch. Celsius. mm.

20 Aug. 759.9 Z.W. 3 15 4 2

21 » 752.8 Z.Z.W. 4 17 5 6

22 » 752.4 W.Z.W. 5 15.6 2

23 » 755.6 Z.W. 4 161 13

24 » 758.3 Z.Z.W. 2 15.1 1

25 » 756.5 Z. 3 15.0 1

26 » 757.7 W.Z.W. ' 4 15.3 3

Rivierberichten

Waterhoogten, in Meters -f- A.P. 8 uur voormiddag.

, Keulen. KHm« i™ Wester- Maas-

1897. 1 uur Lobith. N«™e A™" voort, tricht. Venlo. Grave.

vm. «en- fiem- reg. pl. (brug).

21 Aug. 38.24 10.37 8.12 8.47 8.98 41 42 8.87 5.00

22 » 38.34 10.48 8.20 8.54 9.06 41 49 8.85 4 98

23 » 38.54 10.57 8.30 8.62 9.14 41.71 8 94 4 99

24 » 38.97 10.73 8.43 8.70 9.25 41.46 9.12 510

25 » 39.34 11.09 8.73 8.96 9.52 41.47 8.94 5 19

26 » 39.42 11.49 9.13 9.29 9.85 41.52 8.94 5.08

27 » 39.45 11.65 9.34 9.46 10.02 41.50 9.06 5.10

Het Amsterdamsche peil wordt voor de hoogten, die dienovereenkomstig zijn bepaald, aangegeven door N.A.P. en de waterhoogten worden dus voortaan in meters volgens N.A.P. uitgedrukt.

De waterhoogten, betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurlijk onveranderd.

Na I Januari 1893 worden de opgaven der waterwaarnemingen aan de peilschalen langs de rivieren voorkomende in de Staatscourant herleid tot het Amsterdamsche peil volgens de UITKOMSTEN DER NAUWKEURIGHEIDSWATERPASSINGEN en de waterpassingen van den Algemeenen dienst van den Waterstaat.

Keul. Lob. NUm. Arnh. tricït Venlo Grave zellr.jbrug. brus

Nul der oude schaal. 35.94 13.62 6.14 6.71 — 7.22 42.01 — 4.80 Laagste stand bij open water telCeulen, met daarmede over-

eenkomende water- noegerj

standen 36.94 9.08 6.79 7.27 7.85 7.72 4-"-°j? 8 53 4 80

41.20Ï ' I thans ]

Standen overeenko-

mende met 1.50 M. , _ ™fer

+ peil te Keulen . . 37.44 9.50 7.64 8.21 8.06 8.68 4-85

f thans

Gem. zomerst. (1 Mei

— 1 Nov.) 1851-1860. 38.89 — 8.90 8.74 — 9.40 42.64 9.84 5.96 Gem. zomerstand

1861—1870 38.37 10.83 8.39 8.29 — 8.84 42.43 9.35 5.45

Gem. zomerstand

1871—1880 38.92 11.14 8.77 8.80 — 9.27 42.68 9.62 5.77

Gem. zomerstand

1881—1890 38.75 10.96 8.64 8.76 9.36 9.23 42.68 9.81 5.99

Merk III. (Verbod

van stoomvaart). . . 43.74 15.41 12.54 12.47 ——— — — Hoogste stand bij

open water 45.45 16.39 13.42 13.04 13.75 13.42 46.76 18.01 11.21

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

Bij Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1897 n°. 16 is aan den heer J. T. Cremer, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als commissaris-generaal voor Nederland bij de in 1900 te Parijs te houden wereldtentoonstelling, en als lid en voorzitter der Centrale Commissie tot inrichting van de afdeelingen van Nederland en zijne koloniën en tot behartiging van de belangen der inzenders in die afdeelingen op de genoemde tentoonstelling,