is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 44, 30-10-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

515

Dr. C. H. H. Spbonck, hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Utrecht;

Mr. E. de Vries, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, te Leiden ;

3°. te bepalen, dat de leden de bevoegdheid bezitten om, ingeval hunne meening afwijkt van die der meerderheid, van hun gevoelen door nota's te doen blijken.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Op Dinsdag 9 November a.s. zal het Kon. Instituut van Ingenieurs vergaderen te 's-Gravenhage in het lokaal «Diligentia», des voormiddags om kwart voor elf.

De Raad van Bestuur zal mededeeling doen van een legaat door wijlen het hd K. H. van Brederode aan het Instituut gemaakt en voorts van het negende Internationaal Congres van Hygiëne en Demographie in 1898.

Daarna zullen voordrachten gehouden worden.

a. Voordracht van het lid N. O Kist over het waarnemen van spanningen in spoorwegbruggen.

6. Verslag van het lid H. Baucke omtrent het op 23 tot 25 Augustus 1897 te Stockholm gehouden congres van den Internationalen Verband für die Materialprüfung der Technik.

De aandacht van de leden wordt gevestigd op het volgende : 1°. het voorstel betreffende het stichten van een gebouwfonds met toelichting, voorkomende in de Notulen der Instituutsvergaderine van 14 September 1897, blz. 17—19, 28. 2°. het ontwerp van een nieuw Reglement en Verordeningen ingediend door de door den Raad van Bestuur benoemde Commissie voorkomende aldaar blz. 29 en volgende.

3°' ^Ph°t?.§raPhische voorstelling van de receptie op 31 Augustus 1897 (vijftigjarig bestaan van het Instituut, welke verkrijgbaar is bij den photograaf Ad. Zimmermans, de Riemerstraat n° 21 te s-Gravenhage, en waarvan de prijs bedraagt f 5.— voor een exemplaar in groot formaat, f 1.25 in klein formaat.

4°. het verzoek, voorkomende op de omslagen der afleveringen dat de leden hunne portretten gelieven in te zenden voor het album voor zoover dit door hen niet is geschied.

5°. In herinnering wordt gebracht, dat voor belangstellenden exemplaren van het Gedenkboek bij de uitgevers te bekomen zijn voor den prijs van f 15.50, met inbegrip van frankeer- en verzendingskosten. ft

6°. De leden, die verlangen mochten te zijner tijd in het bezit te worden gesteld van exemplaren van de Fransche vertaling van het Gedenkboek, zullen die kunnen bekomen tegen vergoeding van den kostenden prijs, mits zij zich daarvoor rechtstreeks aanmelden bij de uitgevers de Gebrs. J. & H. van Langenhuysen, uiterlijk den lsten December 1897, teneinde de oplage te kunnen bepalen

De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat met 1 December e.k. te vervullen is de betrekking f ToOOSSIStent RijksIandbouwproefstation te Goes. Jaarwedde

Zij die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, geheven zich voor 4 November e.k. aan te melden bij den directeur van genoemd Rijkslandbouwproefstation.

met uitnoodiging te bevorderen, dat de beslissing omtrent dit verzoek met tot een volgende vergadering worde uitgesteld maar in de aanstaande wintervergadering der Staten worde genomen, aangezien uitstel van behandeling door het comité als eene afwijzende beschikking zou moeten worden aangemerkt.

Het komt Ged. Staten voor, dat het thans gedaan verzoek niet wel voor inwilliging vatbaar is. Ged. Staten achten het toch in hoo°-e mate onwaarschijnlijk, dat de Staten, na in Juli 1897 de deelneming voor een som van f 185,000 te hebben toegezegd, nog geen vier maanden later bereid zouden worden bevonden om die toezegging tot meer dan het dubbele van dat bedrag te verhoogen. Om verschillende, aangevoerde redenen geven Ged. Staten den Provincialen Staten in overweging aan het comité voor den aanleg van den Noord-Ooster Locaalspoorweg voor beschikking op zijn adres te kennen te geven, dat geen termen worden gevonden om wijziging te brengen in de bij besluit van 14 Juli 1897 genomen beschikking.

De Scheveningsche havenquaestie.

i De Minister van Waterstaat heeft aan den Gemeenteraad van s-Gravenhage geschreven, dat de Minister van Oorlog hem medegedeeld heeft, dat het landsbelang bij den aanleg eener voor loggers geschikte haven op de kust bepaaldelijk de oprichting van een fort vordert, doch tevens dat van dien eisch wordt afgezien ingeval de naven niet dieper zal worden dan 2 M. onder A.P., voor bommen geschikt, behoudens voldoende maatregelen tot eventueele onbruikoaarmaking der haven. Zonder praejudice is door den Raad aan de havencommissie een krediet van f 5000 verleend tot het technisch onderzoek omtrent de bruikbaarheid van een zoodanige bommenhaven.

BENOEMINGEN. VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit is tot lid der Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing benoemd H. J. Heuvelink, hoogleeraar in de geodesie aan de Polytechnische school te Delft.

Bij Kon. besluit is aan den heer C. L. Loder, directeur van scheepsbouw, vergunning verleend tot het aannemen der versierselen van commandeur 2f)e klasse der Dannebrogsorde, hem geschonken door Zijne Majesteit den Koning van Denemarken.

Aan den civiel-ingenieur S. G. Everts, hoofdcommies bij het Uep. v. Wat., H. en N. (gewezen sectie-ingenieur bij den aanleg van Staatsspoorwegen), is tijdelijk opgedragen het onderwijs in wegen en bruggen aan de Polytechnische School.

Brj den dienst van tractie en materieel der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen worden met ingang van 15 November verplaatst: de ingenieur P. C. J. Laumans van de centrale werkplaats te Zwolle naar de 3= afdeeling van het centraalbureau ; de ingenieur I. Franco van het tractiebureau Utrecht naar de centrale werkplaats Zwolle; de adjunct-ingemeur le kl. H. F. Thijssen van het tractiebureau Tilburg naar net tractiebureau Utrecht en de adjunct-ingenieur 2B kl W H van Druten van de 3° afdeeling aan het centraalbureau naar net tractiebureau Tilburg.

Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij.

Tusschen de heeren Gebr. Goedkoop en de Noord-Holl. TramwegMaatschappij is, door bemiddeling van den makelaar von Glahn eene regeling getroffen waarbij de steigers en gebouwen te Purmèrend, Purmerland, Schouw en Buiksloot benevens de stoombooten «Ceres» en «Antilope» aan de Trammaatschappij overgaan.

Deze zal den dienst voor personen en goederen,'doch beperkt voortzetten, terwijl de heeren Goedkoop het veevervoer aan zich houden

Het ligt in de bedoeling de kaarten geldig te verklaren zoowel voor de boot als voor de tram en in de thans bestaande tariefsregeling geen wijzigingen te brengen.

Noord-Ooster Locaalspoorweg.

Ged. Staten van Overijsel hebben aan de leden der Provinciale Staten toegezonden een adres van het comité voor den aanleg van den JNoord-Ooster Locaalspoorweg, houdende om daarbij aangevoerde redenen het verzoek aan de Provinciale Staten, om met uitbreiding van hun besluit van 14 Juli ji. voor een bedrag van f 374,000 aandeelen te willen nemen in de op te richten Noord-Ooster Locaalspoorweg-maatschappij, of mocht dit bedrag niet worden toegestaan te besluiten tot welk bedrag de toegezegde inschrijving van f 185,000 zal worden verhoogd. Dit adres is bij bovengenoemd college ingediend

. Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N. is de heer J. A. C. van der Velde benoemd tot buitengewoon opzichter bij de uitvoering van werken tot voortzetting der verbetering van den Neder-Rijn en de Lek onder Tuil en 't Waal en Lverdingen.

In Ned. - Indië.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Benoemd: tot opzichter le kl. de waarn. opzichter 3« kl. K- ö. Metzelaar.

. belast: met de waarneming der betrekking van ingenieur kl., de ambtenaar op non-activiteit J. Wilke, laatst ingenieur 2e kl.; met de waarneming der betrekking van architect ^ kl., de ambtenaar op non-activiteit J. Hillen, laatst architect le kl.

Overgeplaatst: naar de residentie Banka, de opzichter le kl. P- van der Bijl; naar de residentie Soerabaja, de architect w P' DE ScHRIJVER; naa<r het gouvernement Sumatra's Westkust, de ingenieur 2* kl. G. pH. M. H. de Pelser Berensberg; naar de residentie Palembang, teneinde als eerstaanwe-