is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 45, 06-11-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

527

H 45.

Verontreiniging van openbare wateren.

Dinsdagmiddag werd in de Trèves-zaal in het Departement van Waterstaat de Staatscommissie tot het voorbereiden van maatregelen tegen de verontreiniging van openbare wateren door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat geïnstalleerd.

In eene door eerstgenoemden Minister uitgesproken rede werd de belangrijkheid der aan de commissie opgedragen taak in het licht gesteld en de urgentie aangetoond van maatregelen, die meer overeenstemming zouden kunnen brengen tusschen de in dit opzicht bestaande wetsbepalingen en de gaandeweg aan het licht getreden behoeften en de door verschillende omstandigheden gewijzigde eischen der volksgezondheid. De Minister drong aan op het maken van zooveel spoed als met de degelijkheid van het in te stellen onderzoek bestaanbaar zoude zijn. Mocht eenige bijzondere zaak hierbij blijken meer nog dan andere urgent te zijn, dan zou daarin wellicht reeds door aanvankelijke partieele regeling te voorzien zijn.

De voorzitter der commissie, Mr. A. F. Baron van Lijnden, dankte, namens de commissie, voor het in hare leden gestelde vertrouwen en ontwikkelde, geheel in den geest van het door den Minister gesprokene, het werkplan dat z. i. door de commissie zou moeten worden gevolgd.

Nadat de Ministers zich hadden verwijderd, ving de commissie onmiddellijk met de voorbereidende werkzaamheden aan.

De raad der gemeente Dantumadeel heeft af wij zend beschikt op het verzoek van den heer Hamelink, directeur der Ned. Tramweg-Maatschappij, om op de lijn Dokkum— Veenwouden de paarden als trekkracht te mogen vervangen door gas.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 20 October 1.1. is aan den civiel-ingenieur A. Rouwenhorst Mulder, te Nijmegen, vergunning verleend tot het dragen der versierselen van ridder in de Leopoldsorde van België.

Bij Kon. besluit van 28 October j.1. is benoemd tot secretaris der hoofdcommissie tot herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen, ingesteld bij art. 12 der wet van 2 Mei 1897 (StM. n°. 124), C. E. Last, ingenieur-verificateur van het kadaster te 's-Gravenhage.

Tot adjunct-directeur der stedelijke gasfabriek te Deutichem is door den Gemeenteraad met algemeene stemmen benoemd, de heer J. Smit Ezn. te Utrecht, n°. 1 der voordracht.

De adspirant-adjunct-inspecteur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, Jhr. A. M. C. Schorer, is overgeplaatst van Zutphen naar Venlo. en de 3^ klerk B. R. H. Raskin te Hasselt is benoemd tot opzichter 3« kl.

De heer K. Stoffels is door de Union te Berlijn aangesteld bij den aanleg van electrische trams te Essen aan de Ruhr.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. is de civiel-ingenieur A. K. Zweede benoemd tot buitengewoon opzichter bij het voorbereiden van het maken eener tweede doorvaartopening aan de spoorwegbrug over het kanaal door ZuidBeveland te Vlake en zijn J. Breed te Zijpe, P. van der Meij te Wijk aan Zee, P. Wen te Groote Keten en G. Bareman te Schoor], benoemd tot buitengewone opzichters bij de zeewerken in Noord-Holland.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Gedetacheerd: de ingenieur le kl. R. P. O. D. Wijnmalen. Bij de Staatsspoorwegen op Java:

Geplaatst: bij de exploitatie der Oosterlijnen, de tijdelijke onderopzichter le kl. R. Jardez.

Ontslagen: wegens overcompleet, eervol uit zijne betrekking, de onderopzichter 2e kl. B. G. J. Th. Ciebrant.

Bij de Genie.

Geplaatst: te Magelang, de 2= luitenant van verlof uit Nederland teruggekeerd, W. H. Hioolen.

Bij het Kadaster. Benoemd : tot ingenieur 1<= kl., de ambtenaar op non-activiteit W. van der Rest, laatstelijk ingenieur 2e kl.

OPEN BETREKKINGEN.

In Ned. - Indië.

Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Toegevoegd: aan den chef der irrigatie-afdeeling Serajoe, met Bandjarnegara als standplaats, de ingenieur 3e kl. Jhr. F. L. C. van Doorn ; aan den chef der 2« waterstaatsafd. in het belang der verbetering van de bevloeiing door de Sindopradja- en Doetamaleidingen (afd. Indramajoe, res. Cheribon), de aspirantingenieur A. J. Dijkstra; aan den chef der 4» waterstaatsafd., voor de werken aan de Brantas-, Porrong- en Soerabajarivieren, de opzichter 3e kl. C. J. F. Ch. van Raalten.

Overgeplaatst: naar de res. Besoeki, de waarn. opzichter 3* kl. P. van Heijningen.

Tijdelijk gesteld: ter beschikking van den chef der irrigatieafd. Brantas, de opzichter 3" kl. E. G. Th. Burgers.

Ingenieur voor spoorwegaanleg op Sumatra. (Zie Adv.) Mijningenieur of Geoloog. (Zie Adv. in n°. 44.)

Civiel-ingenieur bij eene exploratie in Suriname. (Zie Adv. in n°. 44.) Civiel-ingenieur bij de verbetering der Overijselsche Vecht. (Zie Adv. m n°. 44.)

Vertegenwoordigers voor Holland. (Zie Adv.)

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.) Rijkswaterstaat. Utrecht, 23 Oct. Uitbreiden enz. der aanvaarhoofden tot beveiliging van de draaibruggen over het Merwedekanaal te Maarssen, Zuilen, Utrecht en Jutphaas. R. Barneveld te Vreeswijk, f 3520. '

Id. Id. Leveren en verwerken van perkoenpalen en puin aan de oevervoorzieningen van het Merwedekanaal in Utrecht, in 2 perc. Perc. 1. 35000 dennen perkoenpalen en 1250 M3, puin. R. Barneveld te Vreeswijk, f 6740; perc. 2. Verwerken van 1600 M3. puin. Th. J. Vermaak te Utrecht, f 2464; massa C. Krachten Jz. te Utrecht f 9382. '

's-Gravenhage, 27 Oct. Verhoogen van den strekdam met ombuiging aan de Groote Loo langs den rechteroever van de Nieuwe Maas onder Krimpen a/d IJssel. W. Volker te Sliedrecht, f 12,430.

Id. Id. Maken van twee kribben tot verbetering van den IJssel beneden Zalk. E. Terwindt te Pannerden, f 7650.

Middelburg, 29 Oct. Maken en inhangen van twee nieuwe en herstellen en verwisselen van de bestaande buitenvloeddeuren van de kleine schutsluizen van het kanaal door Walcheren te Vlissingen en te Veere. J. v. d. Hoek te Middelburg, f 7770.

Genie. Amsterdam, 26 Oct. Maken van een schietbaan ten beh. van de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. H. R. Hendriks te Amsterdam, f 5674.

Gemeentewerken. Elst, 23 Oct. 1°. Bouwen van een schoool te Lent. Gegund aan O. v. Thienen te Nijmegen, f 15,956; 2°. Bouwen van een veldwachterswoning te Eist. Gegund aan W. v. Zandvoort te Nijmegen, f 1900.

Amsterdam, 25 Oct. Sloopen van twee perceelen aan de 's-Gravesandestraat. J. Zijp ald., f 302.50.

In. Id. Bouwen van twee kademuren hij de brug over de Kostverloren Vaart en maken van wegbanen tusschen de le en 2e Hugo de Grootstraat. C. de Vilder ald., f 8947.

Id. Id. Dempen en rioleeren van de Oude Looierssloot en bouwen van een steenen afsluitwalmuur. C. de Vilder, f 4362.

Groningen, 28 Oct. Uitvoeren van fundeerings- en afwateringswerken in het terrein voor het openbaar Slachthuis, ophoogen van dat terrein enz. enz. H. Ibelings ald., f 68,800.

's-Gravenhage, 28 Oct. Maken en stellen van 6 openbare waterplaatsen en houten schermen bij 7 bestaande bakken. A. R. Rutgers ald., f 2193.

's-Gravenhage, 4 Nov. 1°. Bouwen van twee scholen aan de van Damstraat en de Zusterstraat. J. v. d. Elshout te Scheveningen, f 99,850; 2°. Aanleggen, rioleeren en bestraten van den Rijswijkschen weg naar de Laakhaventerreinen, ten Z.-O. van het station der H. IJ. S. M. J. v. d. Elshout, f 105,980.

Spoorwegen. Amsterdam, 25 Oct. Holl. IJz. Spoorwegmij. Leveren van vierkant beslagen eikenhout voor wissels. Janzen & Co. te Haarlem, f 40 per MK

Particuliere werken. Assen, 25 Oct. Commissie voor het concert1 geb. Bouwen van een concertgebouw met bijbeh. werken. E. Ubels ald f 34,856.

Ruurlo, 26 Oct. Bouwen van een gesticht op het landgoed Drietelaar onder Borculo. B. Hilbers te Groenlo, f41,210.

's-Gravenhage, 29 Oct. Ver. tot het verschaffen van woningen aan minvermogenden. Bouwen van 36 huizen met bovenhuizen en 9 pakhuizen nabij de Hannemanstraat. P. v. d. Houwen ald., f 77,082.