is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 48, 27-11-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 48.

572

Terneuzen bij het onderhoud van het Ned. gedeelte van het kanaal van Terneuzen.

Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 22 November j.1., is voor het tijdvak van 24 November tot 31 December 1897 benoemd tot assistent aan het Rijkslandbouwproefstation te Wageningen J. W. Boeseken, te Rotternam.

In Ned.-Indië.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij de exploitatie van S.S. op Java: Benoemd: tot telegraafopzichter en geplaatst op de Oosterlijnen, W. Moody.

B ij d e e x p 1. v a n S. S. ter Sumatra's Westkust: Ontslagen : met ingang van 14 Dec. 1897, op verzoek, eervol

uit 's lands dienst, de chef der 3e afd., tevens fungeerend chef

der werkplaatsen D. L. Graadt yan Roggen.

Benoemd: met ingang van 14 Dec. l»y/, tot cnet uer <J« aio., de adjunct-chef der 3» afd. op Java, H. F. yan Stipriaan Luïscius ; tot chef der werkplaatsen, de opzichter-machinist le kl., gedetacheerd ter Sumatra's Westkust, E. D. C. Middelaer.

Bij de Genie.

Hersteld: in activiteit bij zijn wapen, geplaatst bij den topographischen dienst (triangulatie-brigade) en in verband hiermede gevoerd a la suite, de kapt. op non-act. L. H. F. Wackers.

Ontslagen: op verzoek, eervol de luit. L. H. yan :t Sant, met vergunning, om de aan dien rang verbonden activiteitsuniform te blijven dragen.

Bij het Boschwezen.

Bij het Boschwezen op Java en Madoera.

Benoemd: tot adspirant-houtvester J. J. Duijfjes.

Ontslagen: eervol, wegens ziekte, de opziener E. L. J. Doelitzch.

Toegevoegd: aan den houtvester, belast met het beheer over het boschdistrict Semarang-Vorstenlanden, de benoemde adspirant-houtvester J. J. Duijfjes.

Verleend: een jaar verlof naar Europa, aan den inspecteur N. J. Kollewijn.

Bij het Kadaster.

Verplaatst: van de kadastrale metingen in de residentie Soerakarta naar het kadastraal-bureau te Cheribon, de adjunctlandmeter 3e kl. F. J. A. Keuchenius; van het kadastraal-bureau te Cheribon naar de kadastrale metingen in de residentie Soerakarta, de adjunct-landmeter 3« kl. H. Bokhorst.

OPEN BETREKKINGEN.

Technoloog op een chemisch-technisch bureau. (Zie Adv.) Jong werkman bekend met het machinevak of met boorwerkzaamheden. (Zie Adv.)

Leeraar in de wis- en natuurkunde aan de H, B. School met 5-j. cursus te Dordrecht, op eene bezoldiging van f 2200. Doctoren in de philosophie zullen de voorkeur genieten. Sollicitatiestukken in te zenden ter Secret. van de gemeente, vóór of uiterlijk op 5 Dec. 1897.

Bouwkundig Opzichter-Teekenaar, zoo spoedig mogelijk. Brieven fr. met nauwkeurige referentiën, leeftijd en verlangd salaris, letters L N X, Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & van Ditmak, Rotterdam.

Opzichter-Teekenaar, (R. K.). Zij die met Kerkenbouw bekend zijn genieten de voorkeur. Referten met opgave van verlangd salaris aan J. H. y. d. Abeelen, Architect te Tilburg. Direct in betrekking te treden en voor een jaar vast werk. Onnoodig zonder goede getuigschriften zich aan te melden.

Practisch ontwikkeld Persoon, voor ijzerconstructiën, reparatiewerkplaats en Ijzergieterij, in hoofdzaak voor teekenen en rekenen. Uitstekende gelegenheid om onder leiding zich eene positie te verwerven. Zij, die reeds in dergelijke betrekkingen werkzaam waren, genieten de voorkeur. Brieven onder No. 100282 aan het Bureau van het «Alg. Ned. Adv.-Blad» te 's-Gravenhage.

Stille Vennoot in een bloeiende fabriekszaak met 15 a 20 mille. Brieven letters B Z Adv.-Bureau, C. W. Betcke te Rotterdam.

Deelgenoot. Tot uitbreiding eener Industr. Zaak met kapitaal (5 a 6 mille). Adres met brieven, onder No. 29072 aan het Bureau der «Nieuwe Rotterd. Courant».

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Een Bouwkundig Opzichter-Teekenaar en leiding Timmerwinkel, met goede referentiën, zoekt plaatsing. Brieven onder No. 100272 aan het bureau van het «Alg. Ned. Adv.-Blad» te 's-Gravenhage.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. 's-Hertogenbosch, 19 Nov. Driej. onderhoud van de werken van de gekanaliseerde Dieze. J. M. Gruijters te Orthen, f 7060 per jaar.

Utrecht 19 Nov. Driej. onderhoud van de Rijks groote wegen in Utrecht ged. 1898/1900. Perc. 1. C. Bos te Haarlemmermeer, f 8274; perc. 2. Dezelfde, f8031; perc. 3. L. Ruitenberg te Amersfoort, f2189; perc 4. O Schmieman te Jaarsveld, f 9974; perc. 5. R. Barneveld te Vreeswijk f 4120; perc. 6. L. Ruitenberg, t 3064; perc. 7. S. M. van Wrik te Renkum, f 14,400; massa perc. 1, 2, 3, 6 en 7. S. M. v. Wijk te Renkum, f 34,170; perc. 1, 2, 3, 4, 6, en 7. Dezelfde, f 44,520; alle perc. Dezelfde, f 49,110; massa perc. 1, 2, 3, 6. C. Bos, f21,449.

Middelburg, 19 Nov. Bestorten van een ged. zeewering te Vhssingen. P. A. v. d. Velde te Neuzen, f 3935.

Id. Id. Driej. onderhoud van de Rijks contr'escarpe te Tholen. J. L. Geluk te Tholen, f 627 per jaar.

's-Gravenhage, 24 Nov. Opruimen van grond op de Nieuwe Merwede. A. Prins Thzn. te Sliedrecht. f 20,136.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Grayenhage, 19 Nov. Wijzigen van Rijkstelegraaflijnen tusschen Barendrecht en Gorinchem. J. Lodder te Willemstad, f919.

Provinciale werken. 's-Hertogenbosch, 18 Nov. 1 . Leveren van geg. ijzeren kilometer- en hectorneterpalen. Firma W. v. d. Schoot te Tilburg, f 1554; 2°. Twee ijzeren grind- en steenslagwalsen. Dezelfde,

1 '' Gemeentewerken. Katwijk, 19 Növ. Vernieuwen van ongeveer 290 M. beschoeiing langs het kanaal en de havenkom ald. G. C. Schellenberg te 's-Gravenhage, f 8736.

°,_ /-._ OE VT„.. AO »T„1,„,, ,,„„ 1,Q+ n-orloollo T S> c L- h ü van -

S-<jRAVENHAUr;, JU nov. x . maivcu vcm w^i gv,uuu..~ .

werken tusschen Trekvliet en Rijswijkschen weg. J. v. d. Elshout Gzn. te Scheveningen. f 92,1 14 ingeval de kaaimuren worden gemaakt van metselwerk en klinkers; en f 98,000 ingeval van betonmuren met bazaltbekleeding: 2°. Leveren van gegoten ijzeren straatkolken enz., in 8 perc Massa Kon. Ned. Grofsmederij te Leiden, perc. 1, 3, 4, 6, 7 en 8 resp. f 4700 ; f 1210; f 1560; f 90; f 68 en f I 15 ; Ulftsche ijzergieterij, firma Bellaart, Becking en Bongers te Ulft, perc. 2 en 5 resp. f 864 en f 787; voorts was nog per stuk ingeschreven door Joh. de Bakker te Oosterhout, perc. 4, 6, 7 en 8 resp f 5.05, f 2.48, f 0.62

en f I.47M. , ,

Id. Id. Levering van steenkolen ten beh. van het stoomgemaal van het afvoerkanaal en de stoomgemalen aan de Duinstraat, de Badhuiskade de Timorstraat, de Hoefkade en de Lekstraat, in 2 perc. Perc 1. H. van Gaaien alhier, f 7.19 per 1000 KG.; perc. 2. A. Zellekens' alhier, f 8.07 per 1000 KG.

Spoorwegen. Utrecht, 16 Nov. Maatsch. tot Expl. v. S.S. Maken van een uitbreiding van de wielbandenwerkplaats enz. te Tilburg. F Smulders te Oisterwijk, f 10,278.

Particuliere werken.' Rotterdam, 15 Nov. Archt. A. Dirkzwager. Afbreken en weder opbouwen van 4 winkelhuizen met 12 bovenwoningen aan den Goudsche weg ald. P. van Linschoten ald., f 23,523.

°Cadzand, 16 Nov. Dir. der onderl. brandivaarborgtnij. Bouwen van een steenen windkorenmolen. Gegund aan Th. Rombout te Bossevelde (België), f 7380.

's-Hertogenbosch, 16 Nov. Maatsch. Gemeensch. Eigendom. Verven van 50 arbeiderswoningen. Gegund aan Gebr. de Bresser ald., f 525.

Buren, 17 Nov. Curatoren van het weeshuis. Maken en vervolgen der afscheiding om het terrein tegenover het gesticht. Gegund aan A. Verkuil te Zoelmond, f 832.

Breda, '17 Nov. Bredasche Bouwgrondmij. Ophoogen van den nieuwen boulevard en aangrenzende bouwterreinen, van af de Wilhelminastr. door de gem. Teteringen, Prinsenhage en Ginneken naar het mastbosch enz. C. Bos te Haarlemmermeer, a. f 63,490, b. f 66,570.

's Gravenhage, 19 Nov. Ing. H. P. N. Halbertsma. Bouwen van den watertoren en eene machinistenwoning te Herten, met bijlevering van de materialen met uitzondering van de buisleidingen en hethoogreservoir in den toren. H. Peeters te Roermond, f 22,848.

Bovenknijpe, 17 Nov. Dir. der boterfabnek. Bouwen van een ijshuis kaas- en' koellokaal enz. voor de inrichting van een kaasmakerij. S. Scheper ald., f 5543.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 29 November.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te i0}4 ure: Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas, tusschen de