is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 12, 1897, no 52, 25-12-1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 53.

634

Naar wij vernemen is thans de toezegging gedaan voor het benoodigde kapitaal voor den aanleg van den Krimpenerwaard-spoorweg, zoodat de totstandkoming der spoorwegverbinding met Gouda verzekerd is.

De Waterstaatsbegrooting voor '1898 is in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 22 dezer, zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit is de Minister van Marine, J. O. Jansen, op zijn verzoek eervol ontslagen, met dankbetuiging voor de bewezen diensten, en is generaal-majoor Eland, Minister van Oorlog, tijdelijk belast met het beheer van het departement van Marine.

Bij Kon. besluit is benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau, Prof. H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Bij Kon. besluit is benoemd tot ridder in de orde van OranjeNassau J. O Ramaer, lid en secretaris der commissie ingesteld bij Kon. besluit van 5 Mei 1893, n°. 16.

Bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen is benoemd, met ingang van 1 Jan., tot adjunct-ingenieur le kl. Jhr. J. C. van Reigersberg Versluijs, thans adjunct-ingenieur 2e kl.

Tot technisch administrateur der Tilburgsche Waterleidingmaatschappij is benoemd, de heer S. Brandenburg Rzn. te Almeloo.

De heer R. W. J. C. van den Wall Bake, directeur der Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij te Amsterdam, is benoemd tot ridder in de orde van Rooden Adelaar 3e kl., en de heer G. A. A. Middelberg, directeur derzelfde maatschappij te Pretoria, tot ridder in de Pruisische Kroonorde 39 kl.

Bij beschikking van den Minister van Waterstaat, H. en N. is de heer K. S. Hoykens Cz. te Delfzijl benoemd tot buitengewoon opzichter bij het omkaden van een voor slibberging bestemd terrein aldaar, het persen van een gedeelte van de gebaggerde specie op bedoeld terrein en het op diepte brengen en houden van de buitenhaven aldaar gedurende 1898.

In Ned.-Indiê. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W.

Benoemd: tot opzichter 2e kl., de waarnemende opzichter 3e kl. .P van Hevningen.

Belast: met de waarneming der betrekking van opzichter 3e kl. en geplaatst in de residente Pekalongan, de ambtenaar op wachtgeld H. J. Regeer.

Toegevoegd : aan den chef der irrigatie-af deeling Brantas, met Sidoardjo als standplaats, de opzichter 2e kl. L. P. A. Beraud.

Overgeplaatst: naar Madoera, de aan den chef der 4e waterstaats-afdeeling toegevoegde waarn. ingenieur 3e kl. J. Wilke ; naar Probolinggo, de opzichter 3e kl. J. H. Boon ; naar Cheribon, de opzichter 3<= kl. J. G. Lassasie ; naar Krawang, de opzichter 3e kl. E. G. Th. Burgers ; naar den gewestelijken dienst in de residentie Soerabaja, de opzichter 3° kl. O J. E. Th. van Ra alten.

Bij het Boschwezen. Bij het Boschwezen op Java en Madoera. Benoemd : tot inspecteur, de houtvester A. D. L. M. Soubert.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Utrecht, 11 Dec. Leveren en plaatsen van gegoten ijzeren dubbele bolders op de dekzerken van de Koninginnesluis te Vreeswijk. R- Barneveld te Vreeswijk, f 1965.

Maastricht, 13 Dec. Vierj. onderhoud van de Bijks groote wegen in Limburg, in 8 perc. Perc. 1. J. Ummels te Maastricht, f 3997; perc. 2. E. H. Dupuits te Wijlré, f9693; perc. 3. E. H. Dupuits, f2350; perc. 4. j. Ubachs te Heerlen, f10,560; perc. 5. G. J. Groot te St.-Anna en W. van Hasselt te Nijmegen, f 13,180; perc. 6. P. H.Timmermans

te Gennep, f 7445 ; perc. 7. Dezelfde, f 5320; perc. 9. J. Broens te Weert, f 1142.

Id. Id. Vierj. onderhoud van de vaartuigen en al hetgeen verder behoort tot de Rijksveren op de rivier de Maas in Limburg. P. v. Gasselt te Venlo, f 1712 per jaar.

Id. Id. Maken van een basaltmuur op paalfundeering en remmingwerk en twee ducdalven bij sluis n°. 16 der Zuid-Willemsvaart, onder de gem. Weert. J. Kluskens te Nederweert, f 971.

's-Gravenhage, 15 Dec. Maken van eenige gedeelten van het Zuiderafwateringskanaal nabij den Langstraatschen Winterdijk enz. onder Besoijen, Vrijhoeve-Capelle en Waspik. A. Prins Thz. te Sliedrecht, f 104,350.

Id. Id. Baggerwerk in de Maas onder Driel. j. Cornet te ZaltBommel, f 4195.

Id. Id. Baggerwerk in de Boven-Merwede. T. Volker te Dordrecht, f 0.146 per W.

Haarlem, 16 Dec. Leveren en plaatsen van meerpalen langs het Noord-Holl. kanaal. A. Krijnen te Helder, f 2971.

Id. Id. Bouwen van een pontwachterswoning te Watergang, onder de gem. Landsmeer, beh. tot de werken van het Groot Noord-Holl. kanaal. j. Plas te Purmerend, f 4271.

Id. Id. Herstellen van de ebdeuren der groote opening van de schutsluis Willem I, beh. tot de werken van het Groot Noord-Holl. kanaal. C. Schoonboom te Voorburg, f 4440.

Id. Id. Maken van een berg- en herstelplaats voor de deuren der groote schutsluis te IJmuiden met sleephelling en bijbehoorende werken, beh. tot de uitbreiding der sluis- en havenwerken ald. j. Hillen te Utrecht, f 70,900.

Leeuwarden, 17 Dec. Driej. onderhoud van den Statendijk bij Slijkenburg enz. M. de Vries en L. Zandstra te Lemmer, f 1777 p. jaar.

Id. Id. Driej. onderhoud van de havenwerken te Harlingen. J. j. v. d. Leij te Arum, f 19,094 per jaar.

Zwolle, 17 Dec. Onderhoud van de Willemsvaart in Overijssel ged. 1898/1900. C. ter Horst te Zwolle, f 6372.

Middelburg, 17 Dec. Bouwen van eene sluisknechtswoning aan den oostelijken arm van het kanaal van Terneuzen te Terneuzen. G. j. Balkenstein te Neuzen, f 3324.

Id. Id. Maken en inhangen van een paar ijzeren reserve-ebdeuren, voor de groote schutsluis van het kanaal door Zuid-Beveland te Wemeldinge. F. Kloos & Zn. te Kinderdijk, f 18,764.

Id. Id. Vernieuwen van twee ducdalven in de buitenhaven te Hansweert, maken van een ducdalf in de buitenhaven te Wemeldinge en van twee ducdalven voor het remmingwerk tot beveiliging van den draaipijler van de Schoorsche brug, beh. tot de werken van het kanaal door Zuid-Beveland. J. B. Koch te Hansweert, f 4940.

Id. Id. Maken van een schipbrug over het Marinedok te Vlissingen, met landhoofden en verdere bijbehoorende werken. F. Andriessens, V. A. Hillen & Co. te Utrecht, f 82,700.

Id. Id. Onderhoud van de Rijks zeeweringen en havenwerken te Vlissingen, ged. de jaren 1898, 1899 en 1900. j. v. d. Hoek te Middelburg, f 8645.

Id. Id. Onderhoud ged. 1898, 1899 en 1900 van de havenwerken te Breskens, prov. Zeeland. P. Monjé te Breskens, f 6478.

Min. v. Binnenl. Zaken. Utrecht, 11 Dec. Onderhouden van en doen van herstellingen en vernieuwingen aan het Rijksarcbiefgebouw te Utrecht, ged. de jaren 1898 en 1899. Gebr. v. Leeuwen ald., f1215.

Id. Id. Verbouwen der anatomie- en zoölogie-afdeelingen van het Statenkamergebouw aan het St. Janskerkhof te Utrecht. W. A. G. Jansen ald., f 29,248.

Maastricht, 13 Dec. Onderhouden van het Rijksarchiefgebouw te Maastricht, ged. de jaren 1898 en 1899. J. Schenk ald., f I 134.

's-Hertogenbosch, 14 Dec. 1°. Onderhouden van en doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der R. H. B. School te Helmond, ged. de jaren 1898 en 1899. J. W. v. d. Putten te Helmond, f2158; 2°. Onderhouden van en doen van herstellingen en vernieuwingen aan het Rijksarchiefgebouw ald., ged. de jaren 1898 en 1899. J. H. Berendsen ald., f 2145; 3°. Onderhouden van en doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der R. II. B. School ald., ged. 1898 en 1899. C. v. Beugen ald., f 1825; 4°. Onderhouden van en doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der B. H. B. School te Tilburg, ged. 1898 en 1899. L. H. Mennen Bossaers te Tilburg, f 1890.

Haarlem, 16 Dec. Onderhouden enz. van het Rijksarchiefgeb. ald. ged. 1898—1899. A. Rinkema ald., f 762.

Arnhem, 17 Dec. 1°. Onderhouden van en doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijmpgen, ged. de jaren 1898 en 1899. J. C. Kropman ald.. f 4125; 2°. Onderhouden van en doen van vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der Rijks land- en tuinbouwschool te Wageningen, ged. de jaren 1898 en 1899. R. de Vries te Wageningen, f 10,545; 3°. Onderhouden van en doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der R. H. B. School te ZaltBommel, ged. de jaren 1898 en 1899. L. A. v. Steenis te Zalt-Bommel, f 918.

Genie. Gorinchem, 14 Dec. Werkzaamheden van ondergeschikt belang ter verbetering van de Nieuwe Holl. Waterlinie. K. J. Looijen te Heukelom, f 3087.

Willemstad, 14 Dec. Voorzieningen ter voorkoming van brandgevaar te Willemstad enz. N. de Vos ald., f 1250.

Gemeentewerken, Amersfoort, 13 Dec. 1°. Onderhoudswerk aan