is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 4, 22-01-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

Weerkundige waarnemingen te de Bildt, 8 uur voormiddag

— ^^^^ I Windkracht, Tempera- Neerslag

Barometer- wind- naar tuur, graden in

1898. stand in richting. Beaufort Celsius. mM.

mM. | 12-d. sch. I

14 Jan. 775.1 Z W. 3 2 0

15 » 778.2 N.0. — j; _

16 v — ~T o q f)

.ia « ■ 7731 Z.W. 4 —o v

20 s 771.8 W.Z.W. 5 7 1

Rivierberichten

Waterhoogten, in Meters + A.P. 8 uur voormiddag.

o K7eUleD- T Vth Name- Arn- ™£ St. Venlo. Grave.

1898. 7 uur Lobith. g«en. hem. (voort. (

Jan 37 21 9 52 7.29 7.80 8.27 41.77 9.66 5.92

Jfi 3791 733 7.82 8.29 42.00 9.56 5.85

7 l 3?17 954 7.32 7 83 8.29 41.73 9.80 5.82

aI l 37 4 2 9 54 7 28 7.80 8.26 41.81 9.46 5.83

Jo v-'m 9 46 7 26 7.77 8.23 44.78 9.48 5.74

on * 3fiQ7 9 44 7 20 7 74 8.49 44.65 9.39 5.70

g : aeS Ï34 ?S ™9 8.44 44.66 9.40 5.67

M 4.

houden van werken ten behoeve van besturen en partM3uiieren,

uitgegeven in 4892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. ü. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 0.60. Verslao der Commissie in zake het Technisch Onderwijs, benoemd ingevolae het besluit van de Algemeene Vergadering der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, op 48 Juli 4891; uitgegeven in 1895 bij Gebr Belinfante, voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs f 2.50.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN.

Op 42-jarigen leeftijd is te Rotterdam overleden de heer | W. Franken, | in leven chef bij de exploitatie van Staats-

STeTefr%rankena"wd den 6*» Maart 1855 te 's-Gravenhage

SeNarengedurende eenigen tijd als onder-chef bij de S^oor^n te Rottïdam te zijn geplaatst geweest werdM "^.^Z L

benoemd tot algemeen chef in de vierde afdeel.ng. De ge-ente^^ud

Regentessebrug. * J™* da" 52 ^gestelde

zuiderlandhoofd n'ë w0™e ^ voorbereid, en dat daarop

Tofwde ï ™ h6t -deria»dh00fd ^

tegenwoordige brug.

TW «n Weth van Rotterdam hebben voorgesteld een crediet toe kosten f 10,000.

Prijsvraag Bouwkunde.

Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor den bouw en een theater ^^I^^J^ w(Jden toegePkend aan dollars. Prijzen vanJW en P ^ bestaan ■ de twee ^ ptonen^ £ ^ voor vergadenngen bals,

concerï enfTe Uff*"*"^ ™et "» ^

^nlc^^ .t aken

ijPSjfifc m de schouwburg zullen één gebouw moeten uitmaken J^tZiL gedeelten doo/verandas toegang ^J^r

zalen rooKzaien^ F breedte. De leuningen van deze ve-

veranda van ten imnsae t.uu m. keuken en kamers

werkelijke waarde van den dollar is ongeveer 1. s. ur

S W°Deegrond waarop gebouwd moet worden, bezit genoeg vastheid om zulk een gebouw te kunnen dragen ghim aan majoor

. Gegadigden ^/^ ^ rcÏÏ, AldeRSHOT, in het bezit - Anderson, R- E- ,R- E- O"?.1,0.15' on Anril moeten de prijsvragen aan komen van de plannen. Voor óv *v ^ men zich vervoegen bij . genoemd adres worden in8ez0"^"taris van het comité te Singapore, ' den heer Walter Egerton, secretaris a ' dfe v6Ar 31 Mei de plannen te gemoet ziet.

Na 1 Januari 1893 worden de opgaven der hT de peilschalen langs de rivieren voorkomende inJ»f*^"^^.

^Ta^^

zijn bepaald, aangegeven door N.a.P. en de waterhoogten woraen aus voortaan in meters volgens N.A.P. uitgedrukt. natuurlijk De waterhoogten, betrekkelijk de nul der oude schaal blijven natuurujK onveranderd.

_ , „.. , . Westervoort Venlo Grave

Keul. Lob. Nam. Amh. Zelfr.jbrug. "„g. j

Nul der oude schaal. 35.94 13.62 6.14 6.71 - 7.22 42.01 - 4.80 Laagste stand bij open water teKeulen,

met daarmede over- rroeger

eenkomende water- 42.06 om 48O

Btanden 36.94 9.08 6.79 7.27 7.85 7.72 4U„ 8.53 4.»o

thans ]

Standen overeenko- I vroeger)

mende met 1.50 M. 7 38 42.18 8 68 4.85 + peil te Keulen . . 37.44 9.50 ? &2 7.64 8.21 8.06 4O0 o-"

thans j

Gem. zomerst. (1 Mei q «4 5 96

-INov.) 1851-1860. 38.89 - 8.90 8.74 - 9.40 42.64 9.84 o.»t>

Gem. zomerstand oo./nxa q<45 5 45

1861—1870 38.37 10.83 8.39 8.29 — 8.84 42.43 9.30 0.40

m?-188TeMtand 38.92 11.14 8.77 8.80 - 9.27 42.68 9.62 5.77

1858ei-189^er.Btand 38.75 10.96 8.64 8.76 9.36 9.23 42.68 9.81 5.99

Merk III. (Verbod _ van stoomvaart) . . . 43.74 15.41 12.54 12.47 _ - - -

optOSwaetertaDd . ^ 45.45 16.39 13.42 13.04 13.75 13.42 46.76 18.01 11.21

LIJST DER WERKEN

vanwege de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs uitgegeven en voor het publiek beschikbaar gesteld.

Repertorium der literatuur van den Waterstaat van Nederland, bewerkt door P. H. Kemper, L. V. B. I.; uitgegeven m 1883 bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Prijs f 4.

Tarief voor reis- en verblijfkosten ten behoeve van Technici; uitgegeven in 4887 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te's-Gravenhage. Prijs f 0.25.

Honorarium-tabel voor technischen arbeid van Ingenieurs en Architecten; uitgegeven in 1892 bij Gebr. Belinfante voorheen A. D. Schinkel te 's-Gravenhage. Prijs ƒ 0.10.

Algemeene administratieve voorschriften voor het uitvoeren en onder-