is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 13, 26-03-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173

M 13-

f3- perc. 11. A. Baeten te Venlo, f 161.50; perc. 12. S. Drost te Venlo f 143; perc. 13. J. Tendijck te Venlo, f1573; perc. 14. b. Drost, f 190; perc. 15. A. Baeten, f21.65; perc. 16. J. Thomas te Blerik, f 169 perc. 17. A. Baeten, f 189.75; perc. 18. J. Thomas, f 145; perc. 19. F. Paes te Venlo, f970; perc. 20. J. v. Well te Horst, f235; perc. 21. J. v. Gaal te Helmond, f 669; perc. 22 C. de Haan te Eindhoven, f 219.84; perc. 23. Wed. Boogaarts te Woensel, f 1224; perc. 24. C. de Haan, f 329.45; perc. 25. H. Wijsbeck te Kuik, f 1289; perc. 26. U. J. Haaze te Kuik, f 254.40; perc. 27 R Geurts te Vierlingsbeek, f 1795; perc. 28. M. Bouts te Blenk, f 150; perc. 29 W. Toebosch te Venlo, f 308 ; perc. 30. P. Lommen en H. Lucas, f 900.

Particuliere werken. Nijverdal, 17 Maart. Kon. Stoomweverij. Maken van eenige gebouwen op het terrein van de stoombleekerij. F. Jansen te Nijverdal, f 15,578.

's-Hertogenbosch, 17 Maart. Bouwk. A. v. Liernpt. Bouwen van 2 onder- en 2 bovenwoningen op den Westwal ald. Gegund aan J. v. Rooij ald., f 4093.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 28 Maart.

Amsterdam. Holt. IJz. Spoorwegmij, te 1}_ ure: (Bestek n°. 12) Leggen van den bovenbouw met de levering van ballast en maken van afsluitings-, afdeelings- en bijkomende werken voor het gedeelte van de Verbindingsbaan tusschen den spoorweg Amsterdam —Rotterdam en de Schie te Rotterdam. Begr. f 39,000. (Zie adv. in n°. 9.)

Id. Id. (Bestek n°. 737) Maken van den onderbouw van twee vaste bruggen ter vervanging van twee kraanbruggen nabij het voormalig station Veenenburg met bijk. werken. Begr. f 29,300. (Zie Adv. in n°. 11.) , .

Idem. Burg. en Weths., te 12 ure: Vernieuwen van de vaste bruggen n°. 111 over de Lauriergracht vóór de Hazenstraat en n lob over de Hugo de Grootgracht in de Nassaukade, met bijbeh. werken. (Zie Adv. in n°. 11.)

Id. Id. Vergrooten van de openb. lag. scholen der le kl. nos. / en 30 aan de van Oldenbarneveldkade, tot scholen voor 600 kinderen. (Zie Adv. in n°. 11.)

Id. Id. Maken van een polder-draineerriool ten zuiden van een aeei van den Willemsparkweg. (Zie Adv. in n°. 12.)

Kampen. Best. v. d. kunstweg Kampen—Genemuiden, tei}4 ure: Leveren van 75,000 straatklinkers. Voorw. bij den secretaris van het bestuur aldaar.

Kldndert. Vanwege het Min. v. Binnenl. Zaken, te l ure: Leveren van 450 M3. riviergrind voor onderhoud van wegen, te leveren op den wal aan de haven van de Noordschans en aan de Roodevaart binnen het Sas te Klundert. Inschrijvingsbilj. moeten uiterl. 28 Maart ten kantore van den tijd. rentmeester te Klundert vrachtvrij ingeleverd zijn. .

Colijnsplaat, te 11 ure: Levering van de navolgende hoeveelheden Pruisische grind te weten: 1°. Voor de gem. Colijnsplaat 100 M3 te leveren in de haven ald.; 2°. Voor de gem. Cats 110 M3. in de haven ald.; 3°. Voor den polder Oud-Noordbeveland 1160 M3., waarvan aangebracht moeten worden in de haven te Colijnsplaat 875 M3., in die te Cats 225 M3. en in de Westelijke kuip van den polder (Glasjesnol) 60 M3.; 3°. Voor den calam. Leendert Abrahampolder 70 M3. te leveren in de haven te Cats. .

Culemborg. Gebr. van Asch, te 8 ure: Bouwen van een nooimagazijn. Inl. en bestekken bij den archt. G. Prins.

Ginneken. Archt. J. J. v. d. Horst, te 7 ure: Bouwen van twee woonhuizen in de bchoolstraat. Inl. bij den archt.

Dinsdag 29 Maart.

Nijmegen. Burg. en Weths., te 2 ure: Levering van 40 schoolbanken met geg. ijz. bankpooten, ten beh. van het middelb. onderwijs. Bestekken verkrijgbaar ter gem.-secretarie. Inl. geeft de architect der gemeente.

Dongen. Kerkv. der Ned. Herv. Gem., te 11 ure: Bouwen van een afsluitmuur rondom het kerkhof. Inl. ten kantore van den archt. A. C. Buijzerd te Breda. Aanw. 29 Maart te 9 ure.

Woensdag 30 Maart.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 1 ure: Maken van een gedeelte van het Zuiderafwateringskanaal, van den Winterdijk tot den Achterstendijk, onder de gemeenten Vrijhoeven-Capelle, Capelle, Waspik en Raamsdonk, beh. tot de werken voor de Verlegging van den Maasmond. Raming f 249,500. (Zie Adv. in n°. 9.)

Id. Id., te 11 ure: Levering van steenkolen ten behoeve van de stoomwatermolens en stoomveren, onder de gemeenten Herpt en Bern, Waalwijk, Besoijen, Capelle en Raamsdonk, prov. Noord-Brabant, beh. tot het onderhoud van de werken voor het verleggen van de uitmonding der riyier de Maas. Raming f 7.50 per scheepston. (Zie Adv. in n°. 9.)

Oudelande. Best. v. h. wat. Baarland, te 11 ure: Verhoogen van een gedeelte van den zeedijk, ter lengte van ongeveer 2485 M., benevens de vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1899 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiing werken aan voornoemd waterschap. Aanw. 28 Maart door den dijksopz. G. Moerdijk te Baarland.

Ouddorp. Best. v. d. polder het Oudeland, te 10 ure: Leveren van ± 700 M3. grove onderhoud sgrind. Best. bij het bestuur voornd.

Hilversum. Burg. en Weths., te 11 ure: Uitbreiden der stokerij

en verdere werken voor de gem.-gasfabriek. Bestek en teekening ten gem.huize verkrijgbaar. Aanw. op het terrein 28 Maart. Inl. geeft de gem.-archt.

Nijmegen. /. J. Seïbach, te 11 ure: Afbreken en weder opbouwen van het koffiehuis «Oost-lndië» met stalling. Bestek en teekening ald. ter inzage en verkrijgbaar. Aanw. 29 Maart te 10j_ ure.

Colmschate. Diaconie der Herv. kerk, te 5 ure: Afbreken en weder opbouwen van een woonhuis. Best. ter inzage bij E. J. Klosters. Aanw. 30 Maart te 3 ure.

Vorstenbosch (N.-Br.). Burg. en Weths. v. Nistelrode, te 3 ure: Vergrooten der openb. school met bijbeh. meubelen. Best. bij den bouwk. J. Frankefort te Uden. Aanw. 30 Maart te 2 ure.

Hengelo (Ov.). Burg. en Weths., te 12H ure: Verbouwen van het raadhuis en daarop maken van een verdieping. Inl. bij de architecten v. d. Goot en Kruisweg.

Donderdag 31 Maart. Alkmaar. Dijkgr. en Hoogheemr. v. d. Hondsbosse en Duinen tot Petten, te 12 ure: Leveren van onderhoudsmaterialen voor de Hondsbossche zeewering, in 5 perc. Inl. bij den hoofdopz. Mann te Hazepolder bij Petten.

Aardenburg. Best. v. d. Isabellapolder benoorden Aardenburg, te 11 ure: Maken van werden tot aanleg van grindwegen in bovengenoemden polder ter gezamenlijke lengte van 7757 M. met het onderhoud tot 1 Oct. 1899. Raming f 32,680. Bestekken te bekomen ten kantore van den ontvanger-griffier te Aardenburg.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Verbreeden van het Noordzeekanaal onder Velsen en beoosten Buitenhuizen. Raming f 61,700. (Zie Adv. in n°. 11.)

Id. Id. Uitvoeren van leveringen en verrichten van werkzaamheden tot versterking van den duinvoet op het Noorderstrand van het eiland Vlieland, beh. tot de zeewerken in Noord-Holland. Raming f 3500. (Zie Adv. in n°. 11.)

's-Gravenhage. Burg. en Weths., te 2 ure: Leveren van meubelen ten dienste van de scholen aan de van Dam- en Zusterstraat. Aanw. 28 Maart te 11 ure aan de gemeentewerf. Voorw. verkrijgbaar ter gem.-secretarie, 3e afd.

Id. Id. 1°. Verrichten van buiten- en binnenverfwerken aan verschillende gemeentescholen en gebouwen, in 6 perc. Aanw. 28 Maart te 2 ure aan de gemeentewerf; 2°. Maken van een verzamelriool van metselwerk tusschen het Afvoerkanaal en het terrein bestemd voor het stoomgemaal der rioleering aan den Z.W. oever van het Afvoerkanaal. Aanw. 28 Maart te 11 ure aan de Gemeentewerf. Voorw. verkrijgbaar ter gem.-secretarie, 3« afd.

Idem. H. P. N. Halbertsma, te 2 ure: (Bestek n°. 2) Maken van het machine- en ketelgebonw met schoorsteen, ontijzeringsinrichting, filters, reinwaterkelder en toegangsweg, ten beh. der waterleiding te Roermond. (Zie Adv.)

Zierikzee. Best. v. concessionarissen v. d. straatweg Zierikzee— Brouwershaven: Levering van 68,000 le soort Waalstraatklinkers. Inschrijvingen worden ingewacht uiterl. den 31 Maart tot 12 ure bij den 'voorzitter Mr. J. M. Isebree Moens te Zierikzee.

Naarden. Genie, te 10 ure: Bouwen van een brugwachterswoning bij de brug over de vóórgracht buiten de Utrechtsche poort aldaar. Begr. f 2500. Bestekken verkrijgbaar bij den opz. van fortificatiën te Naarden en ter lezing op het bureel van den besteder, bij wien tevens inl. zijn te bekomen. Bilj. inz. uiterl. 30 Maart vóór 3 ure.

Nijmegen. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2}_ ure: (Bestek H) Uitvoeren van herstellings-, vernieuwings- en verfwerken met bijleverino- der materialen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, beh. tot de lijnen Tilburg—Nijmegen, Arnhem—Nijmegen Utrecht—Geldermalsen, Utrecht—Emmerik, Elten—Welle en Ede—Wageningen, in 29 perc.

Leiden. Burg. en Weths., te 12 ure: le. a. Leveren en plaatsen van een kolenloods, binnenwerks lang 18.75 M. en breed 8 M. op een vrij terrein; b. Verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de woning van den tuinman en tuinknecht van «Endegeest», ten beh. van het krankzinnigengesticht «Endegeest» te Oegstgeest, in 2 perc; _2<». Maken van een vaste brug over den Heerensingel aan de voormalige Heerenpoort te Leiden. (Zie Adv. in n°. 12.)

Rotterdam. Gebrs. v.\ Bossem, te 2 ure: Bouwen van een pakhuispand met kantoren aan de Oost-Maaskade, hoek Olivier van Noordstraat. Inl. van 1—4 ure bij de architecten H. A. Lieuwens & Zoon aldaar.

Warffum. Best. v. h. wat. Noordpolder, te 4 ure: Opruimen van het verlaat ald. en bouwen van een nieuwe schutsluis. Aanw. 31 Maart te 11 ure.

Vrijdag I April.

Zwolle. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Voortzetten der vernieuwing van de basaltglooiing met borstwering van de terp genaamd «Kraggenburg», aan den mond van liet Zwolscne Diep, prov. Overijssel. Raming f 6200. (Zie Adv. m n . 10.)

's-Hertogenbosch. Vanwege het Min. v. Wat, tl. en iy te 10 V2 ure: Uitvoeren van verbeteringen aan den Rijksweg van Best over Eindhoven naar de Belgische grens, onder de gem. Woensel. Raming f 5500. (Zie Adv. in n°. 11.) ,

Utrecht. Genie, te 10 ure: 1°. Leveren van bezaagd en gekloofd hout Begr f 2630 • 2°. Op tarief leveren van benoodigdheden voor de practische'oefeningen bij het korps genietroepen ged. het jaar 1898. Begr perc 1 f 1100, perc. 2 f 780, perc. 3 f 1500, perc. 4 f 600,