is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 13, 26-03-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 13

174

perc. 5 f 1340, perc. 6 f 160, perc. 7 f 370. Bestekken verkrijgbaar tusschen 9 en 3 ure bij den adj.-onderoffic.-magazijnmeester van genoemd korps, bij wien tevens de bestekken ter lezing liggen. Inl. bij den besteder en bij den kapt. voor speciale diensten van het korps genietroepen. Bilj. inz. 31 Maart te 3 ure.

Leeuwarden. Burg. en Weths., te 1 ure: Verfwerk aan gebouwen, bruggen enz., in 8 perc. Inl. bij den gem.-archt. J. Terpstra te Huizum.

Id. Id. Leveren van 1130 M3. grove gewasschen riviergrind en 290 M3. quenast- of basaltslag. Inl. bij den gem.-archt. J. Terpstra te Huizum.

Zaterdag 2 April.

Zutphen. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: In 1898 uit te voeren onderhoudswerk op de lijnen Arnhem—Zwolle, Zutphen—Gronau en Zwolle—Almelo, in 12 perc.

Lage-Zwaluwe. Best. v. d. «Groote Zonzeelsche polder», te 11 ure : Uitbaggeren en onder profil brengen der taluds van de haven te Lage-Zwaluwe. Bestek te bekomen bij den heer Th. Blijlevens Jr. te Made bij wien tevens nadere inl. zijn te bekomen. Aanw. op het terrein 28 Maart te 2 ure.

Maandag 4 April.

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ]4

ure: Leveren in het jaar 1898 van steenkolen ten beh. van de stoomgemalen aan den Arkelschendam en te Ameide, beiden beh. tot de werken van het Merwede- met het Zederikkanaal. (Zie Adv. in n°. 11.)

Amsterdam. Holl. IJz..Spoorwegmij., te 1 % ure: (Bestek n°. 738) Wijzigen van den bestaanden onderbouw der draaischijf van 13.50 M. middellijn en maken, leveren en opstellen van den bovenbouw eener draaischijf van 15.50 M., met bijbeh. werken op het gemeenschappelijk stations-emplacement Winterswijk, in 2 perc. Begr.: perc. 1 (onderbouw) f 3100, perc. 2 (bovenbouw) f 5700. (Zie Adv. in n°. 12.)

Idem. Burg. en Weths., te 12 ure : Maken van een terrein voor houtopslag met beschoeiing in de Houthaven. (Zie Adv.)

Id. Id. Gewoon onderhoud van en verrichten van herstellingen aan sluis- en waterwerken, scheepvaartinrichtingen, eenige gebouwen enz., ged. 1898. (Zie Adv.)

Ierseke. Burg. en Weths., te 7 ure: Levering van: 1°. 120 M3. Duitsche onderhoudsgrind; 2°. 46 M3. macadam van 1—3 cM. (steenslag) ; 3°. 35 M3. macadam van 3—6 cM., alles vrij op den wal aan de haven vóór 1 Sept. 1898. Op zegel geschreven inschrijvingsbiljetten worden franco ingewacht bij den burgem.

Haarlem. Dijkgr. en Heemr. v. d. Haarlemmermeerpolder, te 1 ure: Verdiepen van eenige vakken vaarten en tochten in dien polder. Inl. bij den ingenieur des polders te Haarlem en bij de betrokken opzichters in den polder.

RESTAURANT VAN DER DDSSE.

Eigenaar B. SANDERSE,

Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen.

Telephoon : \o 55S,

Telegram-Adres: SASDEBSE, Rotterdam.

Oestersalon. „AU GOURMET".

ASFEALT-WEQEN ek dito VLOKEN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATÜÜRL. ASPHALT

VAN

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Moutvloercn, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, seeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

THE ENCLISE STORE

DEN HAAG - SPUISTRAAT 43.

Sportkleeding. Regenjassen.

Vilt,- stroo- en zijden Hoeden. Parapluies. Wandelstokken. Overhemden op maat. Pront- en Manchetknoopen.

G. JANSSEN Dz.

JAN HAMER & Co,,

Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, AMSTERDAM.

Hydraulische-, Electrische-, Stoom- en Hand-

VEILIGHEIDS LIFTEN,

voor PERSONEN, GOEDEREN SPIJZEN enz. Meer dan 400 liifton alleen in Nederland geplaatst.

J. H. & Oo. hebben steeds ervaren monteurs, uitsluitend voor Liften ter beschikking, waardoor de montage en eventueel onderhoud in den kortst mogelijken tijd en tegen billijken prijs kan verricht worden. (6)

•f

KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

BiM'i BniEzaam StaaiaraaQtouw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmode!.

Gedrukt bij F J. BBLINFANTE, voorh.: A D. SCHINKEL.