is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 14, 02-04-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185

M 11.

«Sallandia» te Zwolle, 14 straatluiken met rand, 25 roosterkasten met rooster, 100 klemijzers, f 426.75.

Standdaarbuiten, 23 Maart. Vergrooten van de openb. school. Gegund aan J. Melissen Bol te Oudenbosch, f 4383.

Alkmaar, 24 Maart. Maken van een voetbrug over de Nieuwlandersingelgracht. Gegund aan H. Schuijt ald., f I 140.

Ede, 25 Maart. 1°. Bouwen van een nieuw gemeentehuis a. met houtbedekking. G. Eylander ald., f 10,075; b. met zinkbedekking. H. Brul te Otterlo, f 10,082; 2°. Verbouwen van het bestaande gemeentehuis. G. Eylander ald., f 4999.

Leiden 31 Maart. 1°. a. Leveren en plaatsen van een kolenloods, binnenwerks lang 18.75 M. en breed 8 M. op een vrij terrein. A. de Rooij te Oegstgeest, f 1695; 6. Verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de woning van den tuinman en tuinknecht van «Endegeest», ten beh. van het krankzinnigengesticht «Endegeest» te Oegstgeest»! Zitman & v. Brakel ald., f 994; 2°. Maken van een vaste brug over den Heerensingel aan de voorm. Heerenpoort te Leiden. D. Audier te Voorburg, f 21,600.

's-Gravenhage. Burg. en Weths. hebben den raad voorgesteld, aan C. van 't Hullenaar te Alkmaar, onderhands op te dragen den bouw van eene inrichting tot het vernietigen van dierenlijken, op een terrein nabij den Westduinweg, voor f 9116.

Polderwerken. Ossenisse, 19 Maart. Best. v. h. wat. «De Vereenigde polders van Ossenisse». Verhoogen van de dijkskruin over 1020 M. A. Vermorken te Hontenisse, f3115.

Middelburg, 24 Maart. Polderbest. v. Walcheren. Leveren van eiken- en mastenhout. J. Raaymakers te Helmond, f 6366.

Delft, 24 Maart. Dijkgr. en Hoogheemr. v. Delfland. Herstellen en verzwaren van de kade langs de Oostzijde der buitenhaven van de Vijfsluizen. P. M. Bot Dz. te Sliedrecht, f 5768.

Spoorwegen. Utrecht, 23 Maart. Maatsch. tot Expl. v. S.S. Verrichten van herstellingen aan kunstwerken, gebouwen en inrichtingen, beh. tot de lijnen Amsterdam—Utrecht, Utrecht—Rotterdam, Breukelen—Harmeien, Gouda—Den Haag en Leiden—Woerden. Perc. 1. G. D. v. Doorn te Haarlem, f 5275; perc. 2. v. Santen en v. d. Grampel te Breukelen, f 1303; perc. 3. L. J. Metz te Zaltbommel, f 4192; perc. 4. C. W. den Hoed te Stolwijkersluis, f 295; perc. 5. Dezelfde, f 1564; perc. 6. M. A. L. Mallée te 's-Gravenhage, f 2240; perc. 7. H. J. Nederhorst te Gouda, f 3740.

Particuliere werken. Hengelo, 19 Maart. J. H. Prevo. Bouwen vaneen hotel met café en stalling. J. Leerkotte te Enschede, f 21,999.

Schipluiden, 21 Maart. J. J. Schellings. Bouwen van een winkelen woonhuis met graanzolders. J. Th. Schuiten te Delft, f 7809.

Amsterdam, 21 Maart. Aannemers de Groot & Kalis. 1°. Leveren van ijzerwerk voor den bouw van een schutsluis en voor drie bruggen. Van Dorsser & Terhorst te Dordrecht, f 9650; 2°. Ijzerwerk voor fundeeringswerken. Dezelfden, f 6100.

Wormerveer, 22 Maart. Maken van den toegang, dempen van slooten, maken van wegen, ophoogen van terreinen voor het Wilhelminapark ald. W. Ekere te Purmerend, f 6237.

Breda, 22 Maart. Best. v. h. St, Elisabethsgesticht. Bouwen van een kapel met sacristy enz. Th. Kessels te Breda, f 32,354.

Utrecht, 23 Maart. Kerkbest. der parochie van St. Augustinus. Verbouwen van de school aan de Oostzijde van den Kruisweg. G. v. Rassel ald., f 14,389.

Rotterdam, 24 Maart. Maatschappij Hoek van Holland. Bouwen van een aanlegsteiger, verschillende gebouwen enz. aan den Hoek van Holland. A. v. Doorn te Haarlem en A. Bogerd te 's-Gravenhage, f 60,990.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 4 April.

Amsterdam. Ho/I. Uz. Spoorwegmij., te 1M ure: (Bestek n°. 738) Wijzigen van den bestaanden onderbouw der draaischijf van 13.50 M. middellijn en maken, leveren en opstellen van den bovenbouw eener draaischijf van 15.50 M., met bijbeh. werken op het gemeenschappelijk stations-emplacement Winterswijk, in 2 perc. Begr.: perc. 1 (onderbouw) f 3100, perc. 2 (bovenbouw) f 5700. (Zie Adv. in n°. 12.)

Idem. Burg. en Weths., te 12 ure : Maken van een terrein voor houtopslag met beschoeiing in de Houthaven. (Zie Adv. in n°. 13.)

Id. Id. Gewoon onderhoud van en verrichten van herstellingen aan sluis- en waterwerken, scheepvaartinrichtingen, eenige gebouwen enz., ged. 1898. (Zie Adv. in n°. 13.)

Deventer. Burg. en Weths., te 11 ure: 1°. Levering van 48,000 stuks Belgische grèskeien; 2°. Levering van 100,000 stuks vlakke straatklinkers, en 3°. Levering van 100,000 stuks eenigszins getrokken straatklinkers.

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 % ure: Leveren in het jaar 1898 van steenkolen ten beh. van de stoomgemalen aan den Arkelschendam en te Ameide, beiden beh. tot de werken van het Merwede- met het Zederikkanaal. (Zie. Adv. inn°. 11.)

Haarlem. Dijkgr. en Heemr. v. d. Haarlemmermeerpolder, te 1 ure: Verdiepen van eenige vakken vaarten en tochten in dien polder. Inl. bij den ingenieur des polders te Haarlem en bij debetrokken opzichters in den polder.

's-Hertogenbosch. Burg. en Weths., te 10 ure: Maken van klinkertrottoirs. Inl. bij den ing.-archt.

Ierseke. Burg. en Weths., te 7 ure: Levering van: 1°. 120 M3.

Duitsche onderhoudsgrind ; 2°. 46 M3. macadam van 1—3 cM. (steenslag) ; 3°. 35 M3. macadam van 3—6 cM., alles vrij op den wal aan de haven vóór 1 Sept. 1898. Op zegel geschreven inschrijvingsbiljetten worden franco ingewacht bij den burgem.

Leiden. Kon. Ned. Grofsmederij, te 11 ure: Bouwen van een directiegebouw en eene constructie-werkplaats met bijbeh. heiwerken, op een terrein van voornoemde fabriek. Inl. bij den archt. W. C. Mulder ald.

Makkum. Dijksbest. v. Wonseradeels Zuider zeedijken, te 12 ure: Onderhoudswerk aan de zeewering voor 1898. Best. bij den dijksopz. te Gaast.

Oldenzaal. Oldenzaalsche bouwmaatsch., te 12 ure: Bouwen van 16 woningen nabij het station ald. Inl. bij den archt. W. Elzinga.

St.-Anna-Parochie. Burg. en Weths. v. h. Bildt: Leveren enz. van 1500 M3. grind en 50 M3. quenastslag. Inl. bij den architect J. Winters Jz. ald.

Dinsdag 5 April.

Amersfoort. C. Janssen, te 11 ure: Amoveeren van een perceel aan de Utrechtschestraat, A n°. 104 en aldaar bouwen van een winkelhuis met bovenwoning. Best. bij den archt. H. Kroes ald.

Amsterdam. J. ten Brink, te 2^ ure: Bouwen van een woon- en winkelhuis op een terrein gelegen aan de Vondelkade naast perceel n°. 119 te Amsterdam. Bestek met teekening verkrijgbaar bij den heer P. Rijnja, Reguliersgracht n°. 134 ald. Inl. geeft de archt. H. H. Baanders des voorm. tot 10^ ure aan het Sarphatipark n°. 125 ald.

Groningen. Prov. Best., te 12 ure: 1°. Maken van een paar reserve buiten-ebdeuren in de buitensluis van het Eemskanaal te Delfzijl ; 2°. Maken van eene tweede doorvaartsopening in den dijk tusschen het dok en het Eemskanaal en maken van twee duc d'alven in het dok te Delfzijl. (Zie Adv. in n°. 13.)

Halsteren. Regenten v. h. R.-K. gasthuis, te 10 ure: Bouwen van het 1« ged, voor een nieuw gasthuis ald. Inl. bij den archt. C. P. v. Genk te Bergen-op-Zoom.

's-Hertogenbosch. Genie, te 3 ure: Eenjarig onderhoud van de werken, gebouwen enz. te 's-Hertogenbosch en aanhoorigheden. Begr. f 9900; en eene verving van gebouwen ald. en aanhoorigheden. Begr. f 1000. Bestek verkrijgbaar bij den opz. van fortific. ald. Inl. bij de genie. Bilj. inz. 4 April vóór 3 ure.

Hoorn. Genie, te 11 ure: Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. ald. Begr. f 2470. Inl. bij den e.a.w. ingenieur te Helder.

Leiden. Genie, te 11 ure: Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. te Leiden en Katwijk. Begr. f 10,445. Best. bij den hoofdopz. van fortificatiën te Leiden. Inl. bij den majoor, e.a.w. ingenieur te 's-Gravenhage en bij den hoofdopz. voorn. Bilj. inz. uiterl. 4 April te 3 ure, op het bureel van meergen. hoofdopz., Stationsweg 21.

Lienden. Best. der zuivelfabriek, te 5 ure: Bouwen van een zuivelfabriek ald. Inl. bij den archt. N. Lodder te Resteren. Aanw. 5 April te 10 ure.

Lisse. Best. v. d. Roversbroekpolder, te 11 ure : Bouwen van een machine- en ketelhuis, schoorsteen, machinistwoning enz., aan den kanaaldijk van bovengenoemden polder. Bestek en teekening bij den secretaris A. v. d. Meij te Lisse.

Rotterdam. Burg. en Weths., te 1 ure: Bouwen van een gemeente-archiefgebouw aan de Mathenesserlaan. (Zie Adv. in n°. 13.)

Id. Id. Vergrooten van het politie-wachthuisje nabij «de Heuvel». Inl. in het Timmerhuis.

Vlissingen. Genie: 1°. Eenj. onderhoud van de werken en gebouwen enz. te Vlissingen en te Rammekens. Begr. f 5265; 2°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. te Middelburg. Begr. f 2805. Best. bij den opz. van fortificatiën te Middelburg. Inl. bij den kapitein, e.a.w. ingenieur en bij gen. opz. Bilj. inz. uiterl. 4 April, vóór 3 ure, bij gen. opz. aan de Dokkade ald.

Zutphen. Genie, te 9 ure: 1°. Eenj. onderhoud van de werken, kazernegeb. enz. te Zutphen. Begr. t 5480 ; 2°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. in de legerplaats bij Milligen. Begr. f 7720. Best. bij den opz. van fortificatiën te Zutphen. Inl. bij de genie en bij gen. opz. Bilj. inz. uiterl. 4 April, vóór 3 ure, Geweldigershoek n°. 6, ald.

Woensdag 6 April.

Amsterdam. Genie, te 10 ure: Maken van een aanlegsteiger en van smalspoor ten beh. van de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. Begr. f 25,200. Best. verkrijgbaar tusschen 1 en 4 ure bij de genie. Inl. bij de genie op gem. uren en den opzichthebbenden officier der genie aan de Hembrug. Bilj. inz. 5 April te 3 ure.

Delft. Genie, te 11 ure: Eenj. onderhoud der kazernegeb. en werken ald. Begr. f 7600. Best. bij den hoofdopz. v. fortif. ald.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Uitvoeren van baggerwerk in de rivier de Boven-Merwede. Raming f 60,000. (Zie Adv. in n°. 11.)

Id. Id. Uitvoeren van baggerwerk tot voortzetting der verruiming van het vaarwater in de rivier de Noord, beh. tot de werken der Dordtsche Waterwegen. Raming f 45,000. (Zie Adv. in n°. 11.)

Id. Id. Baggerwerk tot onderhoud van de bodemsdiepte in de haven voor Rijksvaartuigen te Hoek van Holland, beh. tot het onderhoud, herstel en verbetering der werken van de Nieuwe Maas, het Scheur en aan den Hoek van Holland. Raming f 0.48 per M3. (Zie Adv. in n°. 11.)

Id. Id. Levering van 2000 Ms. ballaststeen voor de Rijksrivierwerken op de Maas (ged. Mook-Loevestein). Raming f 8000. (Zie Adv. in n°. 11.)