is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 17, 23-04-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Benoemd: tot opzichter 2<= kl., de opzichter 3" kl. raden Soehoed Nosingo ; tot opzichter 3e kl., de tijdelijke opzichter A. L. P. Luijks.

Toegevoegd: aan den chef der irrigatie-afdeeling Brantas, met Malang als standplaats, de ingenieur 2= kl. D. A. Koster. Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep. van B. O. W.

Bij het Toezicht op de Spoorwegdiensten en het Stoomwezen.

Benoemd: tot inspecteur 3e kl., de ambtenaar op non-activiteit S. G. Heymering, laatstel. die betrekking bekleed hebbende_

Bij den aanleg van Staatsspoorwegen op Java:

Belast : met de waarneming der betrekking van opz. 3e kl. en geplaatst op de lijn Batavia—Tangeran—Bantam, de ambt. op non-act, F. Bouman, laatst opz. 3e kl. bij de expl. van den Staatsspoorweg ter Sum. Westkust.

Bij de exploitatie van S.S. op Java:

Benoemd: tot chef der werkplaatsen, de adjunct-chef der 3e afd. N. de Vicq; tot adjunct-chef der 3= afd., de inspecteur 3= kl. voor het toezicht op de spoorwegdiensten en het stoomwezen A. H. R. Ch. D. Pereira.

Bij het Kadaster.

Verleend: wegens langdurigen dienst, één jaar verlof aan den landmeter 3= kl. J. Calicher en den adjunct-landmeter 2e kl. H. Th. Kuhr.

OPEN BETREKKINGEN.

Assistent-Landmeter bij de Publieke Werken te Amsterdam. (Zie Adv.)

Adjunct-Directeur der Gemeente-Gasfabriek te 's-Gravenhage. (Zie Adv.)

Directeur voor eene Weverij van binnen- en buitenlandsche artikelen, ter assistentie van de patroons, theoretisch en practisch bekwaam en tevens bekend met de binnenlandsche cliënteele. Aanbiedingen onder motto Directeur, Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.

Techniker, liefst ingenieur, ter assistentie van den Directeur eener beetwortelsuikerfabriek in Holland, die practisch eenige jaren in het vak werkzaam was. Fr. br., met referentiën, onder lett. K. M., Alg. Adv.-bureau Ducroissi Goetzee, Hogendorpsplein 4, te Rotterdam.

Wiskundige bij eene levensverzekering-Maatschappij practisch ervaren, als Chef de Bureau, met opgave van referentiën en tegenwoordigen werkkring. Discretie verzekerd. Adres met brieven, onder het No. 8600, aan het Bureel Handelsblad.

Opzichter-Teekenaar terstond, bij den bouw van een Dokterswoning te Giethoorn. Zij, die werken hebben uitgevoerd, genieten de voorkeur. Adres B. Rouwkema, Architect, Steenwijk.

Compagnon Steenfabriek. Een steenfabrikant vraagt, voor een groote Stoom-Steenfabriek aan de groote Rivier, een medewerkend compagnon van goede familie, die tevens 25 mille of meer zou kunnen aanbrengen. Kennis der fabricage en van den handel is spoedig te leeren. Brieven met opgaaf van referentiën enz., franco, onder letter B. 1000, aan het Bureau van de Arnhemsche Courant te Arnhem.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Electrotechnisch Ingenieur, Engelschman, zoekt plaatsing. Veel ervaringPrima referentiën. Brieven franco lett. 5. B. X., Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam.

Ingenieur, jarenlang in het Buitenland werkzaam geweest, zoekt wegens familie-omstandigheden eene betrekking in Nederland. Ook bereid tijdelijke missie n. h. Buitenland op zich te nemen. Prima referentiën. Brieven franco, lett. A. X., aan den Hof boekh. M. v. d. Beek, Den Haag.

Scheikundig Ingenieur, gediplomeerd aan de P. S. te Delft, speciaal zich toegelegd hebbende op het chemisch onderzoek van ertsen en mijnbouwkundige producten, op het oogenblik hier te lande belast met het technisch en administratief beheer van verschillende industrieele ondernemingen in Ned.-Indië, zag zich gaarne geplaatst als Hoofdvertegenwoordiger, Directeur of Adviseur van een desbetreffende onderneming in Oost- of West-Indië. Brieven franco, letters P. M. K., Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.

Bouwkundige. Een Bouwk. Opzichter zoekt een hem passende betrekking, beste getuigen ten dienste. Adres met brieven, onder no. 10318 aan het bureau der N. Rott. Courant.

Uitvoerder bekend met Waterbouwkunde, bestaande uit aardewerk, rijswerk enz., biedt zich aan. Brieven franco onder No. 1280 aan het Bureau van het Alg. Ned. Adv.-Blad te 's-Gravenhage.

Aankomend Machine-Teekenaar voorzien van goede getuigen en diploma's der Ambachtsschool te Rotterdam en Academie, biedt zich aan. Niet ongenegen als Bankwerker aangesteld te worden. Adres franco onder No. 620 aan den Boekhandelaar A. L. A. van Pinxteren, Schiedam.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Haarlem, 14 April. Leveren van materialen enz. voor de verbetering van den kop van hoofd V vóór de Pettemer zeewering enz. J. Oldenburg te Bergen, f 11,688.

Middelburg, 15 April. Voortzetten van de herstelling der boordvoorziening van het kanaal door Walcheren. J. de Bree Fz., f 8495.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 9 April. Bouwen van een post- en telegraafgeb. met directeurswoning te Sliedrecht. J. v. d. Endt te Maassluis, f 19,600.

Ld. Id. Onderhoud van het post- en telegraafgeb. te Goes. Firma W. J. v. d. Weert & Zn. te Goes, f 846.

Genie. Woerden, 13 April. Eenj. onderhoud van de werken en kazernegeb. enz. te Woerden en Wierickerschans. C.Fluijtald., f4591.

Willemstad, 13 April. 1°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. ald. O Lodder Rz. ald., f2173; 2°. Eenj. onderhoud van de werken enz. te Willemstad en Numansdorp. A. Oosters ald., f 6677 ; 3°. Eenj. onderhoud van de werken enz. te Ooltgensplaat. J. Korteweg te Ooltgensplaat, f 1239 ; 4°. Verving van werken en gebouwen ald., fort de Ruijter en Ooltgensplaat. B. v. d. Tempel ald., f 750.

's-Gravenhage, 13 April. 1°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. en van de werken ald. J. B. Veenenbos ald., f 16,434; 2°. Verving van kazernegeb. enz. ald. Firma Dekker & Boendermaker te Amsterdam, f 1980; 3°. Eenj. onderhoud van de werken, gebouwen enz. te Hoek v. Holland. H. Vredenburg te Hoek v. Holland, f 1767.

Hellevoetsluis, 13 April. Eenj. onderhoud van de werken en gebouwen te Hellevoetsluis. W. v. Lienden ald., f 5400; eenj. onderhoud van de werken en gebouwen te Brielle. A. A. E. Veenenbos te Brielle, f 5933.

Amersfoort, 13 April. 1°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. enz. te Amersfoort. M. H. Eijsvogel te Rumpt, f9267; 2°. Eenj. onderhoud van de werken in de Grebbe-Linie en de Linie in de NederBetuwe. B. v. Kreel te Veenendaal, f 1490; 3°. Verving van militaire gebouwen te Amersfoort. J. R. v. 't Hof ald., f 883.

Gorinchem, 13 April. 1°. Eenj. onderhoud van de werken en kazernegeb. te Gorinchem, te Vuren en bij de sluis te Dalem. C. Muijlwijk ald., f6124; 2°. Eenj. onderhoud van de werken der Nieuwe Holl. Waterlinie bij Asperen, Everdingen en Tiel. T. J. de Joode te Asperen, f 4330; 3°. Eenj. onderhoud van de werken en kazernegeb. te Woudrichem en te Loevestein en van de verdere werken bezuiden Waal en Merwede. J. A. Kentie te Woudrichem, f 5048 ; 4°. Verving van gebouwen enz. te Gorinchem en te fort bij Vuren. W. T. W. Vis te Delft, f 749.

Deventer, 13 April. 1°. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. E. v. d. Woerd Jz. ald., f 4138; 2°. Verving van kazernegeb. enz. ald. H. J. Schutte ald., f 798.

Doesburg, 14 April. Eenj. onderhoud van de kazernegeb. en werken ald. H. v. Dijke ald., f 6330.

Assen, 14 April. 1°. Eenj. onderhoud van de gebouwen en werken ald. A. J. Diehlman ald., t' 3666; 2°. Verving van kazernegeb. enz. ald. W. K. Wits te Groningen, f 1848; 3°. Eenj. onderhoud van de werken en gebouwen in de legerplaats bij Ommen. W. ter Haar te Avereest, f 2009.80. .

Utrecht, 14 April. 1°. Eenj. onderhoud van de werken m de Nieuwe Holl. Waterlinie van de Klop tot en met Vreeswijk. L. Simon te Utrecht f 20,600; 2°. Eenj. onderhoud van de werken en kazernegeb. te Utrecht, op de legerplaats bij Zeist. Dezelfde, f 20,500.

's-Gravenhage, 20 April. 1°. eenjarig onderhoud van de gebouwen enz. en van de schietbanen op de vlakte van Waalsdorp, in gebruik bij de Normaal-schietschool. J. B. Veenenbos, alhier, f 949; 2°. doen van herstellingen en verbeteringen aan militaire gebouwen enz. alhier. L. Scboonenberg ald., f 8810; 3°. leveren van kazernemeubelen, stalvoorwerpen, kribbekastjes enz. G. Varenkamp te 's-Gravenzande, f 1917.

Gemeentewerken, Epe, 9 April. Verharden van den Oranjeweg tusschen Ernst en Gortel. W. J. v. d. Haar te Terwolde, f 4574.

Apeldoorn, 12 April. Vergrooten van het gemeentehuis. Gegund aan G. Wegerif Hz. ald., f 29,856.

Goirle, 14 April. 1°. Maken van een keiweg van Tilburg naar Goirle. M. Vissers te Drunen, grèskeien f 35,380, porphierkeien f 35,960 ■ 2°. Maken van een keiweg van Goirle naar Riel. Grèskeien M. Bakkeren te Prinsenhage, f 21,455; porphierkeien. M. Vissers, f 21,800.

Polderwerken. Zijpe, 13 April. Best. der wat. v. h. cal. wat. Bruinisse. Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1899 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken met een dijksverzwanng aan de waterkeering. C. Bolier te Bruinisse, f 23,560.

Spoor- en Tramwegen. Amsterdam, 12 April. Holl. Ut. sP°°rwegmij. Vergrooten van het stationsgebouw te Enschede met buk. werken. J. P. Broekhoven te Hengelo, f 6838.

Id. Id. Maken van een reservoirgebouw, leggen van gegoten ijzeren leidingen, maken van een fundeering voor twee hydraulische liften en verdere werken op het stations-emplacement Den Haag. C. v. 'tHullenaar te Alkmaar, f 18,500.

Rotterdam, 13 April. Botterd. Tramwegmij. Bouwen van de kunstwerken in de prov. Zeeland met bijlevering van de bouwstoffen enz. M. v. d. Linden te Zierikzee, f 33,097.

Particuliere werken. Eindhoven, 12 April. Firma Philips & Co. Maken van fabrieks- en kantoorgebouwen tot uitbreiding der gloeilampenfabriek aan den Emmasingel ald., ter oppervlakte van ± 1400