is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 20, 14-05-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M »©.

266

Geplaatst: op de Westerlijnen, de benoemde adjunct-chef deiSe afd. S. G. Heijmering.

Bij de Genie.

Geplaatst: bij aankomst, bij de IVB afdeeling van het D. v. O., hoofdbureau der genie, de kapitein, van verlof uit Nederland teruggekeerd, G. J. Cassa.

Bij het Boschwezen. Bij het boschwezen op Java en Madoera: Ontslagen: eervol uit zijn betrekking, de tijdelijke opziener 3e kl. F. H. von Ranzow.

Verleend: een tweejarig verlof, wegens ziekte, aan den houtvester W. H. Fock.

OPEN BETREKKINGEN.

Werktuigkundige voor de technische en administratieve leiding eener Machinefabriek, zelfstandig kunnende optreden. Brieven met opgave van ouderdom, verlangd salaris en vroegeren werkkring worden ingewacht, onder no. 12562 aan het bureau N. Rott. Courant.

Hoofdopzichter van den Polder Walcheren met 1 Oct. a. s., waaraan is verbonden een jaarwedde van f 2000. Vereischt worden een leeftijd niet boven veertig jaar, en volledige kennis van dijk- en oeververdediging. Zij die verlangen daarvoor in aanmerking te komen worden verzocht zich voor 1 Juni a. s. met opgaaf van tegenwoordige betrekkingen, uitgevoerde werken en waar informatiën te bekomen zijn, schriftelijk te wenden tot den voorzitter van dit bestuur D. A. Dronkers.

Opzichter-Teekenaar, (Bouwkundig). Brieven franco, onder letter S, bij den Kantoorboekhandelaar J. P. Bladergroen, Nieuwehaven 153—155, Rotterdam.

Practisch Opzichter voor bestek IV Bebouwing Rozenhof te Dordrecht. Aanbiedingen met referenties worden franco ingewacht onder letters P. M. H. Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam.

Opzichter-Teekenaar. Bij den bouw eener Stoomfabriek van Brandkasten, voor den heer J. Lips Bzn. te Dordrecht, voor wien uitzicht bestaat op een vaste betrekking. Franco brieven aan J. N. Reus en Zoon, Architecten te Dordrecht.

Machineteekenaar, van veel ervaring. Zelfstandige positie en flink salaris. Adres Machinefabriek Löhnis & Co. Rotterdam.

Gemeente Architect te Smallingerland Hon. f 500. Bi 'ieven vóór 18 Mei aan den Burgemeester.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Een Scheepsbouwkundig Ingenieur, met eenige jaren bureau- en werfpraktijk, zoekt eene passende betrekking. Brieven franco, letters S B M Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam.

Teekenaar-Opzichter zoekt plaatsing, te Rotterdam of elders. Adres met brieven onder No. 12100 aan het bureau der «N. Rott. Courant».

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Utrecht, 30 April. Leveren en inhangen van twee puntdeuren voor de 3de waterkeering van de Rijkshulpschutsluis te Vreeswijk. M. Jochems te Vreeswijk, f 1240.

Haarlem, 5 Mei. Herstellen v'an eenige gedeelten van de dijken van het Merwedekanaal in de prov. Noord-Holland. P. Kraaiieveld Az te Sliedrecht, f 2167. J

Id. Id. Verbeteren van de aanlegplaats nabij den oever op het edand Wienngen, beh. tot de zeewerken in Noord-Holland. J. Hermans te Wieringen, f 1725.

Id. Id. Maken van een steenen hoofd tot verbetering van de Riikszeewerken op het eiland Urk. J. ten Napel te Urk, f 1795.

Id. Id. Leveren en plaatsen van meerpalen langs de dijken van het Merwedekanaal, van het Noordzeekanaal tot de grens der provinciën Noord-Holland en Utrecht. A. Clein te Muiden, f 1460.

Id. Id. Verhoogen der dijken van den Nauernaschen polder, beh tot de werken van het Noordzeekanaal. A. Muis Cz. en D. Smit te Nauerna, f 3599.

Id. Id. Uitvoeren van werkzaamheden en leveringen aan de deuren der kleine en middenschutsluis en der uitwateringsluis van de Noordzeesluizen te IJmuiden. G. D. v. Doorn te Haarlem, f 6250.

Genie. Utrecht, 30 April. Aanbrengen van verbeteringen enz. aan de kazerne van het korps genietroepen. F. Andriessens firma Hillen & Co. te Utrecht, f 1780.

Amersfoort, 3 Mei. Voorzieningen aan milit. gebouwen. A H Noorman te Zwolle, f 5761.

Helder, 3 Mei. Voorzieningen aan werken, kazernegeb enz W de Jong ald., f 6186.

Hellevoetsluis, 3 Mei. Vernieuwen en herstellen van brugdekken, aanbrengen van afrasteringen en vernieuwen van een bovenpuntstuk eener sluis te Hellevoetsluis. J. Veenenbos Az. te Nieuw-Helvoet

f 2714; herstellen van metselwerk van het bomvrij logies in bastion VI en van pannendekkingen der gebouwen 1—5 en het ziekenhuis ald. H. v. Leeuwen ald., f 1369; doen van voorzieningen aan ruil. gebouwen enz. te Brielle. W. v. d. Reijde te Brielle, f 4986.

Helder, 6 Mei. Doen van verbeteringen aan werken in de stelling van den Helder. A. Bos ald., f 6160.

Gemeentewerken, Leiden, 2 Mei. 1°. a. Afbreken der bestaande houten beschoeiing en b. maken van een gemetselden walmuur op paalfundeering aan het verlengde Utrechtsche veer. W. Splinter ald., f 3933; 2°. Afbreken van het bestaande en maken van een gemetseld draaihoofd op houten fundeering onder de Schrijversbrug aan de Zijlpoort. C. de Ruijter ald., f 2554; 3°. Verrichten van timmer- en metselwerken ten dienste van gemeente-eigendommen. Perc. 1. G. Splinter, f 1080; perc. 2. P. J. v. Hartevelt, f 825; perc. 3. Dezelfde, f 328; perc. 4. D. v. Leeuwen, f 1044; perc. 5. M. Couvée, f 115; perc. 6. A. van 't Riet, f 192; perc. 7. D. van Leeuwen, f 148.48; allen te Leiden.

Smilde, 2 Mei. Verbouwen van de school te Hijkersmilde en bouwen van een onderwijzerswoning. Gegund aan H. Vissinga te Smilde, f 6953.

's-Hertogenbosch, 5 Mei. Aanleg van wegen en rioleering. M. Vissers te Drunen, f 6100.

Middelburg, 6 Mei. a. Aanleggen van te zamen ongev. 3500 M. (door de gemeente te verstrekken) 10 tot 60 cM. cirkelvormige en 60 bij 90 tot 80 bij 120 cM. eivormige riolen, met gemetselde putten en bijbeh. werken. 3. Visser Gz. te Papendrecht, f 19,900 ; b. Maken van twee pompgebouwtjes met aanhoorigheden. Geen inschrijvers.

Polderwerken. Gouderak, 30 April. Best. v. d. polder 't Beijersche. Uitbreken van een gedeelte der sluis en maken van een veerhuisje met loopbrug aan den Useldijk onder de gem. Gouderak. Gegund aan C. W. den Hoed te Stolwijkersluis, f 594.

Tiel, 4 Mei. Dijksbest. v. h. polderdistr. Neder-Betuwe. Maken van 1920 m2. basaltbekleeding tegen de buitenglooiing van een vak Waaldijk tusschen de h.p. 13 en 17 onder Hien. J. W. v. Anrooy te Zalt-Bommel en J. W. Wijnen te Sliedrecht, beiden f 3090.

Breda, 4 Mei. Heemraadschapsbest. v. Mark en Dintel. Herstellingen en vernieuwingen met het eenj. onderhoud der sluis- en pakwerken, maken eener basaltmuur, lang 30 M., verlengen eener krib met 25 M. Gegund aan K. Leenman te Giessendam, f 12,274; daarstellen eener telephoonleiding met palen en aanhooren, in 1 perc. Gegund aan Th. Vergouwen te Roosendaal, f 797 ; baggeren in de rivier in 3 perc. en in massa. Perc. 1. Gegund aan O Vranken Cz. te OudGastel, f619; massa perc. 2 en 3. C. v. Boven te Amsterdam, f 13,500.

Zierikzee, 5 Mei. Dag. best. v. h. wat. Schouwen. Vernieuwingen, herstellingen en leverantiën, beh. tot de gewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingswerken aan de zeedijken van het waterschap. Perc. 1. W. Ringelberg te Duivendijke, f 1990; perc. 2. J. v. Strien ald., f 9000; perc. 3. H. J. Romeyn te Burgh, f2517; perc. 4. J. den Boer Sr. te Eikerzee, f 1060. Gegund.

Goes, 6 Mei. Best. v. h. wat. de Breede Watering bewesten Ierseke. a. Eenj. onderhoud der sluizen, gebouwen, booten enz. Gegund aan J. Burggraaf te Wemeldinge, f 1360; 6. leveren en lossen van 200 M. grind. Gegund aan W. Stokken te Goes, f309; vernieuwingen en herstellingen der heulen, gelegen in en in onderhoud bij het waterschap, in 5 perc. Gegund perc. 1 A. Jansse te Nisse, 13 °/0; perc. 2 Dezelfde, 14 °/Q; perc. 3 P. Dronkers te Kapelle, 9°/0; perc. 4. A. Goedemond te Hansweert, 5 °/0; perc. 5. J. Burggraaf te Wemeldinge, 10 °/0 ; alles beneden tarief.

Particuliere werken. Vriezenveen, 30 April. II. Krugs. Bouwen van een heerenhuis op 't Oosteinde ald. H. Jansen Jz. ald., f 14,600.

's-Gravenhage, 30 April. Architecten Eshuijs <& Anema. Afbreken van en opnieuw opbouwen eener drukkerij en zetterij in het Westeinde 135 ald. W. P. Teeuwisse ald., f 11,050.

Idem. C. J. L. Vermeulen te Hilversum. Verbouwen van een woonhuis en bouwen van een photografisch atelier aan de Toussaintkade ald. J. J. v. Rij ald., f 8600.

Breda, 2 Mei. Best. v. h. R. K. Gasthuis. Sloopen van oude huizen en gedeelte gasthuis ± 100 M. lengte aan den Haagdijk en verbouwen en vergrooten van het R. K. gasthuis De Vereeniging Alles voor Allen. Gegund aan M. Bakkeren te Prinsenhage, f 119,460.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 16 Mei.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Perc. 1. Leveren van gegoten ijzeren buizen en hulpstukken voor de buisleidingen op het pompstation aan den Haarlemmerweg; perc. 2. Leveren van afsluiters, muurschuiven enz. voor de buisleidingen op het pompstation aan den Haarlemmerweg, ten beh. der gem. waterleidingen. (Zie Adv. in n°. 17.)

Id. Id. Maken van den bovenbouw voor machinegebouw, ketelgebouw met schoorsteen en werkplaatsen, een toeganggebouw voor het laag-reservoir, de afdekking van overstort- en afvoerputten, een kelder met toeganggebouwtje voor de buisleidingen, dempen en rioleeren van de scheidingssloot vóór het terrein, maken van de terrein-afsluitingen, de grondwerken voor het leggen der sporen, bestraten of verharden der wegen vóór en om de gebouwen en leggen van eenige buisleidingen met alle daarbij beh. werken op het terrein der gem. Amsterdam gelegen in deze gem. buiten de Haarlemmerpoort. (Zie Adv. in n°. 17.)

Id. Id. Onderhouden van en verrichten van herstellingen en ver-