is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 24, 11-06-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JU «4.

316

Inl. bij gen. opz. Bilj. inz. 13 Juni vóór 3 ure, op het bureel van gen. opz.

Rotterdam. Burg. en Weths., te 1 ure: Bouwen eener school aan de Schooterboschstraat. Inl. in het Timmerhuis.

Ter-Neuzen. Best. der wat. v. d. cal. polder Nieuwe Neuzen, te 3 ure: Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1899 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken en maken van werken tot dijksverbetering enz.

Westzaan. Raad v. adm. der rnaatsch. van den Zaanlandschei*. communicatieweg: Vervangen der houten brug over de Nauernasche vaart, bij Vrouwenverdriet, door een metalen brug met draaiend gedeelte, op beton- en paalfundatie. Inl. bij den archt. A. H. D. Rups te Edam.

Woensdag 15 Juni.

Assen. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 % ure: Vernieuwen in steen en ijzer van den draaivonder over het zijkanaal naar de Rijkswerkinrichting n°. 1 te Veenhuizen, gem. Norg, beh. tot de werken van het Veenhuizer kanaal, in de prov. Drenthe. Raming

1 ïeuu. (Zie Adv. in n . ai.;

RESTAURANT VAN DER DÜSSE.

Eigenaar B. SANDERSE,

Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen.

Telephoon: Ao. 558,

Telegram-Adres : «•AjVMEUSE, Rotterdam.

Oestersalon. „AU GOURMET".

Id. Id. Vernieuwen van het keerschut in het leidingskanaal te Beilen, beh. tot de werken van de Drentsche Hoofd- en Beilervaarten, in de prov. Drenthe. Raming f 6000. (Zie Adv. in n°. 21.)

Breda. L. J. Staal, te 11 ure : Bouwen van een heerenhuis met bovenwoning aan de Nieuwe Boschstraat ald.

Enschede. J. Oerbekke, te 12 ure: Verbouwen van zijn woonhuis en twee daarnaast gelegen woningen aan den Lipperkerkweg. Inl. bij den archt. H. E. Zeggelink. Aanw. 14 Juni te 9 ure.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren op de Maas (gedeelte Mook-Woudrichem), met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, van 1 Juli 1898 tot 31 Dec. 1899, in 3 perc. Raming: le perc. f12,840, 2e perc. f26,480, 3e perc. f4980. (Zie Adv. in n°. 20.)

Id. Id. Onderhoud en herstel der Rijksrivierwerken van de Noordgeul, de Botlek, het Hartelsche Gat en de Brielsche Nieuwe Maas langs Rozenburg en Brielle tot Zee, van 1 Juli 1898 tot en met 31 Dec. 1899. Raming f 25,000. (Zie Adv. in n°. 20.)

Id. Id. Onderhouden van de werken voor scheepvaart, afwatering en gemeenschap, langs het riviervak Heleind-Dongemond, van 1 Juli 1898 tot en met 30 Juni 1899. Raming f 24,000. (Zie Adv. in n°. 20.)

Id. Id. Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren in de Noord, de Oude Maas, het Mallegat, de Dordtsche Kil en het Spui, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen, beh. tot de werken der Dordtsche Waterwegen, van 1 Juli 1898 tot en met 31 Dec. 1899. Raming f 27,000. (Zie Adv. in n°. 20.;

Id. Id. Maken van zes kribben en verrichten van baggerwerk, tot verbetering van de rivier de IJssel bij Bingerden, tusschen de KM.raaien XL en XLII der herz. rivierkaart. Raming f 8750. (Zie Adv. in n°. 21.)

Id. Id. Uitvoering van eenige werken in de rivier de Waal bij de Groenlanden onder de gem. Ubbergen, prov. Gelderland, tusschen de KM.-raaien XXI en XXIII der herz. rivierkaart. Raming f 25,000. (Zie Adv. in n°. 21.)

Idem. Min. v. Koloniën, te 12 ure: Leveren van: (Bestek n°.212) Metalen bovenbouw met toebehooren voor 25 bruggen voor secundaire spoorwegen, ten dienste der S.S. op Java; (Bestek La. X2) vloeiijzer; (Bestek La. Y2) gegalvaniseerd vloeiijzer; (Bestek La. Z2) geasphalteerde gegoten ijzeren mofbuizen; (Bestek La. A3) schroefpalen en

schroefbladen met toebehooren, ten dienste v. h. Dep. v. Burg. Openb Werken in Ned.-Indië. (Zie Adv. in n°. 23.)

Hoedekenskerke. Best. v. h. wat. Hoedekenskerke, te 12 ure: a. Leveren en lossen van 1200 scheepston afval van Doorniksche-, Lessinische- of Bazaltsteen; 6. Leveren en op 4 plaatsen langs den zeedijk lossen van 100 scheepston gesorteerde Vilvoordsche glooiingsteen. Verdere inl. geeft de opz. I. Kolijn ald.

Naaldwijk. Comm. v. beheer over eenige verbeterde wegen in het Westland, te 11 ure: Uitbreken van 200 M2. straat en opnieuw bestraten met bijlevering van 18,000 nieuwe harde straatklinkers, Waalvorm le soort en alle goedgekeurde uitkomende steen telkens te verstraten op aan te wijzen plaats, alles in de dorpsstraat te Wateringen. Bestek en voorw. ter lezing op het gemeentehuis te Naaldwijk en te Wateringen. Inl. te bekomen bij den opz. te Monster, van 10—12 ure, op het gemeentehuis.

Vaassen. Dir. der ijzergieterij en stanioolfabr. «Industrie», te 2% ure: Maken van een nieuw fabrieksgebouw op een terrein naast de bestaande fabriek. Bestek en teekening verkrijgb. aan het kantoor der bovengen, fabriek. Aanw. in loco den dag der besteding te 10 ure. Nadere inl. geeft de bouwk. J. de Morree Hz. te Hengelo (O.).

Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, AMSTERDAM.

Hydraulische-, Electrfsche-, Stoom- en Hand-

VEILIGHEIDS LIFTEN,

voor PERSONEN, GOEDEREN SPIJZEN enz. Meer dan 400 Liften alleen in Nederland geplaatst.

J. H. & Co. hebben steeds ervaren monteurs, uitsluitend voor Liften ter beschikking, waardoor de montage en eventueel onderhoud in den kortst mogelijken tijd en tegen billijken prijs kan verricht worden. (&)

HOOGlBWEIf F & C;% KINDERDIJK en VLAARDINGEN.

Bflllirat's BniËzaam Staamraafltouw

voor verschillende doeleinden, Afsta nds- en peillijnen met haspels.

WIEPBANDEN en S J0RRIN GS volgens waterstaatsmodel.

Gedruist bij F. J. BELINFANTE, voorh.: A.D. SCHINKEL.

ASPHALT-WEGEH EN DITO VLOEEEN.

FABRIEK

Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND F0CKINK Kamer I en 2

AMSTERDAM.

NATÜÜRL. ASPHALT

van

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito Dorscli vloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Moutvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fnndeeringen, Stallen, enz., enz., enz.

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, seeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE C0MPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.