is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 25, 18-06-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

327

M «5.

Directeur der Gemeente-Gasfabriek te Stad-Almelo op eene jaarwedde van f 1750, en het genot van vrije woning, vuur en licht. Alleen zij, die de voor deze betrekking vereischte technische kennis bezitten, komen bij het doen der benoeming in aanmerking; administratieve kennis, daaraan gepaard, strekt tot bijzondere aanbeveling. Sollicitanten worden verzocht bij gezegeld adres en met opgave hunner tegenwoordige en vroegere betrekking, zich te wenden tot den Burgemeester der Gemeente vóór of op 20 Juni e.k. Persoonlijke aanmelding wanneer men daartoe uitgenoodigd wordt.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Middelburg, 3 Juni. Verlagen en herstellen van strandhoofd n°. 8 aan de Oude Hoeve aan de Noordzijde van het eiland Schouwen. W. Dekker te Veere, f 1818.

Id. Id. Maken van een basaltglooiing tot verdediging van den duinvoet tusschen de strandhoofden n°. 9 en 10 aan de Oude Hoeve. W. Dekker te Veere, f 5430.

Maastricht, 6 Juni. Maken van werken tot verbetering van de rivier de Maas tusschen de KM.-raaien CLIX en CLXHI, onder de gemeenten Kuik (prov. Noord-Brabant) en Mook en Middelaar (prov. Limburg). P. Hillen te Blerick, f 30,250.

Haarlem, 9 Juni. Herstelien van de zeeweringen langs het Noorderstrand van het eiland Vlieland, van stormschade. T. Volker Cz. te Sliedrecht, f 15,300.

Id. Id. Verlengen van den stoombootsteiger te IJmuiden, beh. tot de werken van het Noordzeekanaal. G. D. van Doorn te Haarlem, f 6686.

Zwolle, 10 Juni. Verrichten van baggerwerk tot verdieping van het vaarwater tusschen de beide leidammen in het Zwolsche Diep en daar buiten in zee. A. T. Volker te Sliedrecht, f 0.257 per M3.

Middelburg, 10 Juni. Voorziening der boorden van het kanaal van Ter Neuzen. A. Tholens Az. te Neuzen, 510 M. voor f 24,000.

's-Gravenhage, 15 Juni. 1°. Onderhoud van 1 Juli 1898 tot 31 Dec. 1899 van Rijksrivierwerken in de Noord, de Oude Maas, het Mallegat, de Dordtsche Kil en het Spui. Th. J. Wiegerink te OuderAmstel, f 26,100; 2°. Onderhoud tot 30 Juni 1899 van de werken voor scheepvaart enz. langs het riviervak Heleind-Dongemond. A. de Kort te Baardwijk, f 28,387; 3°. Onderhoud tot 31 Dec. 1899 van de rivierwerken op de Maas (ged. Mook-Woudrichem). le perc. G. W. v. Hattum te Zalt-Bommel, f 11,999; 2e perc. W. Arntz te Millingen, f 23,760 ; 3e perc. W. H. Swets te Hardinxveld, f 4572; 4°. Id. id. van de Rijksrivierwerken van de Noordgeul, Botlek, het Hartelsche Gat en de Brielsche Nieuwe Maas langs Rozenburg en Brielle tot zee. W. Volker te Sliedrecht, f 19,450 ; 5°. Uitvoering van eenige werken in de Waal onder de gem. Ubbergen. J. L. Struikdalm en A. J. Vermeulen te Nijmegen, f 22,490.

Min. v. Koloniën. 's-Gravenhage, 15 Juni. Leveren ten dienste der Staatsspoorwegen op Java van den metalen bovenbouw mettoebehooren voor 25 bruggen voor secundaire spoorwegen. Penn en Bauduin te Dordrecht, f 12,960 en f 14,860.

Id. Id. Leveren voor het Dept. der Burg. Openb. Werken in Ned.Indië van vloeiijzer. Perc. 1. A. Koole te Amsterdam, f 25,517; perc. 2. Dezelfde, f 59,326; perc. 3. Diekema en Chabot te Rotterdam, f 15,759; geasphalteerde gegoten ijzeren mof buizen. Cograne Croveen Comp. Limited te Middlesborough a/d Tee, f 33,710; schroefpalen en schroefbladen met toehooren. «Pletterij», voorheen L. J. Enthoven en Co. ald., f 75,163.

Genie. Amsterdam, 10 Juni. Maken van een gas- en waterleiding ten beh. van de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. Ned. fabriek van bronswerken voorh. Becht en Dyserinck ald., f 9230.

Provinciale werken. 's-Gravenhage 13 Juli. Verbreeden van den Rijn en maken van een walmuur en beschoeiing te Aarlanderveen. S. Schoonboom te Voorburg, f 7670.

bemeentewerken. s-Hertogenbosch, b Juni. 1°. Maken van den onderbouw der nieuwe Muntelbrug. L. J. Metz te Zalt-Bommel, f 14,985; 2°. Maken van 4 (of meer) beerputten. D. J. van Riemsdijk te Dordrecht, f 3500.

Amersfoort, 6 Juni. Verbouwen van de jongensschool. A. de Jong en J. Blanken te Scherpenzeel, f 14,387,

Amsterdam, 6 Juni. Onderhoud der lood- en zinkwerken aan de pakhuizen en woningen van het Amsterdamsch Entrepotdok, ged. een jaar na den datum van de goedkeuring der aanbesteding. C. Reith ald., f 1995.

Rotterdam, 7 Juni. Maken van een toren voor een hydraulischen accumulator op het Handelsterrein aan de Binnenhaven. W. Bokhoven te Gouda, f 9232.

Steenwijk, 7 Juni. Bouwen van een nieuwe fröbelschool c. a. ald. Gegund aan J. de Boer & Zn. ald., f 16,226.

's-Gravenhage, 9 Juni. Aanleggen, rioleeren en bestraten van een straat in het verlengde van de Gerard Doustraat en van aangrenzende straten. J. v. d. Elshout Gz. te Scheveningen, f 17,380.

Schiedam, 10 Juni. Vernieuwen van een gedeelte bazalten kaaimuur en afdammen van een gedeelte kaaimuur langs de Schie, beide in de gem. Schiedam. G. v. d. Drift te 's-Gravenhage, f 4905.

Roermond, 10 Juni. Bouwen van een slacht- en koelhuis, benevens administratiegeb. en directeurswoning. A. Nijskens ald., f 67,600.

Polderwerken. Cats, 4 Juni. Best. der wat. v. d. cal. Leenden Abraham-polder. Onderhoud en herstel tot 30 April 1899 van de aarde-, kram-, steenglooiing- en andere werken en doen eener dijksverbetering'. Chr. Franke te Colijnsplaat, f 3598.

Heerenveen, 4 Juni. Polderbest. v. h. 4° en 5e veendistr. onder A^ngwirden. Vernieuwen van de sluis te Beneden-Kniipe F Hoekstra te Beneden-Knijpe, f 2732. Gegund.

Particuliere werken. Meppel, 3 Juni. L. Robaard. Bouwen van een heerenhuis aan het Zuideinde ald. Gegund aan P G Jans H Jz ald., f 5995.

Apeldoorn, 6 Juni. P. Terveer. Bouwen van een behuizing in het Wilhelminapark. Gegund aan H. de Groot ald., f 2920.

Enschede, 8 Juni. B. Michorius. Bouwen van 7 woningen aan de Bothofstraat. Schildmeijer en Diphoorn ald., f 6593.

Bodegraven, 9 Juni. E. v. d. Breggen. Bouwen van een woonen winkelhuis. Wed. W. v. Ingen ald., f 5265.

Krommenie, 9 Juni. Bouwen van een heerenhuis. A. Slingerland te Obdam, f 8671.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 20 Juni.

Almelo. Gebr. Mendels: Bouwen van een pakhuis met stalling enz. Inl. bij C. Eckhardt. Aanw. 20 Juni te 9 ure.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure : Vernieuwen van de ophaalbrug n°. '146 en uitvoeren van eenige werken aan de bruggen n°. 316, 178, 181, 345, 147, 276 en 315. (Zie Adv. in n°. 24.)

Id. Id. Bouwen van een openb. lag. school der le kl. voor 600 kinderen, op een terrein achter de Ceintuurbaan bij de Dusartstraat. (Zie Adv. in n°. 24.)

Breukelen-Nuenrode. Best. v. h. wat. Kortrijk en Gieltjensdorp, te 12 ure : Maken van een steenen wielbak en verdere herstellingen aan den molen van opgemeld waterschap. Inl. bij den opz. L Brouwer te Wilnis.

Maastricht. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 10^ ure: Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren op de Maas in Limburg en Noord-Brabant boven de grensscheiding tusschen Mook en Heumen, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 1 Juli 1898 tot en met 31 Dec. 1899, in 5 perc. Ramingle perc. f 5820, 2e perc. f 7800, 3e perc. f 18,300, 4e perc. f 24 700 5e perc. f 18,200. (Zie Adv. in n°. 21.) '

Russen. Firma Ter Horst & Co., te 12 ure: Bouwen van een pakhuis van vier verdiepingen bii hare zoogen. Oude Fahriek nIH tnnn

± 590 M2.). Inl. bij den archt. G. Beltman A.Gz. te Enschede. Aanw. 20 Juni te 9 ure (G. T.).

Dinsdag 21 Juni.

Bodegraven. Kerker, der Geref. Kerk, te 11 ure: Bouwen van een kerkgebouw met aanhooren, pastorie en kosterswoning. Bestek en teekeningen te verkrijgen bij den bouwk. Corns. Zaal Azn. ald., die alle verdere inl. verstrekt.

Hoofdplaat. Best. der wat. v. d. cal. Hoofdplaat- en Thomaespolders, te 3 ure: Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1899 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van genoemde polders.

Rotterdam. Best. v. d. polder Prins Alexander, te 1 ure: a. Maken van een steenen welfbrug in den Hoofdweg over de tocht van Terbregge, en b. kroozen van al de tochten en waterleidingen van den polder. Bestekken te verkrijgen ten kantore van den penningmeester des polders, Nieuwehaven 83 te Rotterdam.

Utrecht. Ned. Centraal Spoorwegmij., te 2 ure : Leveren van 33,000 stuks grenen dwarsliggers. (Zie Adv. in n°. 20.)

Idem. Maatsch. tot Expl. v. S.S., te 2 ure: (Bestek n°. 748) Maken van een haltegebouw, een privaatgebouwtje en eenige diverse werken, ten beh. van de halte Berkel-Enschot in den spoorweg Tilburg— 's-Hertogenbosch. Begr. f 6550. (Zie Adv. in n°. 24.)

Wissenkerke. Best. der wat. v. d. cal. Vlietepolder, te i0}4 ure: Verbeteren en onderhouden der waterkeerende werken aan gemelden polder, over den dienst 1898/9.

Woensdag 22 Juni.

Alkmaar. Dijkgr. en Heemr. v. h. ambacht v. Westfriesland gend. Geestmer Ambacht, te 12 ure: Gewoon onderhoud van den Geestmer-Ambachtsdijk met aanhoorigheden en maken van een paardenpad ald. Inl. bij den opz. A. Fraay te St. Maarten.

Id. Id. Gewone onderhoud der Westfriesche dijkwerken met de leverantie van alle benoodigde materialen en arbeidsloonen. Inl. bij den opz. A. Fraay te St. Maarten.

Eibergen (Geld.). Burg. en Weths., te 1 ure: Verrichten van reparatiën en schoonmaak der school, alsmede het maken eener nieuwe kap op de onderwijzerswoning enz. in de buurtschap Rekken. Inl. bi| den archt. L. G. Richter te Winterswijk. Aanw. 22 Juni te 10 ure.

Enschede. J. A. Gassner, te 12 ure: Vergrooten van zijn hotel aan de Haaksbergerstraat ald. Inl. bij den archt. H. Reijgers. Aanw. 22 Juni te 9 ure.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Uitvoeren van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de NederRijn en Lek onder de gemeenten Doorwerth en Heteren, prov. Gelderland, tusschen de KM.-raaien XXXVI en XXXIX der herz rivierkaart Raming f 44,300. (Zie Adv. in n°. 21.)