is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 26, 25-06-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 3«

340

idem aan de geb. der gasfabriek en waterleiding. Bestek ter lezing op het gemeentehuis en verkrijgbaar bij den ingen.-archit., die tevens

ml' Moordrecht, te 11 ü ure: Opbouwen van de bouwmanswoning 't Land Kanaan, bewoond door D. C. Marck te Zevenhuizen. Inl. bij den archt. B. v. Dam J.Hz. te Cappelle a/d IJssel.

Ter Neuzen. Best. v. h. wat. Loven en Willemskerke, te 6 ure: Maken van werken tot zeewering, van dijksverbetering en aanleg van steenolooiing enz., met onderhoud daarvan tot en met 30 April l»yy. Bilj. Inz. vóór 12 ure bij den ontv.-griffier J. Sturm ald., bij wien tevens het bestek ter inzage ligt en verkrijgbaar is.

Dinsdag 28 Juni.

Amsterdam Ver. Handwerkers Vriendenkring, teil ure: Maken van een verenigingsgebouw aan de N. Achtergracht ald. Best. bij den archt. C. B. Posthumus Meyes.

Idem. Archt. W. Hamer, te 11M ure: Amoveeren en weder opbouwen van het perceel aan de Oude Turfmarkt n°. 17 ald. Best. enz. bii den archt. voornd. van 9—5 ure.

Groningen. Best. der Ver. tot christ. verzorging van krankz. en zenuwlijders te Utrecht, te IK ure: Bouwen van twee afzonderlijke

Utrecht. Genie, te 10 ure: 1°. Doen van herstellingen en leveringen aan werken en kazernegeb. te Utrecht en op de legerplaats bi] Zeist Begr f 11 360- 2°. Leveren van 10 roeibooten ten beh. van werken in de Nieuwe Holl. Waterlinie. Begr. f 1320. Bestekken verkrijgbaar bij de genie. Inl. bij de genie. Bilj. inz. uiterl. 27 Juni voor 3 ure. . , . ..

Id Id Ophoogen van gedeelten der veerwegen aan de beide oeveis van de rivier de Lek, onder de gemeenten Vreeswijk en Vianen, in 2 perc. Raming: le perc. f 760, 2e perc. f 8150. (Zie Adv. in n°. 22)

Idem. Archt. P. J. Houtzagers, te 2 ure: Verbouwen van de villa Parklust aan den Parkweg te Zeist. Best. en inl. bij den archt. voornd. Woensdag 29 Juni.

Avereest. J. Kingma, te 12 ure: Bouwen van een woonhuis en een ijshuis bij zijn fabriek. Aanw. van 10^—11^ ure. Bestek verkrijgbaar bij K. A. Hakkert ald., bij wien tevens teekeningen ter inzage liggen en inl. te bekomen zijn.

's-Gravenhage. Min. v. Wat, H. en N., te 11 ure: Verbreeden en verdiepen van het groot scheepsvaarwater in het Scheur, beh. tot de werken van den Waterweg langs Rotterdam naar Zee. Raming f 0.35 per M3. (Zie Adv. in n°. 22.)

RESTAURANT VAN DER DUSSE.

Eigenaar B. SANDERSE,

Korte Hoogstraat 12 over de Passage,

geheel nieuw herbouwd en naar de eischen des tijds ingericht, wordt 't ROTTERDAM bezoekend publiek aanbevolen.

Telephoon:

Ho. Ö58,

Telegram-Adres : SAWBBKSB, Rotterdam.

Oestersalon „AU GOURMET".

ASPECT-WEGEN EN llio VLOEKEN.

FABRIEK Roggeveenstraat KANTOOR PASSAGE WIJNAND FOCKINK Kamer I en 2 AMSTERDAM.

NATÜÜRL. ASPHALT

van

VAL DE TRAVERS

ZWITSERLAND.

Gecomprimeerde Asphalt wegen en dito Dorschvloeren, Werken in Asphalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Rings, Montvloeren, Kelders, Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Stallen, enz., enz., enz. Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend, Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren.

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich te adres, seeren aan het Kantoor der Fabriek, PASSAGE WIJNAND FOCKINK, Kamer No. 1 & 2, Amsterdam.

THE NEUCHATEL ASPHALTE COMPANY Ld, eenige eigenaars van de Val de Travers Asphalt Mijnen, Zwitserland.

Directeur voor Nederland en Koloniën: W. PATON WALSH.

paviljoenen, eene dubbele woning, eene rioleering met zinkputten enz., op «Dennenoord», te Zuidlaren, prov. Drente. Inl. van 11—12 ure en best. ten kantore van den archt. K. Hoekzema ald.

Haarlem. Genie, te 10 ure: 1°. Verving van kazernegeb. enz. te Haarlem. Begr. f 1550; 2°. Verving van werken en gebouwen in het westelijk front der Stelling van Amsterdam. Begr. f 1100. Bestekken verkrijgbaar bij den besteder en ter inzage op genoemd bureel. Inl. bij den besteder en bij den opz. van fortificatiën. Bilj. inz. uiterlijk 27 Juni vóór 3 ure.

Hengelo (Geld.). Best. der christel. school, te 6 ure: a. Bouwen van eene school met 3 lokalen en annexe woning; b. Leveren der benoodigde schoolmeubelen. Bestek en teekening liggen ter inzage in het koffiehuis van de wed. Langeler. Bilj. inz. daags voor de besteding aan Ds. Pierson, pastorie ald.

Medemblik. Dijkgr. en Heemr. v. h. ambacht «.De Vier Noorder Koggen», te 12 ure: a. Aanleggen van een bestraat paardenpad op den Lutkendijk en leverantie van 600 M3. grind op verschillende wegen, in 8 perc; b. Vernieuwen van de Poelbrug in den Brakeweg onder Medemblik ; c. Leverantie der benoodigde houtwaren; d. Leverantie der benoodigde spijkers en ijzerwaren. De bestekken voor de werken sub a en 6 te bekomen bij den boekh. K. H. Idema te Medemblik. De voorw. voor de leverantiën genoemd sub c en d verkrijgbaar bij den hoofdopz. van het Ambacht, A. Kater Jz. te Medemblik, bij wien inl. zijn te bekomen.

Meppel, te 8 ure: Afbreken van eenige woningen en bouwen van een nieuw woonhuis achter het perceel van den heer J. Steenbergen, aan de Hoofdstraat. Inl. bij den archt. G. Otten Jz.

Nijmegen. Burg. en Weths., te 2 ure: Levering van 4 perc. le soort eriize. bovenvoetsche machinaal gevormde vlakke straatklinkers

voor het maken van trottoirs (elk perc. groot 140,000 stuks) en 25,000

stuks eenigszins getrokken bovenvoetsche klinkers voor het manen van straatwerk. Bestekken verkrijgb. ter gem.-secretarie. Inl. geeft de architect, der s-emeente.

Rotterdam. Vanwege het Min. v. Financiën, te 12 ure: Verbouwen, uitbreiden en tot woning inrichten van het voormalige wachthuis

voor ambtenaren van 's Riiks belastingen te Hoek van Holland. Begr

f 4900. Inl. bij den Rijksbouwm. in het 2e distr. te 's-Gravenhage en

den opz. mj de landsgeb. J. Kartels te notterdam.

JAN HAMER & Co.,

Heerengracht 583, bij de Utrechtschestraat, AMSTERDAM.

Hydraulische-, Electrische-, Stoom- en Hand-

VEILIGHEIDS LIFTEN,

voor PERSONEN, GOEDEREN SPIJZEN enz. Meer dan 400 Hiif ten. alleen in Nederland geplaatst.

J. H. & Co. hebben steeds ervaren monteurs, uitsluitend voor Liften ter beschikking, waardoor de montage en eventueel onderhoud in den kortst mogelijken tijd en tegen billijken prijs kan verricht worden.

(b)

HOOGERWElf F & C°* KINDERDIJK en VD AARDINGEN,

BM'i Buipaam MttflMw

voor verschillende doeleinden, Afstands- en peïllïjnen met haspels.

WIEPBANDEN en SJOR RIN GS volgens waterstaatsmodel.

Gedrukt bij I". J- BELINFANTE, voorh.: A.D. SCHINKEL.