is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 29, 16-07-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

379

M «».

duin bij een Nederlandsche Zeebadplaats» (uitgeloofde prijzen: de verguld zilveren medaille en"f 200, de zilveren medaille en f 100, en de bronzen medaille, alle met het getuigschrift der Maatschappij). Het bestuur heeft besloten, de mededinging in dezen wedstrijd open te stellen voor alle Nederlanders.

Prijsvraag reclame-biljet.

Het dagblad «De Courant» heeft een prijsvraag voor een reclamebiljet uitgeschreven, waarvoor als prijzen zijn beschikbaar gesteld: één van 500, één van 300, één van 200 en vijf van 400 gulden.

De jury bestaat uit de heeren H. P. Berlage Nz., architect, en G. H. Breitner en H. W. Jansen, kunstschilders. Deze namen zijn borg, dat werkelijk iets moois zal worden verkregen.

Aan het bureau van «De Courant», N. Z. Voorburgwal 365 te Amsterdam, zijn de gedrukte voorwaarden van mededinging te bekomen.

Bij den boekhandelaar firma Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage, is h f 1 per exemplaar verkrijgbaar blad Megen der herziene rivierkaart, alsmede ad f 0,50 per exemplaar de daarbij behoorende gegevens.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit is benoemd tot leeraar aan de Rijks Hoogére Burgerschool te Winterswijk, de civiel-ingenieur J. van der Breggen te 's-Gravenhage.

Bij Kon. besluit is benoemd tot bewaarder der hypotheken, kadaster en scheepsbewijzen te Nijmegen, de heer C. P. Frijlinck, thans te Amersfoort.

De civiel-ingenieur L. van Krimpen, thans adjunct-ingenieur van den Rijkswaterstaat te Dordrecht, is benoemd tot hoofdopzichter van den polder Walcheren.

In Ned. - Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Verleend: wegens langdurigen dienst, één jaar verlof aan den architect 2e kl. E. Keasberry. Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep.

van B. O. W.

Bij de exploitatie van S.S. op Java: Benoemd: tot adjunct-ingenieur F. Nobel, daartoe gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal.

OPEN BETREKKINGEN.

Eerste Leeraar in de wiskunde aan de middelbare scholen te Gorinchem. (Zie Adv. in n°. 28.)

Opzichter van Rijnland te Gouda. (Zie Adv. in n°. 28.)

Bouwkundige Teekenaars bij den dienst der publieke werken te Amsterdam. (Zie Adv. in n°. 28.)

Ingenieur-Directeur voor een bestaande rijwielenfabriek. (Zie Adv. in n°. 28.)

Twee Civiel-lngenieurs en twee Werktuigkundige-Ingenieurs bij de Maatschappij tot Expl. v. Staatsspoorwegen. (Zie Adv. in n°. 28.)

Bouwkundig Opzichter te Amsterdam tegen Aug. of eerder, en een met alle bouw- en bureauwerkzaamheden vertrouwd Teekenaar. Salaris nader overeen te komen. Brieven fr. onder motto «Bouwkundige» aan het Alg. Adv.-Bur. Rouma & Co., Amsterdam.

Bouwk. Opzichter. Br. onder ltt. C, aan H. L. Smit, Boekh. Hengelo (Ov.).

Directeur voor een Exploitatie-Mij in Rumenië, bekend met Petroleumboringen. Br. onder No. 2009, Adv.-Bur. J. H. de Bussy, Amsterdam.

Opzichter-Teekenaar te Amsterdam. Hon. f90 p. m. Br. ond. ltt. B 90 aan Blikman en Sartorius, Boekh. Amsterdam.

Teekenaar op een Technisch Bureau te Amsterdam. Br. onder No. 1944, Intern. Annoncen-Bureau, Prinsengracht 693, Amsterdam.

Teekenaar (Bouwk.) Br. ond. No, 17653, N. Rotterd. Crt.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Gediplomeerd Werktuigkundige zoekt plaatsing voor Indië of Transvaal. (Zie Adv.)

Een Bouwkundig-Opzichter-Teekenaar of Uitvoerder met goede referentiën

zoekt plaatsing. Brieven onder No. 2250 aan het bureau van het

Alg. Ned. Adv.-Blad te 's-Gravenhage. Een Bouwkundige, practisch ontwikkeld, zoekt plaatsing voor Opzichter

of Onderbaas. Bewijzen van bekwaamheid staan hem ten dienste.

Brieven franco onder No. 2228 aan het bureau van het Alg. Ned.

Adv.-Blad te 's-Gravenhage.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

Rijkswaterstaat. Maastricht, 4 Juli. Herstellen van de brug voor gewoon verkeer over de Maas te Venlo. J. M. v. Gasselt te Venlo, f 4247.

Id. Id. Verven van den metalen bovenbouw, met toebehooren, van de brug voor gewoon verkeer over de Maas te Venlo. M. Bouts te Blerick, f 3040.

Haarlem, 7 Juli. Herstellen van stormschade aan de Rijkszeewerken op het eiland Marken, prov. Noordholland. J. Zwaan te Abbekerk, f 2649.

's-Hertogenbosch, 8 Juli. Voortzetten der vervanging van een gedeelte der grindbaan door keibestrating langs den linkeroever der Zuid-Willemsvaart onder de gem. Helmond. W. P. Weijers te Tilburg, f2195.

's-Gravenhage, 13 Juli. Uitvoeren van baggerwerk tot voortzetting der verbetering van de rivier de Waal, tusschen den Hoofddam te Pannerden en Loevestein. A. Volker Lz. te Sliedrecht, f 0.22* per MS.

Id. Id. Maken van werken tot voortzetting der verbetering van de rivier de Maas, onder de gem. Lith. J. v. Vuuren te Zalt-Bommel, f 10,980.

Id. Id. Versterken van den Westelijken uitbouw aan den Zuidelijken uitbouw van het Hollandsch Diep, onder de gem. Hooge- en Lage Zwaluwe. P. A. Bos te Gorinchem, f 17,390.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 6 Juli. Verrichten van eenige verfwerken aan landsgebouwen ald. J. Th. Amiabel ald., f 2271.

Idem, 8 Juli. Herstellen en verbeteren van Rijkstelegraaflijnen in de prov. Groningen, Friesland en Drenthe. J. J. Suwiin te Leeuwarden, f2175. -

Min. v. Justitie. 's-Gravenhage, 8 Juli. Bouwen van bewaarderswoningen bij de nieuw te bouwen strafgevangenis te Haarlem, met daarmede in verband staande werken. P. H. den Dunne te Drimmelen, f 34,898.

Provinciale werken. Groningen, 5 Juli. Maken van een draaibrug te Settelbert. D. Bosman te Eenrum, f 4947.

Gemeentewerken. Joure, 4 Juli. Maken van een stoep voor het gemeentehuis. Gegund aan S. v. Oostrum te Heerenveen, f 443.

Zierikzee, 4 Juli. Bouwen van een nieuwen kaaimuur aan het Luitje, lang 87 M. W. Dekker te Veere, f 18,900.

Sas v. Gent, 5 Juli. Bouwen van een post- en telegraafkantoor met directeurswoning op een terrein aan den Stationsweg ald. Gegund aan C. v. Beers te Vlissingen, f 10,350.

Maassluis, 6 Juli. Uitdiepen van de haven. Gegund aan W. P. de Vries te Rossum, f 8850.

Grouw, 6 Juli. Maken van een begraafplaats te Warga. Gegund aan B. W. de Boer te Warga, f 1852.

's-Gravenhage, 7 Juni. Bouwen eener school op een terrein nabij de Theresiastraat. H. R. Hendriks te Amsterdam, f 47,794.

Polderwerken. Rotterdam, 4 Juli. Best. v. d. polder Kralingen. Verrichten van herstellingen aan de verschillende eigendommen van den polder. P. v. Linschoten Pz. te Kralingen, f 261.

Krommenie, 7 Juli. Best. v. d. polder «Het Woudn. Bouwen van van eene gemetselde schutsluis met sluiswachterswoning. P. Hof te Krommenie, f 7040.

Spoorwegen. Amsterdam, 4 Juli. Holl. IJz. Spoorwegmij. Verplaatsen en vergrooten van het steenkolenpark op het emplacement Den Helder. W. de Jong te Helder, f 3680.10.

Particuliere werken. Culemborg, 5 Juli. Firma Bleijenberg en Bosma. Bouwen eener stoomzuivelfabriek enz. op een terrein genaamd de Witte Raaf, aan den grindweg van Culemborg naar Beusichem. A. Verkuil te Zoelmond, f 5156.

Helder, 7 Juli. R. Kastelijn. Afbreken van het bestaande en bouwen van een marine-machinisten-clubgebouw aan de Hoofdgracht. Gegund aan J. Duinker ald., f 8743.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 18 Juli.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Leveren en opstellen van zes 3-tons hydraulische loopkranen op de Oostelijke Handelskade ald. (Zie Adv. in n°. 24.)

Id. Id. Leveren en stellen van 10 twee-persoons geslagen ijzeren waterplaatsen met toebehooren en verplaatsen van een een-persoons geslagen ijzeren waterplaats. (Zie Adv. in n°. 28.)

Idem. Amsterdamsche Droogdokmaatschappij, te 3 ure: Bouwen van omgevingsmuren met onderheide fundeering tot uitbreiding van het fabrieksgebouw aan de Vogelwijkslanden tegenover Amsterdam, met leverantie van alle materialen en arbeidsloonen. Het bestek is te verkrijgen bij Roeloffzen & Hubner, N.Z. Voorburgwal ald. Inl. geven de architecten A. L. van Gendt & Zonen.

Apeldoorn. Burg. en Weths., te 12 ure: Maken van een klinkerbestrating met bijk. werken in de Korenstraat ald. Best. ten gem.huize. Inl. bij den gem.-archt.

Enschede. Burg. en Weths., te 12 ure: Leggen van door de gemeente te verstrekken eivormige en cirkelvormige portlandcementriolen, ter gezam. lengte van + 3000 M., in afmetingen vanaf 25/375 tot 80/120 cM. en 30 cM. rond tot 60 cM. rond, met de vereischte afdammingen, fundeeringen, metselen van putten enz. en gedeeltelijke bijlevering van de daarvoor benoodigde materialen, benevens opbreken van kei- en veldkeibestratingen en bestraten van ± 16000 M2. met bekapte keien en 11000 M2. klinkerbestrating met plaatsen van ± 6000 M. trottoirbanden. Inl. bij den gem.-archt. H. P. Timmer.

's-Gravenhage. Min. v. Justitie, te 2 ure: Stichten van een huis van bewaring met ambtenaarswoningen te Rotterdam en daarmede in verband staande veranderingen aan de strafgevangenis ald. Raming f 241,260. (Zie Adv. in n°. 27.)