is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 30, 23-07-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

393

M 30.

Overgeplaatst.- naar de Westerlijnen, de adjunct-ingenieur J. Wouters.

Bij het Boschwezen. Bij het boschwezen op Java en Madoera: Benoemd: tot opziener E. L. J. Doelitzsch, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende, met bepaling, dat hij geplaatst wordt in het boschdistrict Bodjonegoro, residentie Rembang.

Bij het Kadaster. Belast: met de waarneming der betrekking van landmeter 3e kl., de ambtenaar op non-activiteit J. C. Schoonheid, laatstelijk landmeter le kl., thans ter beschikking van den directeur van binnenlandsch bestuur.

OPEN BETREKKINGEN.

I Assistent voor beschrijvende meetkunde en graphostatica; 2 Assistenten voor natuurkunde; I Assistent voor waterbouwkunde; I Assistent voor werktuigbouwkunde en kennis van werktuigen aan de Polytechnische School. (Zie Adv.)

Bouwk. Opzichter te Leiden. Br. onder F. S. 475, Nieuws van den Dag, Amsterdam.

Directeur der Gooische Stoomtram. Br. vóór 24 Juli aan Mr. J. Teixeira

Andrade, N. Keizersgracht 112, Amsterdam-. Opzichter bij den bouw van woonhuizen. Adres A. v. d. Lee, Architect,

Breda.

Teekenaar, bekend met kerkenbouw. Brieven onder no. 5641 aan het

bureau van «De Maasbode», Rotterdam. Leeraar in Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde aan de R. H. B. S.

met 3-jarigen cursus te Warffum. Jaarwedde f 1800. (Zie Binn. en Buit. Ber.)

Geroutineerd Techniker (bouwkundig opzichter) om te Rotterdam en te Amsterdam staaldraadoverspanningen aan te brengen, ten behoeve der versieringen van eenige straten, van 1 Augustus tot 10 September, tegen zeer goede belooning. Adres met brieven onder no. 18593 aan het bureau der «N. Rott. Courant».

Generaal Vertegenwoordiger voor Nederland, voor een voorname machinefabriek in Duitschland, uitsluitend gas- en benzine-motoren fabriceerende. Firma's, nauwkeurig met de branche bekend en daarin reeds met succes werkzaam, gelieven zich te melden, onder F 62165ï>, aan Haasenstein & Vogler, A.-G., Köln a/Rh.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Gediplomeerd Werktuigkundige zoekt plaatsing voor Indië of Transvaal. (Zie Adv.)

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.)

Rijkswaterstaat. Middelburg, 15 Juli. Maken van een basaltglooiing tot verdediging van het duin voor den steenen lichttoren te Noordwelle, aan de Noordzijde van het eiland Schouwen. P. Bezuijen te Duivendijke, f 14,246.

Min. v. Wat., H. en N. 's-Gravenhage, 15 Juli. Leggen en ingraven van kabels in den grond en onder water te Zwolle. J. J. Suwijn Dz. te Leeuwarden, f 999.

Id. Id. Leggen en ingraven van telephoonkabels tusschen het Rijkstelegraafkantoor en de Jeremiebrug te Utrecht. F. Streefland te Sliedrecht, f 1461.

Id. Id. Bijspannen van twee draden aan de palen der Rijkstelephoonlijn tusschen Amsterdam en Haarlem. H. F. van Essen te Halfweg, f 1156.

Id. Id. Aanleg van eene intercommunale telephoon tusschen 's-Hertogenbosch en Oss. Geen inschrijvers.

Id. Id. Leggen en ingraven van kabels te Utrecht. W. v. Dijk te Utrecht, f 1980.

Id. Id. Spannen en ophangen van twee draden aan de palen deiintercommunale telephoonlijn langs het Merwedekanaal tusschen Amsterdam en Utrecht. A. Bos te Helder, f 2892.

Id. Id. Leggen en ingraven van kabels in den grond te Rotterdam. G. Kamsteeg te Rotterdam, f 2377.

Id. Id. Aanleg van Rijkstelephoonlijnen langs den Staatsspoorweg van Rotterdam naar Gouda en van Gouda naar Zevenhuizen, alsmede uitvoeren van de daarmede in verband staande werkzaamh. G. Alblas te Waddinxveen, f 6873.

Id. Id. Bijspannen van vier draden aan de palen der telephoonlijn langs den Staatsspoorw. van 's-Gravenhaee naar Zevenhuizen. G. Alblas, f 2860. . 6

Id. Id. Leggen en ingraven van telephoonkabels te 's-Hertogenbosch. W. v. Dijk te Utrecht, f 1040.

Id. Id. Bijspannen van tien draden aan de palen der telephoonlijn langs den Oosterspoorweg tusschen Amsterdam en Hilversum en van

twee draden tusschen Hilversum en Amersfoort. W. v. Achterbergh te Amersfoort, f 3019.

Id. Id. Aanleg van eene intercommunale telephoonlijn tusschen Utrecht en 's-Hertogenbosch. H. Nieland te Wirdum, f 4294.

Id. Id. Bijspannen van draden aan de palen der Rijkstelephoonlijnen van Utrecht naar Hilversum, Amersfoort en Arnhem. W. v. Achterbergh, f 6115.

Id. Id. Leggen, ingraven en inbaggeren van telephoonkabels te Amsterdam. C. Kosters te Amsterdam, f 4800.

Min. v. Marine. Amsterdam, 13 Juli. Maken van een bergplaats voor de stoombrandspuit op 's Rijks werf. W. H. Knipper en J. Vree ald., f 2673.

's-Gravenhage, 14 Juli. Bouwen van een opzichterswoning voor den dienst der kustverlichting bij Kijkduin. J. Spruit te Helder, f5656.

Min. v. Justitie. 's-Gravenhage, 18 Juli. Stichten van een huis van bewaring met ambtenaarswoningen te Rotterdam. P. Breijer en J. Sperwer ald., f 233,000.

Gemeentewerken, Amsterdam, 11 Juli. Uitvoeren van bestratingswerken. C. de Vilder ald., f 25,927.

's-Gravenhage, 20 Juli. Aanleggen, rioleeren en bestraten van straten bij den Bezuidenhoutschen weg, tusschen de Wilhelminastraat en de Carpentierstraat. J. v. Noordenne te Utrecht, f 30,644.

Polderwerken. Leiden, 9 Juli. 'Dijkgr. en Hoogheemr. v. Rijnland. Verhoogen van den IJseldijk tusschen de Haastrechtsche brug en de Waaiersluis nabij Gouda en verdere daarbij behoorende werkzaamh. P. de Vos te Bergambacht, f 1984.

Hol werd, 11 Juli. Dijksbest. v. d. Oost-Holwerderpolder. Leveren en inheien van 410 grenen dijkspalen. M. Zijlstra te Ee, f 2190.

Wilhelminadorp, 13 Juli. Dijksbest. v. d. Wilhelminapolder. Bouwen van 3 vaste bruggen over de waterleiding in het westelijk gedeelte van den polder. Gegund aan W. v. d. Linde te Kattendijke, f 4470.

Kapelle, 15 Juli. Best. der wat. v. d. cal. Willem Annapolder. Herstel, vernieuwing en onderhoud tot 30 April 1899 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken aan de waterkeering van bovengen, polder. P. Dronkers ald., f 3616.

Spoorwegen. Amsterdam, 11 Juli. Holl. Hz. Spoorwegmij. Vergrooten van de locomotievenloods en bijbeh. werken op het stationsemplacement Hoorn. J. Botman Gz. te Bovencarspel, f 10,893.

Id. Id. Maken van gebouwen en andere werken op het stationsemplacement Umuiden. H. J. Meekers ald., f 65,900.

Particuliere werken. Alblasserdam, 13 Juli. Kerkbest. der Ned. Herv. Gem. Bouwen van een kerk met toren. L. Boele te NieuwLekkerland, f 57,999.

Nederhemert, 13 Juli. Kerkv. der Herv. Gem. Bouwen van eene verdieping op de pastorie ald. met bi]k. werken. C. Michaël te Vrijhoeve-Capelle, f 2961.

Haarlem, 14 Juli. Archt. C. B. Posthumus Meijes. Maken van een gebouw voor patiënten en verrichten van verschillende werken aan de bestaande gebouwen «Betesta» en «Serepta» aan de Hazepaterslaan. Gegund aan H. J. Geijl Jz. firma Martens & Zn., f 20,595.

Utrecht, 15 Juli. Hoofdbest. der naaml. vennootsch. Utrechtsche Bouwvereen. v. Spoorwegpersoneel. Bouwen van 2 winkelhuizen, 7 burgerwoonhuizen met bovenwoningen en 63 woningen, met daarmede in verband staande werken op een terrein gelegen aan den Amsterdamschen straatweg en Daalschen dijk. Gebr. de Vries te Oldeholtpade, f 128,400.

AANKONDIGING VAN AANBESTEDINGEN.

Maandag 25 Juli.

Amsterdam. Holl. Hz. Spoorwegmij, te 1% ure: (Bestek n°. 755) Uitvoeren van grond- en spoorwerken met bijbeh. werken tot uitbreiding van het stations-emplacement Vogelenzang. Begr. f 14,400. (Zie Adv. in n°. 29.)

Idem. Archt. M. v. d. Vijgh, te 11 ure: Bouwen van twee woonhuizen aan de Jan Luijkenstraat, hoek Honthorststraat.

Enschede. H. Frankenhuis, te 12 ure: Bouwen van 2 woningen op een terrein gelegen aan de Mooienhofstraat. Aanw. 25 Juli te 9 ure op het terrein. In!, bij den archt. H. E. Zeggelink.

's-Hertogenboscii. Burg. en Weths., te 10 ure: Verfwerken aan gemeentegebouwen, bruggen enz. Inl. bij den ing.-archt.

Ierseke. Burg. en Weths., te 3 ure: 1°. Leveren van 815 M2. granietkeien, zijnde ± 32600 stuks (Bestek n°. 36); en ten 31/* ure: 2°. Eenig straatwerk (+ 1035 M2.) op den IJersekendam (Bestek n°. 37). De bestekken liggen ter secretarie ter lezing, terwijl nadere inl. zijn te bekomen bij den gem.-opz. Aanw. van het in sub 2 genoemde geschiedt op den dag der besteding te 11 ^ ure.

Maastricht. Vanwege hef Min. v. Wat., H. en N., te i0lA ure : Onderhoud van de Rijksrivierwerken en hun toebehooren op de Maas in Limburg en Noordbrabant boven de grensscheiding tusschen Mook en Heumen, met daartoe noodige leveringen, herstellingen en vernieuwingen van 1 Juli 1898 tot en met 31 Dec. 1899, en wel het 2de perc. Raming f 7800. (Zie Adv. in n°. 29.)

Wageningen. Burg. en Weths., te 1 ure: Levering van 550 M3 riviergrind, waarvan 150 M3. grove en 400 M3. onderhoudsgrind, gedeeltelijk aan het Lexkesveer en in de haven. Inl. te verkrijgen bij den gem.-archt. S. Bitters.

Winschoten. Burg. en Weths., te 6M ure: Maken van een overkapping over eene noodmanege enz. Best. ter gem.-secretarie.