is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 31, 30-07-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 31.

398

IJ M UID E N. Hoogwater. Laagwater.

Maand. Tijd. Hoogte. Tijd. Hoogte. Toelichtingen. G.F. | G.A. G.F. | G.A. G.F. | G.A. G.F. | G.A. minuten. cM. minuten. cM.

Januari 145 - 5 29 +10 14 — Os 30 +7 1 ^ g J1 j

Febr. 14 0 -16—3 14—1 18—1 > § & £ S

Maart 19 + 1 25 —11 18 —1 25 —6 § | g § .3 " ?

April 10—2 16 — 05 13 — 7 16+2 g- S g | g S

Mei 11—5 15 —10 12+2 15—9 _g g ® «■

Juni 9—3 12—6 13—4 15+3 g g g *

Juli 7 + 05 12 — 6 1 0 0 11 — 15 >a^ca»

Aug. 105 + 7 1 0 — 5 1 55 + 1 14 — 2 3,acga,|d

Sept. 11+3 14—5 17 +105 16—5 .2 U ■£ -S t '3

October 13 + 4 20 + 9 15 + 5 20 + 65 g"3 £ 5S-§ "

Nov. 12 + 5 24 + 9 18 + 2 25 + 2 '«a^jiS

Dec. 16 + 2 21 + 2 14 — 3 24 + 9 -g S.S S gS"a

o -gca" f» -° ,2

. 'S-S.So^

Jaar | 123 + 06 178 _ i* 145 + 03 191L. 04 J^ls^go

J -S I- J % E

RECAPITULATIE OVER HET JAAR.

Hoogwater. Laagwater.

Tijd. Hoogte. Tijd. Hoogte. Toelichtingen.

G.F. [ G.A. G.F. | G.A. G.F. | G.A. G.F. | G.A.

Brouwersh. 83 _ 08 198 _ 43 128 — 79 211 + 07

Zierikzee 118 _j_ 71 196 _ 43 \\2 + 0« 21» + 2»

Hoek v. Holl. 113 4. 3» 192 _ 21 — — — _

Hellevoetsl. 165 + 68 208 _ 23 {\f + \s ™4 + {* voorafg. L.W.

( Mi + 5» AP + 3<= normaal »

IJmuiden. 123 + 06 178 _ \i 145 _f_ Q3 191 + 0*

RECAPITULATIE OVER DE MAANDEN.

Tijd. Hoogte H.W. Hoogte L.W.

Maand. Toelichting. G. A. in min. G. A. in cM. G. A. in cM.

Januari — 55 +6 +9 Voor den tijd is genomen het gemidd.

Febr. — 15 — 3 _j_ 2 der maande], gemidd. afwijkingen

Maart + 3 —10 — 6 van H.W. Brouwershaven, L.W.

Aprd +i —35 +1 Zierikzee, H.W. Hoek van Holland,

Mei — 25 —14 —10 H.W. IJmuiden.

Juni — 2 — 9 +1 Voor de hoogte van H.W. het ge-

Ju'i +1 — 8 0 niidd. van Brouwershaven, Zierik-

Aug. +25 _ 5 _ 1 zee, Hoek van Holland, Hellevoet-

Sept. +25 — 8 — 4 sluis, IJmuiden.

October +5 +10 +9 Voor de hoogte van L. W. het gemidd.

Nov. +5 +7 +5 van Brouwershaven, Zierikzee, Hel-

Dec. +2 +3 +14 levoetsluis (norm. L.W.), IJmuiden

De beteekenis van deze staatjes is de volgende: De cijfers zijn verkregen door het verschil te nemen tusschen de voorspellingen en de waarnemingen; en daarvan maand voor maand het gemiddelde te berekenen.

Met «gemiddelde fout» (G. F.) wordt bedoeld de som der afwijkingen, onafhankelijk van het teeken en gedeeld door het aantal.

Met «gemiddelde afwijking» (G. A.) wordt bedoeld de som der positieve verschillen, verminderd met de som der negatieve verschillen, en deze uitkomst gedeeld door het totale aantal.

Daarbij beduidt het teeken + bij den tijd: te laat voorspeld en bij de hoogte: te hoog voorspeld.

Omtrent de praktische beteekenis van de «gemiddelde fout» en de «gemiddelde afwijking» kan herhaald worden wat in n°. 9 jaargang 1897 is opgemerkt. Beide zijn onvermijdelijk, omdat de getijtafels niet zoozeer voorspellen de getijverschijnselen, die te wachten zijn, als wel de getij verschijnselen die te wachten gouden zijn bij normale meteorologische invloeden. En omdat deze laatste in 't algemeen niet aanwezig zijn, zal bij de beste getijtafels noch de gemiddelde fout, noch de gemiddelde afwijking per maand = 0 kunnen zijn.

Indien evenwel de meteorologische invloeden normaal waren, zou zulks wèl 't geval moeten zijn (behoudens de omstandigheid dat de voorspellingen van den tijd volgens minuten zuiver berekend zijn en de waarnemingen tot 5 minuten worden afgerond, waardoor een gemiddelde fout van een paar minuten altijd zal moeten blijven bestaan.)

De gemiddelde fout was dan in 't algemeen een kenmerk voor de nauwkeurigheid der getijtafels, terwijl de gemiddelde afwijking meer speciaal zou aantoonen of er ook constante of regelmatige fouten in een bepaalden zin voorkwamen.

Daar de meteorologische invloeden over lange tijdperken in 't algemeen meer naderen tot de normale waarde, zal in werkelijkheid de «gemiddelde afwijking» over het jaar weinig van nul mogen verschillen.

Bij beoordeeling der uitkomsten moet men in aanmerking nemen dat in Brouwershaven het tweede laagwater, samensmeltende met het eerste, zal veroorzaken dat de gemiddelde tijd van L. W. te laat zal worden waargenomen, derhalve een negatieve «gem. afwijking» veroorzaken. Om soortgelijke reden zal de tijd van hoogwater te Zierikzee gemiddeld vroeger dan de voorspelling worden waargenomen, dus een positieve «gem. afwijking» doen ontstaan. Hetzelfde is bij den tijd van hoogwater te Hellevoetsluis het geval. Het voorafgaand L. W. te Hellevoetsluis is met weinig zekerheid te voorspellen, zoodat de vergelijking dienaangaande weinig beteekenis heeft. De tijd van L. W. te Hellevoetsluis wordt door samensmelting der beide laagwaters meermalen vervroegd, of de gem. afwijking positief. De tijd van L. W. te IJmuiden is ook voor een zuivere vergelijking minder geschikt tengevolge van het somtijds optredende late laagwater, zij 't ook dat dit in de vergelijking zoo goed mogelijk is geëlimineerd.

Bovengenoemde voor vergelijking minder geschikte waarden zijn in de «Recapitulatie over het jaar» door vette cijfers aangeduid.

Uit de uitkomsten der «Recapitulatie over het jaar» blijkt, dat de gemiddelde afwijking voor den tijd over het algemeen zeer gering is. Die voor de hoogte van hoogwater vertoont regelmatig het negatieve teeken, het sterkst te Brouwershaven en Zierikzee en minder wordende naar het noorden. Daar de hoogte te Hellevoetsluis en Hoek van Holland uit die van Brouwershaven is afgeleid en IJmuiden geheel onafhankelijk daarvan berekend is, wijst zulks op een verschijnsel dat zich in de Noordzee heeft voorgedaan, en niet op een constante fout in de getijtafels.

De «Recapitulatie over de maanden» is een samenvatting van de gemiddelde afwijkingen met weglating van de door vette cijfers aangeduide minder geschikte uitkomsten. Daaruit blijkt hoe in Januari en in de laatste drie maanden des jaars de waterstand gemiddeld te laag en in de overige maanden, vooral in Maart en Mei, te hoog was.

Vooralsnog zijn omtrent de getij voorspellingen uit deze vergelijkingen weinig bizonderheden te leeren. Een voortgezette vergelijking over meerdere jaren, liefst over een periode van 19 jaar, zal echter ter beoordeeling van de vraag of de voorspellingen nog voor eene beteekenende verbetering vatbaar zijn, zeer belangrijk kunnen wezen.

F. L. Ortt.

Vlle Internationaal Scheepvaart-Congres.

Onder het hooge patronaat van Z. M. Koning Leopold werd Maandag j.1. te Brussel in een der prachtige zalen van het Palais des Académies, meer bekend onder den naam van „Palais Ducal", dit Congres geopend.

Zooals onzen lezers bekend is, is het eerste congres eveneens te Brussel in 1885 gehouden. Een groot verschil echter in belangstelling tusschen toen en nu ; het aantal Congresleden is nagenoeg verviervoudigd. Niet minder dan 1500 Congresleden stonden thans op de inschrijvingslijst.

Het tweede Congres werd in 1886 te Weenen gehouden, het derde in 1888 te Frankfort, het vierde in 1890 te Manchester, het vijfde in 1892 te Parijs, het zesde in 1894 te 's-Gravenhage en thans is het zevende weer te Brussel:

Dit Congres onderscheidt zich echter in een gewichtig opzicht van zijn voorgangers; volgens een op het laatste Congres te 's-Gravenhage genomen besluit behandelt het niet alleen vraagpunten op het gebied der binnenvaart,maar ook opdat