is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 31, 30-07-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

405

M 31-

brug over de afzanderijvaart in de Waldeck Pyrmontkade en van kaaimuren langs de afzanderijvaart. Aanw. 1 Aug. te 11 ure aan de gemeentewerk Voorw. verkrijgb. ter gem.-secret. 3e afd.

Haarlem. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Vernieuwen der Zwet (of Spiering) brug gelegen in den Rijksweg van Haarlem naar Amsterdam. Raming f 6800. (Zie Adv. in n°. 28.)

Vrijdag 5 Augustus.

Beek. Electriciteits-Maatsch. «Phaéton» voorh. Roothaan, Aleivijnse & Co., te 2 ure: Leggen der geleidingen en zetten der palen ten dienste der electrische verlichting in de gem. Ubbergen. Bestek te bekomen aan het kantoor der electriciteits-maatschappij «Phaéton», Dominicanenstraat te Nijmegen.

's-Gravenhage. Best. der 's-Gravenh. Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereen. «De Volharding», te 3 ure: Bouwen van drie winkels met afzonderlijke bovenwoningen, op een terrein aan den Gedempten Burgwal, hoek Achter-Raamstr. ald. Bestek met teekeningen verkrijgbaar bij den archt. E. F. Ehnle, Pieter Bothstraat 23 ald., 'bij wien ook op alle werkdagen van 9—12 ure inl. zijn te bekomen. Zaterdag 6 Augustus.

Hontenisse. Burg. en Weths., te '10^ ure: Vergrooten en veranderen der inrichting van de 4 openb. scholen in de gemeente, met bijlevering van schoolmeubelen enz. 1°. Molenstraat. Begr. f 3259.40; 2°. Lamswaarde. Begr. f 4736.10; 3°. Molenhoek. Begr. f 3351.42; 4°. Noordstraat. Begr. f 1434.80. Best. ter gem.-secretarie. Inl. bij den bouwm. J. Wisse Jz. te Zaamslag. Aanw. 3 Aug. te 9% ure, te beginnen aan school Noordstraat.

Utrecht. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 2 ure: Beplanten van den Rijks grooten weg van de Klomp over Veenendaal naar het Ingensche Veer onder de gemeente Rhenen. Raming f 1800. (Zie Adv. in n°. 27.)

Id. Id. Plaatsen van ducdalven bij de Waaiersluis boven Gouda en uitvoeren van vernieuwingen aan de draaibrug te Uselstein, beh. tot de werken van den gekanaliseerden Holl. IJssel. Raming f 1100. (Zie Adv. in n°. 28.)

Maandag 8 Augustus.

Amsterdam. Burg. en Weths., te 12 ure: Verbouwen van de openb. lag. school der le kl. n°. 62 aan de Mauritskade, tot een school voor 600 kinderen. (Zie Adv. in n°. 30.)

Id. Id. Leveren van ijzeren voorwerpen. (Zie Adv. in n°. 30.)

Id. Id. Leveren van : a. Haver en stroo, ten beh. van de paarden der brandweer; o. Haver en stroo, ten beh. van de paarden van den reinigingsdienst, over het tijdvak van 1 Sept. 1898 tot 31 Aug. 1899. (Zie Adv.)

[d. Id. Leveren van : a. Hooi, ten beh. van de paarden van den reinigingsdienst; 6. Hooi, ten beh. van de paarden der brandweer, over het tijdvak van 1 Sept. 1898 tot 31 Aug. 1899. (Zie Adv.)

Groningen. HH. Geertsema, Feith & Co.: Leveren vóór 1 Sept. e.k. aan den Johannes Kerkhovenpolder (gem. Termunten) op vlot water voor den wal van: 200 last zuilenbasalt, lang van 28 tot 35 cM., middellijn 18 tot 20 cM.; 500 M3. grove brikken; 1000 bossen Holl. rijshout; 200 bossen Walchersche palen en 200 bossen tuinlatten' (Zie Adv.)

Zwolle. Raad v. adm. der Overijsselsche kanalisatie-maatsch.: Verven van sluizen, bruggen, woningen enz. in alle kanaalsectiën, in 4 perc. Best. en inl. bij den hoofdopz. H. Rietberg te Hankate en den opz. T. Oltmans te Raalte.

Dinsdag 9 Augustus.

Amsterdam. Genie, te 10 ure: Maken van eene bergplaats voor vluchtige producten op het terrein der artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. Begr. f 4860. Bestekken verkrijgb. bij den besteder en ligt ter lezing van 9—4 ure op bovengen, bureel. Inl. bij den besteder op gemelde uren en bij den opzichthebbenden officier der genie aan de ! Hembrug. Bilj. inz. op 8 Aug. te 3 ure.

Nijmegen. Burg. en Weths., te 2 ure: Leggen van ± 600 M. cementrioolbuizen met bijk. werken. Bestek met teekening verkrijgbaar ter gem.-secretarie. Inl. geeft de archt. der gem.

Woensdag 10 Augustus.

's-Gravenhage. Min. v. Koloniën, te 12 ure: Leveren van: (Bestek n°. 213) Ijzerwerken met toebehooren voor eene perronoverdekking en luifels voor het station Soerabaja en van vijf middenvakken voor een wagenloods; (Bestek n°. 214) Ijzerwerken met toebehooren van een waterbak, staande waterkranen en standpijpen, benevens geg. ijzeren buizen en hulpstukken, ten dienste der S.S. op Java; (Bestek LA. B3) 3 ijzeren waterbakken, met bouten voor de montage, benevens balkijzers, ten beh. der Opiumfabriek te Batavia en ten dienste van het Dept. v. Financiën in Ned.-lndië; (Bestek LA. C3) Vloei-ijzer; (Bestek LA. Ds) Gegalvaniseerd vloei-ijzer; (Bestek LA. E3) Geasphalteerde gegoten ijzeren mofbuizen en hulpstukken, ten dienste van het Dept. v. Oorlog in Ned.-lndië. (Zie Adv. in n°. 30.)

Steenwijk. Comm. v. d. kunstweg Steenwijk—Vledder : Leveren van 100 M3. mac-adam. Bilj. inz. ten gem.huize.

Vrijdag 12 Augustus.

Westzaan (N.-H.). Burg. en Weths., te 12 ure : 1°. Amoveeren van de brug bij de sluis aan het Vrouwenverdriet in den Nauernaschen vaartdnk; 2 . a. Maken van een nieuwe draaibrug ald.; 6. Maken van een stel nieuwe binnendeuren; c. Vernieuwen van een gedeelte be¬

schoeiing ; d. Droogmaken der sluis. Bestek verkrijgbaar ter gem secretarie. Aanw. 2 Aug. te 10 ure door den opz. B. J. v. d. Klippe. Zaterdag 13 Augustus.

Rotterdam. Firma W. v. d. Lugt & Zn.: Opbouw van een pakhuispand met kantoren, stallen enz. op het Noordereiland ter grootte van ongeveer 2000 M2. Bestek en teekeningen verkrijgbaar ter drukkerij J. de Jong, Wijnstraat 34 ald. Inl. tusschen 3 en 4 ure op het werk bij den archt. J. P. Stok Wzn.

Maandag 15 Augustus.

Amsterdam. Holl. IJz. Spoorwegmij, te \ % ure; (Bestek n°. 750) Maken van zes beambtenwoningen op een terrein aan den Hoek van Holland. Begr. f 15,400. (Zie Adv. in n°. 30.)

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N. te liy2 ure: Maken en herstellen van boordvoorziening langs het Merwedekanaal met zijtak langs de Linge, in de prov. Zuidholland. Raming f 12,000. (Zie Adv. in n°. 30.)

Poortügaal. Best. w. h. wat. «de Westdijken v. h. eiland IJssel. monde«, te 10 ure: Onder profiel brengen van een gedeelte van de dijken van het waterschap, volgens bestek n°. 1. (Zie Adv.)

Woensdag 17 Augustus.

's-Gravenhage. Min. v. Wat., H. en N., te 11 ure: Uitvoeren van baggerwerk tot voortzetting der verruiming van het vaarwater in de rivier de Noord, beh. tot de werken der Dordtsche Waterwegen. (Zie Adv. in n°. 30.)

Vrijdag 26 Augustus.

Zwolle. Vanwege het Min. v. Wat., H. en N., te 12 ure: Vernieuwen en verstraten van eenige vakken klinkerbestrating op de groote en andere Rijkswegen, in de prov. Overijssel. Raming f 11 750. (Zie Adv.)

Maandag 29 Augustus.

's-Gravenhage. Vanwege het Min. v. Wat, H. en N., te 11 '4 ure: Uitdiepen van twee gedeelten van den Hollandschen IJssel, onder de gemeenten Ouderkerk- en Nieuwerkerk a/d IJssel. Raming f 2500. (Zie Adv. in n°. 30.)

Donderdag I September.

Groningen. Gedep. Staten en Burg. en Weths., te 12 ure : Bouwen van een ziekenhuis aan den Oostersingel te Groningen. (Zie Adv.)

LIJST van Fabrikanten, Leveranciers enz.

Prijs per regel voor niet-geabonneerden op advertentién f 5.— per jaar bij vooruitbetaling. Abonnés op adv. 1 regel gratis voor iedere adv.

Accumulatoren, Firma G. GREVE, Utrecht. Appendages. H. G. AIKEMA & Co. Rotterdam. Asbest-Artikelen. H. G. AIKEMA & Co. Rotterdam. Asbestos Comp. (The British), A. HERTEL & Co., Amsterdam. Asphalte. The Neuchatel Asphalte Comp. LmJ., Fabriek en kantooi Amsterdam.

Asphalte. W. PATON WALSH, Passage Wijnand Fockkink, Amsterdam. Balansen, bascules, gewichten enz. BECKER & BUDD1NGH, Arnhem. Balkstaal, W. DEURVORST, Boompjes 82, Rotterdam. Bliksem-Afleiders. GAUVERIT & DE KANTER, Spuistr. 285, Amsterdam. Bouwmaterialen. BEIJER & Co., Rotterdam.

Caoutchouc-artikelen (Fabriekanten van). GEBRS. MERENS, Haarlem. Buizen (geg. en getr. ijzeren). VAN DEN HONERT & PUNT, Stadhouderskade 127, Amsterdam Buizen. (Eng. Aardewerk). J. O F. LAURILLARD, voorh. G. J. HAMER Jr.,

Deventer.

Caoutchouc-fabriek. POMPE & Co., Amsterdam.

Caoutchouc-Artikelen. H. G. AIKEMA & Co. Rotterdam.

Caoutchouc- en Gutta Percha Fabriek „St. Joris," BAKKER & ZOON,

Ridderkerk.

Carbolzuur, Maatschappij tot bereiding v. Koolteerproducten te Krimpen a/d IJsel.

Carbolineum «Krimpen», G. M. BOKS & Co., Amsterdam, Carbolineum Avenarius. GUST. BRIEGLEB, Amsterdam. Chemisch bereide Verf. Geheel gereed voor het gebruik.

Fabriek Kraaijenburg, Rijswijk (Z. H.) Cementsteen M. ELFRING & ZOON, 's Hage.

„ De Nederlandsche Cementsteenfabriek te Delft.

Cementsteenfabriek. VAN WANING & Co., Rotterdam. Cement-IJzerwerken, Ntderlandsche Maatschappij van Monierwerken,

3e Weteringdwarsstraat 36, Amsterdam. Central Valve (Stoommachines) FRED. STIELTJES & Co. Amsterdam. Draagbaar Spoor Decauvllle. VAN DEN HONERT & PUNT, Stadhouderskade 127, Amsterdam. Draaischijven. H. G. AIKEMA & Co. Rotterdam. Dakbedekking, W. DEURVORST, Boompjes 82, Rotterdam. Dakleien. Firma DE ERVEN H. TRIP, Utrecht—Rotterdam. Drijfriemen. A. DROST & ZOON, Haarlem. Dürr-iicht, REUSER & Co., Rotterdam. Dwarshelling, Kon. Ned. Grofsmederij, Leiden.

Electrisch licht. GAUVERIT & DE KANTER, Ingrs.. Spuistr. 285, Amsterdam.