is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 45, 05-11-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

557

M 45.

Gedurende de maand October is door de gastramwagen n°. 1 afgelegd 1875 K.M. Ongerekend abonnés en vrijkaarten, zijn 3300 betalende passagiers vervoerd. Het grootste aantal passagiers per dag was 250. Het totale gasverbruik is 1707 M3. Hieronder is begrepen drijfkracht en verlichting van wagen, drijfkracht, verlichting en verwarming van vulstation, proefnemingen met reservewagen enz. De gastram was steeds op tijd en de 1875 K.M. werden afgelegd zonder de geringste stoornis gedurende het rijden.

Van den reservewagen n°. 2 werd nog geen gebruik gemaakt.

Diepzee-expeditie.

Dinsdag a.s. zal van de Rijkswerf te Amsterdam het nieuwgebouwde flottieltje-vaartuig Siboga worden in dienst gesteld, met bestemming naar Oost-Indië, om daar in gebruik gesteld te worden, ten dienste van de Diepzee-expeditie, in de zeeën van onzen Indische Archipel.

Het vaartuig, dat geheel is ingericht voor het doel waarmede het zijn eerste reis zal maken, is gebouwd op de werf van de Nederl. Scheepsbouwmaatschappij, alhier. De stoomwerktuigen zijn geleverd door de maatschappij van scheeps- en werktuigbouw Fijenoord, te Rotterdam. Bij den proeftocht werd met de twee schroeven, met een vermogen van ongeveer 1450 paardenkrachten, gedurende vier uren, eene gemiddelde snelheid behouden van 13.82 mijl, ofschoon het contract verlangde 1100 paardenkrachten, waarbij eene snelheid van 13 mijl werd verwacht.

Zooals men weet, is met de leiding der expeditie belast prof. Max Weber, hoogleeraav in de dierkunde aan onze gemeentelijke universiteit. Als assistenten zullen aan de expeditie deelnemen de heeren dr.

j. versluys, dr. ochimdt en Wierstrasz.

Met het bevel van den bodem wordt belast de luit. ter zee le klasse G. F. Tydeman. Mede zijn aan boord geplaatst: de luits. ter zee 2e kl. H. J. Boldingh, tevens eerste-officier, jhr. O. T. L. Holmberg de Beckfelt en E. C. Hoorens van Hyningen, de officier van gezondheid 2e kl. dr. F. W. Wissel, (arts) en de officier van administratie 2e kl. A. G. ter Cock.

Bij aankomst te Batavia wordt de Siboga buiten dienst gesteld en komt het schip ter beschikking van prof. Weber. Behalve de commandant G. F. Tydeman, blijven aan boord de luits. ter zee Boldingh en Hoorens van Heyningen ; de derde-officieren, de officieren van gezondheid en van administratie gaan op andere schepen over. De geneeskundige dienst aan boord zal worden verricht door dr. Schmidt, assistent der expeditie. De nieuwe bemanning zal bestaan uit Javaansche matrozen, die te Batavia worden aangeworven.

Prof. Weber wordt eerst in het begin van 1900 uit de tropen in Nederland terugverwacht. (Hbl.)

Telegraaf en telephoon in Amerika.

Omtrent den tegenwoordigen stand van het telegraaf- en telephoonwezen in de Vereenigde Staten van Noords Amerika deelt het American Institute of Electrical Engineers het volgende mede.

Bij het telegraatwezen zijn in de laatste 15 jaren, afgezien van de vervanging der galvanische elementen door dynamo-machines en van de ijzeren door koperen geleidingen, weinig verbeteringen ingevoerd.

Het telegraafnet is in de Vereenigde Staten 320,000 K.M. lang, het verbindt ongeveer 25,000 kantoren. Het aanlegkapitaal bedraagt ± 360 millioen gulden. Het telegrapheeren zonder draad wordt thans beproefd en schijnt goede kans te hebben in de practijk duurzaam ingevoerd te worden.

In het telephoon wezen is de belangrijkste vooruitgang der laatste jaren het vervangen van de enkele geleidingen door dubbele, waardoor groote voordeelen met betrekking tot het juiste overbrengen der woorden bereikt worden. Gesprekken worden thans tot over een afstand van 300 K.M. gevoerd en verbindingen van 2500 K.M. lengte zijn zeer menigvuldig. Er zijn thans 1 millioen telephonen in de Vereenigde Staten in gebruik of 1 op elke 72 inwoners. Het aanlegkapitaal bedraagt + 240 millioen guldens. De lengte der geleidingen bedraagt 1,500,000 K.M. Dagelijks worden ongeveer 3 millioen verbindingen gevraagd.

Technische Vakvereeniging, Afd. Amsterdam.

Vergadering van 2 November 1898.

Bij de opening deelde de Vice-Voorzitter mede dat er 3 nieuwe leden waren voorgesteld.

Na het behandelen der ingekomen stukken kwamen de voorstellen der Afdeelingen en van het Hoofdbestuur voor de a.s. algemeene vergadering aan de orde. Besloten werd het voorstel van het Hoofdbestuur in zake regeling der verkiezing van het Hoofdbestuur, als zijnde door dat Bestuur op de vorige algemeene vergadering toegezegd, en hebbende de verste strekking, het eerste te behandelen. Dit voorstel kon de goedkeuring wegdragen. Hierdoor verviel de behandeling der Afdeeling-voorstellen over hetzelfde onderwerp. De voorstellen van de Afd. Rotterdam, w. o. een concept-reglement voor het InformatieBureau, benevens nog 2 van het Hoofdbestuur werden eveneens met instemming ontvangen.

Hierna had de verkiezing plaats van een lid voor de Redactie van het Technisch Weekblad; gekozen werd met algemeene stemmen op één na, de Heer L. A. Sanders, die verklaarde de benoeming aan te nemen.

Eenige vragen gedaan in de vorige vergadering, maar toen wegens

het vergevorderde uur niet behandeld, werden beantwoord door de H.H. Pieters, Gabrielse en v. d. Berg.

Met een woord van dank aan deze Heeren sloot de Vice-Voorzitter, de Heer Sanders, deze vergadering.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit is aan H. J. Kalt op zijn verzoek eervol ontslag verleend als bureelambtenaar van den Rijkswaterstaat 1° kl. J

De heer J. W. Willemsen, leeraar in het lijn- en vakteekenen aan de ambachts- en burgeravondschool te Alkmaar, is behoudens bekrachtiging door den Minister van Binnenlandsche Zaken, benoemd tot directeur der ambachtsschool te Tiel.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichters D. A. van der Straaten en A. van Schaik bij het baggerwerk in de Boven-Merwede en H. G. Hagenaar bij de verbetering van de Maas onder Meerlo en Bergen.

In Ned.-Indië. Bij den Waterstaat en 's Lands B. O. W. Overgeplaatst: van de res. Palembang naar de res. Semarang, de opzichter 1= kl. A. D. Jansen; van de res. Semarang naaide directie, de opzichter le kl. J. B. Westkoff.

Bepaald: dat de opzichter le kl. J. K. C. Fehr bij den gewestelijken dienst in de res. Batavia geplaatst wordt.

Verleend: wegens langdurigen dienst, een jaar verlof naar Europa, aan den architect 2e kl. C. Doesberg.

Afd. Spoor- en Tramwegen en Stoomwezen van het Dep van B. O. W.

Bij de exploitatie van S.S. op Java: Benoemd : tot chef der werkplaatsen, de waarn. adjunct-chef der 3e afd. W. J. Tjassens Keiser; tot adjunct-chef der 3« afd., de ambtenaar op non-activiteit W. G. Muyderman ; tot chef der 3e afd., de chef der werkplaatsen H. Ch. Raven.

Geplaatst: bij de Westerlijnen, de benoemde chef der 3= afd., H. Ch. Raven; de chef der werkplaatsen W. J. Tjassens Keiser en de adjunct-chef W. G. Muyderman.

Bij de Genie.

Geplaatst: bij aankomst uit Nederland bij de geniedienst te Semarang, de 2e luit. de Gaaij Fortman.

Overgeplaatst: van Semarang naar het corps genietroepen te Magelang, de le luit. H. W. O. de Bruijn.

Bij het Boschwezen.

Bij het boschwezen op Java en Madoera:

Benoemd: tot adspirant-houtvesters C. S. R. Ritsema van Eck en J. H. Boereigter, gesteld ter beschikking van den gouverneur-generaal, om te worden benoemd tot technisch ambtenaar bij het boschwezen.

Toegevoegd: aan de houtvesters belast met het beheer over het boschdistrict Foedir, res. Rembang, en dat van Madioen, de benoemde adspirant-houtvesters A. J. van Deventer en W. F. C. van Bosse.

_ , OPEN BETREKKINGEN.

Teekenaar-Klerk. (Zie Adv.)

Leeraar in de wiskunde (civiel-Ing.) in Ned.-Indië. (Zie Binn. en Buitenl. .Ber. in n°. 44.)

District-Inspecteur der spoorwegdiensten. (Zie Binn. en Buitenl. in _n°. 44.)

Tijdelijk Leeraar in de wis- en natuurkunde aan de R. H. B. School te Groningen. (Zie Binn. en Buitenl. Ber.)

Leeraar in de wiskunde aan de H. B. School met 5-jarige cursus te Dordrecht op een bezoldiging van f 2000 of f2300. Inlichtingen worden verstrekt door de commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Sollicitatiestukken kosteloos in te zenden ter secretarie van de gemeente vóór of uiterlijk op 15 November 1898.

Bouwkundig opzichter, ongeveer 15 November a.s., voor den tijd van 6 maanden, salaris f 70 per maand, om het dagelijksch toezicht te houden bij den bouw van een pakhuis. Degenen die reeds meerdere werken hebben uitgevoerd genieten de voorkeur. Aanmelding met franco brieven bij den heer J. Goossen te Wageningen.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Bouwkundig Opzichter zoekt plaatsing. (Zie Adv.)

Een bekwaam bouwkundig teekenaar-opzichter, zoekt eene hem passende betrekking. Adres met brieven, onder No. 27288, aan het bureau der «N. Rott. Courant».