is toegevoegd aan je favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 47, 19-11-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M 4S.

582

Het schoone weder der Septembermaand duurde nog tot in het begin van October voort, toen een gebied van hooge drukking boven Europa zetelde. Allengs werd het weder somberder, de mist duurde langer op den dag en loste zich dan 's avonds in regen op. Over het algemeen was de wind zwak. 12 October verscheen ten W. van Ierland een diepe depressie, die zich wel over Europa uitbreidde, maar zich weinig verplaatste, totdat zij op 19 October boven Engeland verdween. Een secondaire depressie veroorzaakte op 30 October een stormachtigen Z.W. lijken wind. Zoodra deze verdwenen was, klaarde het weder op, zoodat de maand weder met fraai weder geëindigd is.

BINNEN- EN BUITENLANDSCHE BERICHTEN. Tram in de Betuwe.

Te Tiel is ten stadhuize eene vergadering gehouden van de commissie in zake de stoomtram Tiel— Buren—Culemborg. Uit het rappert bleek, dat het benoodigd kapitaal thans, wanneer de subsidies van Rijk en provincie verleend worden, op f 150,000 na, kan geacht worden verzekerd te zijn.

De concessie zal nu worden aangevraagd, evenals de aanvragen om subsidie aan Rijk en provincie. Men hoopt, dat particulieren, door het nemen van aandeelen, het ontbrekende bedrag zullen aanvullen.

Tentoonstelling te Parijs.

De vertegenwoordigers der vreemde natiën ter wereldtentoonstelling te Parijs in 1900 hebben zich vereenigd ter bevordering hunner gemeenschappelijke belangen, en een bureau uit hun midden benoemd, waarvan de vertegenwoordiger van Rusland voorzitter en die van Groot-Britannië thesaurier is, terwijl tot secretaris is gekozen baron van Asbeck, de gedelegeerde van den commissaris-generaal voor Nederland.

Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben met groote meerderheid de volgende voorstellen van Ged. Staten aangenomen :

a. Het voorstel om aan de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij ten behoeve van de doortrekking van hare lijnen : a. van 's-Gravenzande tot den Hoek van Holland; b. van Naaldwijk langs de kom van de Lier tot Maaslandschen dam en van daar, eenerzijds langs de kom Maasland naar Maassluis en andererzijds langs de kommen Schipluiden en den Hoorn naar Delft, een renteloos voorschot te verleenen van een derde in de kosten van aanleg, verminderd met de subsidiën door de rechtstreeks belanghebbenden toegezegd, tot een maximum van f 371,355, mits verzekerd zij een renteloos voorschot van het Rijk ten bedrage van een derde in de kosten van aanleg en met latere vaststelling van de voorwaarden.

b. Het voorstel om het vroeger besluit betrekkelijk de toekenning van een provinciaal renteloos voorschot aan de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij voor de kosten van aanleg van stoomtramlijnen op de Z.-H. eilanden, los te maken van de niet meer noodige voorwaarde: «voor het geval dat mocht komen te blijken van in het oog van uwe vergadering voldoende geldelijke ondersteuning der onderneming door de belanghebbende gemeenten, andere corporalen en particulieren».

c. Het voorstel om aan de gemeente 's-Gravenhage een subsidie toe te kennen van f 300,000 voor den aanleg van een, door haar te maken binnenhaven te Scheveningen, in den geest van het aangeboden plan, o. a. op voorwaarde dat het Rijk op zich neme om, overeenkomstig dat plan, eene met die binnenhaven in verband staande buitenhaven aan te leggen.

Dit laatste voorstel met eene wijziging van den heer Conrad in dien zin dat, waar sprake is van den aanleg en het onderhoud der buitenhaven door het Rijk gesproken worde van : «in den geest van het aangeboden plan» in plaats van «overeenkomstig». Dit om meerdere speelruimte te houden voor de voorgeschreven diepte van 2 M.

Technische Vakverenniging Afdeeling Amsterdam.

Vergadering van 16 November 1898. In deze vergadering hield de heer L. A. Sanders een voordracht over de inrichting en het gebruik van door hem ontworpen graphische tabellen ter bepalingl van de. draagkracht van X ijzers, houten balken en cement-ijzeren platen bij verschillende wijzen van belasting en oplegging.

In zijn inleiding gaf Spr. een duidelijke uiteenzetting van statische momenten, eyenwichts-vergelijkingen, draagkracht enz.

Vele dagelijks voorkomende berekeningen waren de oorzaak dat Spr. op het idee kwam draagkracht van X ijzers grafisch voor te stellen. In deze grafische tabellen geven de horizontale lijnen de draagkrachten aan, de verticale de opstanden der opleggingen; hierop zijn door parabolische lijnen aangegeven de verschillende X ijzers volgens het Duitsche Normaal Profiel. Voor elke spanbelasting kan men de bij een bepaald profiel behoorende toe te laten belasting direct aflezen; door het aanbrengen van schalen geschiedt dit eveneens voor 8 verschillende wijzen van oplegging en belasting.

Na de behandeling van de tabellen voor i ijzers, beschreef Spr. die voor houten balken en voor cement-ijzeren platen deze waren in denzelfden geest ingericht als de vorige.

De tabellen voor X. ijzers en houten balken worden in den handel gebracht, die voor cement-ijzeren platen niet, omdat ze speciaal voor een fabriek van Monier-werken zijn vervaardigd.

Voor nadere inlichtingen over deze cement-ijzerwerken, verwees Spr. naar zijn onlangs in «De Ingenieur» gehouden verhandeling over dit onderwerp.

Een aandachtig gehoor volgde Spr's. leerrijke voordracht en gaf ten slotte met applaus zijn ingenomenheid te kennen.

De Voorzitter, de heer Haver, bedankte daarop den Spr.

Hierna werden de proefdrukken der tabellen, uitgevoerd door de firma I. J. de Bussy, bezichtigd; de uitvoering werd zeer geroemd.

Tijdens de vergadering werden 3 nieuwe leden voorgesteld.

Een 70-tal personen woonden de voordracht bij.

BENOEMINGEN, VERPLAATSINGEN, ENZ.

Bij Kon. besluit van 11 Nov. is, met ingang van 1 April 1899, aan den inspecteur der telegraphie te Arnhem Z. van der Vegte, op zijn verzoek, als zoodanig eervol ontslag verleend, met dankbetuiging voor de vele en goede diensten door hem aan den lande bewezen.

De heer L. H. S. Breukel, opzichter van het waterschap «De Regge», te Almelo, is benoemd tot opzichter in algemeenen dienst van den Provincialen Waterstaat van Groningen, standplaats Groningen.

De aanbeveling voor een leeraar in wiskunde aan de H. B. S. voor jongens met 5-jarigen cursus te 's-Gravenhage, bestaat uit dr. A. D. van der Harst, leeraar aan de H. B. S. te Middelburg en dr. J. C. Bolt, leeraar aan het gymnasium te Tiel.

Te Amsterdam is benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de kristallographie, mineralogie enz. aan de gemeente-universiteit, dr. Eug. Dubois, officier van gezondheid a la suite te Leiden.

Bij beschikking van den Minister van Wat., H. en N. zijn benoemd tot buitengewoon opzichters: S. Zwaan te Egmond aan Zee en C. Bakker te Groote Keeten (Callantsoog) bij het 3-jarig onderhoud der duinen op Texel en van den vasten wal van Noordholland en H. Maas Gz. te Koog (Texel) bij het 3-jarig onderhoud der Rijkszeeweringen op Texel en het 3-jarig onderhoud der duinen op Texel en aan den vasten wal van Noordholland.

OPEN BETREKKINGEN.

Opzichter bij het waterschap «De Regger. (Zie Adv.)

Teekenaar bij het bouwtoezicht te Utrecht. Hon. f 700 a f 1000. Br. op zegel vóór 21 Nov. aan den Burgem. van Utrecht.

Scheepsteekenaars. Br. onder n°. 28306, N. Rotterd. Crt.

Constructeur-Teekenaars, volledig bekend met ijzerconstructies, geheel zelfstandig kunnende werken, kunnen onmiddellijk geplaatst worden aan de Kon. fabriek van rijtuigen en spoorwagens der firma J. J. Beynes te Haarlem. Degenen, die tevens met houtconstructies, of die met den bouw en constructie van spoorwegrijtuigen en waggons bekend zijn, hebben de voorkeur. Aanb. met bewijzen van bekwaamheid en getuigschriften, die tot aanbeveling kunnen dienen, in te zenden aan het bureau der firma.

GEZOCHTE BETREKKINGEN.

Bouwk. Opzichter, nog als zoodanig in het buitenland werkzaam, zoekt, door afloop van werk, tegen Januari plaatsing. Br. aan het bureau van het Alg. Ned. Adv.-blad te 's-Gravenhage, onder n°. 3410.

Opzichter-Teekenaar. Door beëindiging van het tegenwoordige werk biedt zich aan een bekwaam bouwkundig opzichter. Br. franco onder nQ. 379, aan de boekh. Blankwaardt en Schoonhoven, Veenestraat 42, 's-Gravenhage.

AFLOOP VAN AANBESTEDINGEN.

(Over het algemeen wordt de naam van den laagsten inschrijver vermeld, tenzij de gunning kan worden medegedeeld.) Rijkswaterstaat. Middelburg, 10 Nov. Onderhoud van het kanaal door Zuid-Beveland, ged. de jaren 1899, 1900 en 1901. J. B. Koch te Hansweert, f 18,970 per jaar.

Id. Id. Verrichten van eenige bestratingen op den Rijks grooten weg der le kl. n°. 3 op Zuid-Beveland. C. de Wilde Az. te Katten dijke, f 1178.

Id. Id. Verrichten van baggerwerk op het Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Ter Neuzen en in de buitenhaven te Ter Neuzen. 1. v. d. Velde Iz. te Papendrecht, f 5987.