is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 13, 1898, no 48, 26-11-1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

591

M 48.

Tevens wenscht de Minister over te gaan tot de benoeming van eene adjunct-inspectrice van den arbeid. Reeds ten vorigen jare verklaarde hij bij zijn antwoord op het Voorloopig Verslag, uitgebracht naar aanleiding van Hoofdstuk IX der begrooting voor 1898, dat bij hem geenerlei principieel bezwaar bestaat tegen het opnemen van vrouwelijke ambtenaren in de arbeidsinspectie. De resultaten in het buitenland met dezen maatregel bereikt, hebben er toe geleid een steeds grooter aantal vrouwen tot inspectrice of adjunct-inspectrice te benoemen.

Ten slotte zijn bij art. 178 gelden uitgetrokken, ten einde de jaarwedden der in dienst zijnde adjuncHnspecteurs, voor zoover zij daarvoor in aanmerking kunnen komen, eenigszins te verhoogen. Ook hiervoor meent hij een vasten regel te moeten stellen ; z. i. waren aan deze ambtenaren, wier minimum- en maximum-jaarwedde resp. op f1500 en f 2500 zijn bepaald, 5 tweejaarlijksche tractementsverhoogingen toe te kennen van f 200.

D. Kamers van Arbeid. Artt. 188 en 189. Sedert het in werking treden van het kiesreglement op de Kamers van Arbeid werden reeds een 25tal Kamers van Arbeid opgericht, terwijl de oprichting van tal van andere wordt voorbereid. Dientengevolge zijn de artt. 188 en 189 verhoogd.

Vde Afdeeling.

Posterijen.

In overeenstemming met hetgeen door den Minister is medegedeeld bij zijn voorstel tot verhooging der begrooting voor 1898, ten dienste van de uitbreiding van het intercommunale telephoonnet (wet van den lsten Juli 1898, (Stbl. no. 155) is op deze begrooting uitgetrokken de tweede termijn voor de uitbreiding ten bedrage van f 310,000.

Wat de Rijkspostspaarbank betreft, kan worden medegedeeld dat met de fundeering van het nieuwe directiegebouw te Amsterdam een aanvang is gemaakt en dus in 1899 de bouw in vollen gang zal zijn. De uitgaven daarvoor zullen echter het saldo der Staatsrekening niet drukken, omdat er op gerekend is, dat deze uitgaven dadelijk kunnen worden terugbetaald uit gereserveerde overschotten over vorige jaren.

November 1898. Th. Six.

Uit de Jaarverslagen der Spoor- en Tramwegmaatschappijen over 1897.

Eerste Groninger Tramweg-Maatschappij over 1897.

Volgens het verslag van het Bestuur blijkt dat, ofschoon de uitgaven in het jaar 1897, die van het vorig jaar aanmerkelijk overtreffen, de resultaten van dit jaar toch niet ongunstig kunnen genoemd worden.

Aan weg en gebouwen werden de noodige herstellingen verricht. Beide verkeeren in goeden staat.

De rijtuigen werden voor zooverre noodig gerepareerd en geschilderd.

Een nieuwe goederenwagen werd aangeschaft, benevens een nieuwe omnibus.

Het smidswerk werd voor 't meerendeel als vroeger in eigene smederij verricht.

De tuigen en gereedschappen verkeeren in goeden toestand.

De gezondheid der paarden liet weinig te wenschen over. Het gemiddeld getal paarden was 54.

Voor fourage werd in 1897 uitgegeven . . f 14480.95 Af verkochte mest » 642.07

Blijft . . . f 13838.88 Zoodat ieder paard 70.93 cent per dag voor voeding en ligging heeft gekost.

Met gewone biljetten werden vervoerd :

Op de lijn Wildervank—Zuidbroek . . 180958 personen.

» » » Wildervank—Buinermond . 65045 »

» » » Buinermond—Ter Apel . . 43693 »

» » » Veendam—Pekela .... 30351 »

Te zamen . . 320047 personen.

Met retourbiljetten :

Op de lijn Zuidbroek—Ter Apel . . . 3769 personen. » » » Zuidbroek—Pekela .... 23 »

Te zamen . . 3792 personen. Met den omnibus 10798 personen.

Voorts werden vervoerd 1509700 kilogram diverse goederen en 14083 pakjes a. 10 cent.

Blijkens de winst- en verliesrekening is er eene bruto winst gemaakt van 135367.37, waarvan f31843.68 uit de exploitatierekening, f2881.02 uit verpachtingen en f 642.07 uit verkoop van mest. Na aftrek van verschillende afschrijvingen, waaronder f 4369.23 (1 °/o) op tramwegrekening, f 925.20 (1 °/0) op gebouwen, f 1287.47^ voor de reserve (5 'l0 van de zuivere winst) enz. bleef er voor de aandeelhouders f 24,452.02 ter verdeeling over.

Het dividend werd bepaald op f 12.50 per aandeel van f 250.

's-Graveland8che Tramweg-Maatschappij over 1897.

Volgens het verslag waren de uitkomsten weder gunstig. Aan abonnementen werd f 126.— minder ontvangen dan in 1896, het passagiersvervoer bracht evenwel f 76.65 meer op.

De ontvangsten der subsidie-rekening zijn ook f 150.— minder.

De Maatschappij tot Exploitatie van het herstellingsoord Trompenberg verleende aan de Tramweg-Maatschappij bij de oprichting voor 10 jaar eene subsidie van f 300.— per jaar. Aangezien de exploitatie van de tram den lsten Mei 1887 aanving, werd over dat jaar voor V2 jaar subsidie uitgekeerd, redenen waarom nu over 1897 ook slechts over 1/2 jaar subsidie te vorderen was.

De Maatschappij tot Exploitatie van het herstellingsoord Trompenberg is niet bereid die subsidie opnieuw te verleenen.

De bespanning leverde een netto winst op van f 645.55; de ontzettende sneeuwvallen gedurende de beide eerste maanden van het jaar waren daarvoor hoogst nadeelig. De ligging van den weg verplicht de Maatschappij steeds met één paard te moeten rijden, waardoor de paarden dan ook zeer veel geleden hadden.

Van af den lsten Mei werd het vervoer van pakjes en boodschapkaarten ingevoerd. Dit vervoer leverde over de 8 maanden een netto opbrengst van f 70.51 %.

De posten «Loonen van personeel» was f 174.15 en «Onderhoud materieel» f 681.42 lager dan het vorig jaar.

De resultaten van dit jaar laten dan ook toe, behalve de gewone uitkeering van 4 °/0 nog f 1513.70^ op het reserve- of vernieuwingsfonds over te brengen.

In de Balansrekening komt de post Gebouwen en Materieel f 748.96 hooger voor dan verleden jaar. De Maatschappij liet namelijk eene nieuwe remise bouwen aan 't einde der lijn aan de Klapbrug te 's-Graveland, waartoe de eigenaresse van den grond zoo welwiliend was vergunning te verleenen.

Die remise is voor de Maatschappij een groote verbetering en is 't een ontzaglijk voordeel voor personeel en paarden, daar nu zoowel 's morgens als 's avonds het ledig heen en weder rijden met de rijtuigen voorkomen wordt.

In 't geheel werden door de Maatschappij vervoerd 77,342 passagiers. Opbrengst aan abonnementen . . . f 664.—. » lijn 's-Graveland . . . . » 8,610.40. » lijn Vaartweg » 834.25.

De lijn naar den Vaartweg werd van af den lsten Mei geregeld geëxploiteerd. Die lijn blijft heel weinig opbrengen, hoewel de verkregen resultaten gedurende de zomermaanden iets gunstiger zijn dan vorige jaren.

Dedemsvaartsche Stoom-Tramwegmaatschappij over 1897.

Aan het verslag der Dedemsvaartsche Stoomtramwegroaatschappij over 1897 ontleenen wij het volgende:

De resultaten waren ook in het afgeloopen jaar gunstig. De trambaan Jachthuis—Coevorden werd op 4 October voor het publiek opengesteld, nadat zij op 30 September feestelijk was ingewijd. De opbrengsten dezer tramlijn zijn aanvankelijk zeer bevredigend.

De telephoongeleiding naar Coevorden werd in eigen beheer aangelegd.

Ten einde het emplacement te Avereest, hetwelk te klein is geworden, te kunnen uitbreiden, werd het aan de westzijde gelegen terrein met het daaropstaand huis in publieke veilig aangekocht voor f8541,38. De totale grootte is 4.4130 H.A. Het huis wordt thans gebruikt voor kantoren en voor woning van den kantoorchef. De groote schuur dient tot bergplaats van materialen en timmermanswerkplaats. De achter het huis gelegen perceelen groenland, te zamen groot ongeveer 4 H.A., zijn verpacht.

Met het Bestuur der Zwolsche Tramwegmaatschappij werd een nieuwe overeenkomst, betreffende het rijden van de paardentrammen van en naar het station der Stoom-Tramwegmaatschappij op de Vlasakkers, gesloten.

De garantie van de totale opbrengsten dezer trammen is in het nieuwe contract vervangen door een vaste som groot f 600.

Het maatschappelijk kapitaal bleef onveranderd. Het bedrijfskapitaal bedraagt in het geheel f 743.259,45. Door uitloting en aflossing verminderde de 4 pCts. obliaatieleening tot f60.000,—. Vande3K pCts.leening werden 5 obligatiën uitgeloot.

In het afgeloopen jaar zijn van de 4 pCt. leening 5 obligatiën uitgeloot en afgelost, waardoor het bedrag dezer geldleening verminderde tot f 60000.

De op den 1 October 1896 uitgelote 5 obligatiën der 3% pCt. leening zijn den 2 Januari afgelost.

Het vernieuwingsfonds bedroeg op uit. December 1897 f85891,92^, waarvan f 25454,16 belegd is in effecten, f 1709,13 in land.

Het personeel bestond op uit. D.'cemher uit 44 personen.

De. weg en de kunstwerken hevinden zich in een goeden staat. Op het baanvak brug No. 8 Rolpaal, waar de veenachtige ondergrond zeer slap is, werden de spoorstaven van 18 KG. vervangen door spoorstaven wegende 25.5 KG. per M. over eene lengte spoor ad 3204 M. De spoorstaven van 18 KG werden in de nieuwe lijn op een gedeelte met vasten ondergrond gelegd.

Met het versterken van eenige bogen door eiken dwarsleggers werd voortgegaan. Verder werden aan den weg en de kunstwerken de gevorderde verbeteringen aangebracht.

De gehouwen verkeeren in een goeden toestand.

Aangezien te Coevorden gebrek aan woningen is, besloot het Bestuur een vijftal woningen voor het trampersoneel te doen bouwen op het aldaar gelegen terrein der Maatschappij.

Het rollend materieel bestond op uit. December uit 10 locomotieven, 11 personen-rijtuigen, 24 goederenwagens, 3 bagagewagens en 7 veewagens.