is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; Orgaan der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs jrg 2, 1887 [Inhoudsopgave]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■1

De Ingenieur 1887.

Blz.

Omwalsen van oude stalen spoorstaven tot stafijzer (Het),

door J. L. T 401

Onderzoek van loodwit, door M. B. de Wildt .... 222 Onderzoek van Portlandcement (merk Josson & Co.), door

M. E. de. Wildt 44

Onderwijs in de Electro-techniek (Het) (geïll.), door J.

Stroink 309, 317, 325

Dito. Dito, door J. Stroink 415; 423

Dito. Dito, door L. Dufocr 439

Ongebluschte hydraulische kalk, door M. de Man . . . 166 Ontsporingen op gebogen wisseltongen (met plaat), door

H. E. Beunke 163

Ontwerp tot overbrugging van het IJ vóór Amsterdam

(met plaat), door Mr. G. W. Schtmmel en E. Haverkamp 269

Openbare werken in Amsterdam in 1886 (De) .... 68

Openrijdbare wisselgrendel (geïlL), door H. E. Beunke . 431 Overkapping van het centraal-station te Amsterdam, door

Ij. J. Eijmer 51

Personeel bij den aanleg van Staatsspoorwegen (Het). . 41 Plaats der technici in het staatkundig en maatschappelijk

leven van Frankrijk en Engeland (De), door R. A. I. S. 1 Praatje over schuieren (Een), door P. J. Neut .... 261 Proefstation voor het onderzoek van bouwmaterialen . . 85 Proefstation te Meeneten (Het), door F. W. Smallenburg 245 Programma van het examen voor Opzichter van 's Rijks

Waterstaat 3

Prijsvraag voor een Zomer-Concertzaal te Deventer, door X. 76 Prijsvraag, uitgeschreven door Regenten der Louisa-

stichting te 's-Gravenhage, door d. R 140

Regeling der gemeenschap door electrische telephonen, door C. «T. Vaillant 89

Regeling van den waterafvoer der Zwitsersche stroomen, (De), door J. E. d. M 25

Reiniger van tramwegrails, systeem Prosser (geïll.) . . 432

Reproductie van voorwerpen van kunst door de galvanoplastiek (De) 335

Riolen tot afvoer van regenwater uit de steden, door K. 113

Scheepvaart op de Dieze (De), door J. v. H 253

Schutbruggen (Iets over), door E. H. Stieltjes .... 49 Schutbrug of een hooge draaibrug bij Gouda? (Een), door

E. H. Stieltjes 107

Secondaire driehoeksmeting, door Boer 254

Simplonbaan en de Simplontunnel (De) (met plaat). . . 343 Sluis- en havenwerken te IJmuiden (De nieuwe) (geïll.),

door Ss 198

Spoorweg en de tunnel onder de Mersey (De) (geïll.),

door B 294

Stalen dwarsliggers met taille, gewalst met variabel profil;

systeem Post (met plaat) 293

Tarief voor reis- en verblijfkosten ten behoeve van Technici,

opgemaakt door de Ver. v. B. 1 193

Telephonie over grooten afstand, door R 20

Tentoonstelling van Belgische bouwmaterialen te Brussel,

door F. W. Smallenburg 132

Tentoonstelling van gastoestellen te 's-Gravenhage (De),

door H. Reinhold 319

Tentoonstelling van telephonie te Brussel, door L. Dufour 43 Tientallig stelsel bij het verdeelen van hoeken (Het), door

R. A. van Sandick 67

Toestand van handel- en nijverheid in Engeland, door R. 18

Toestand van de Waal (Nogmaals de), door S 154

Topographische kaarten 106

Tras? (Werkt), door J. J. Pennink 10

Tras en trasmortel, door Br 353

Tunnel tusschen Frankrijk en Engeland (De), door J. K. 327

TJtrechtsche loodwitfabriek van den heer G. Greve (De), door H. Reinhold 204

Vaart bij nacht door en verlichting van het kanaal van

Suez 154

Vastheids-coëfficiënten van ijzer en staal, door F. W.

Smallenburg 74

Verbetering der Beneden-Seine en uitbreiding der haven

van Be Havre, door W. F. Leemans ....... 399

Verhooging van de brug over de Gouwe bij Gouda (De),

door E. H. Stieltjes 408

Verbeteren en onderhouden van grindwegen (Een woord

over het), door J. B. J. L 153

Verschil in tijd van hoogwater, door Verwei.j .... 34

Blz.

Verslag der Rijks-Commissie voor graadmeting en waterpassing, aangaande hare werkzaamheden gedurende het

jaar 1886 155

Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te

Amsterdam over 1886 (üit het) 337

Verslag van de Kamer van Koophandel te Rotterdam

over 1886 (Uit het) . . . , 354

Verslag der Zuiderzee-Vereeniging 346

Verticale „Otto" gasmachine (De) (geïll.), door H. Beinhold 175 Verwarming van treinen volgens het stelsel Gold (geïll.) . 287 Voorschriften voor de gelijkvormige levering en keuringvan Portland-cement 303

Voorschriften (Nieuwe) ter bevordering van de veiligheid van reizigers in spoortreinen in Frankrijk . . . . . 19

Waterafvoer van kleine rivieren in Nederland (Over

den), door H ... 57

Waterafvoer der Nederlandsche hoofdrivieren (Dc), door

,1. E. de Meijier 277

Waterleiding te Maastricht (De), door F. v. Vollenhoven 198

Waterstanden op de Waal, door 2 425

Woord vooraf (Een) 1

Worthington stoompomp (De), door H. Retnhold ... 66 Wijziging van het emplacement voor de Beurs te Amsterdam (geïll.), door E. 377

Zalmsteken in de rivieren (geïll), door J. B. J. B. . . 426 Zelfladende zandzuiger Kisogawa, door W. F. Leemans . 319

III. GR00TE OPENBARE WERKEN IN UITVOERING.

Kanaal ter verbinding van Amsterdam met de Mer-

wede , 92, 102, 123, 394

Kon. Nederl. Locaal spoorweg Willem III 155

Stationsemplacement te Schiedam. Het nieuwe —, door

J. J. IsRAKLS 279

IV. NECROLOGEN EN BERICHTEN VAN OVERLIJDEN.

Bldz. Bldz.

J. Böhtlingk 72 Mr. J. L. de Bruijn Kops 349

F. W. du Croix. . . .413 Alfred Krupp. . . . . 267

J. C. Degenhardt . . .389 A. Oosthoek 330

J. Dirks 8, 52 Jhr. J. R. Th. Ortt . . 219

J. B. Eads. ... 95, 119 M. Poïlitzer 127

D. Grothe 63 S. E. W. Roorda van

A. Jentink 374 Eijsinga 373

P. C. van Kerckhoff . . 385 Jhr. A. O. van den Sant-

H. C. F. Kerstens . . .161 heuvel 95

G. R. Kirchhoff.... 365 Sir Jos. Whitworth Bart. 63

V. INGEZONDEN STUKKEN.

Benoeming van Staatsspoorwegopzichters in het vaste corps van den Waterstaat 133, 155, 167

Beschouwing over het voorstel tot wijziging van art. 14, al. 2 van het Reglement der Ver. v. B. Ing 249

Constructie Dieze-draaibrug 297

„ der draaibrug over de Nieuwe Vaart te Amsterdam . 305

„ der kaaimuren langs het spoorwegbassin te Amsterdam 402

Inkrimping van het personeel bij den aanleg van Staatsspoorwegen (De) . 395

Keuring van Portland-cement 45

„ „ „ 241

Loodwit-onderzoek 255

Nauwkeurigheidswaterpassing (De) 272

Opdracht tot het maken van brugontwerpen voor N.-Indië aan eene buitenlandsche fabriek ■ 297

Programma examen voor opzichter van 's Eijks Waterstaat ... 13

Rectificatie van eene mededeeling in het Tijdschr. v. d. Ned. Mij.

v. Nijv. in zake het Hoornsche Hop 410

Reis- en verblijfkosten 2i9