is toegevoegd aan uw favorieten.

De ingenieur; weekblad gewijd aan de techniek en de economie van openbare werken en nijverheid jrg 2, 1887, no 6, 05-02-1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

Peilingen in den Nieuwen Waterweg, door de beambten van den Waterstaat en het Loodsweeën.

20Sept. 7 Oct. 29 Oct. 28 Jan,

dM. dM. dM. dM.

In de Westgeul:

Aan de zwarte tonnenzijde. . . 57.0 59.0 59.0 61.0 100 meter benoorden de lijn der

roode geleidelichten .... 67.0 50 meter benoorden de lijn der

roode geleidelichten .... 68.0 67.0 66.0 65.0

Op de lijn der roode geleidelichten . 68.0 66.0 67.0 67.0 50 meter bezuiden de lijn der roode

geleidelichten 65.0 67.0 61.0 57.0

Aan de witte tonnenzijde . . . 44.0 44.0 43.0 45.0 Verder binnenwaarts van af bovengenoemde lijn: 50 meter benoorden de lijn der

groene geleidelichten .... 66.0 64.0 65.0 64.0

Op de lijn der groene geleidelichten. 68.0 68.0 67.0 64.0 50 meter bezuiden de lijn der

groene geleidelichten .... 64.0 65.0 65.0 61.0 Grondslag voor getijseinen, bij

gewoon laag water, bij dag en

nacht 64.0 64.0 61.0 61.0

Als grondslag voor de getijseinen blijft bepaald big gewoon laagwater 61 dM., zijnde de minste diepte in de 100 M. breede vaargeul benoorden de roode lichtenlijn en verder binnenwaarts in de vaargeul van 50 M. benoorden tot 50 M. bezuiden de groene lichten-lijn. (St.-Crt. en N. R. Ct.)

Volgens de sDelftsche Ct." zal de exploitatie van den stoomtram Ben Haag—Belt t met 1 Juni e.k. moeten kunnen aanvangen, doch wanneer geen onverhoopte bezwaren zich voordoen, rekent men daartoe eerder in staat te zijn. Tijdens de werkzaamheden aan den weg, ter vervanging van den paarden- in stoomtram, zullen de passagiers, alleen voor het gedeelte weg dat in bewerking is, per omnibus vervoerd worden; over het overige gedeelte geschiedt het vervoer op de gewone wijze. Het personeel aan de maatschappij verbonden, zal niet alleen niet naar huis worden gezonden, maar er bestaat alle kans dat door uitbreiding der lijnen hier te stede, nog heel wat meer personeel zal kunnen geplaatst worden. In de dienstregeling, wat betreft de uren van vertrek, zal vooreerst ook geen wijziging worden gebracht, zoodat de stoomtram ook om het half uur zal vertrekken.

De wagens door de nieuwe vennootschap de »Société Générale de chemins de fer économiques" in gebruik te nemen, hebben met inbegrip van het voor- en het achterbalcon een lengte van bijna 11 meter en zijn verdeeld in drie compartimenten, als: le en 2e klasse en een rook-vertrekje. Zij worden vervaardigd in de fabriek van rijtuigen van J. J. Beynes te Haarlem en moeten elk 52 zitplaatsen bevatten. De banken zullen met fluweel bekleed zijn en in ieder compartiment een klein raam zich bevinden, dat geopend kan worden. De eerste aflevering der wagens moet volgens contract op 15 Maart, de overige in het laatst van April plaats hebben.

De vervaardiging der locomotieven is opgedragen aan de firma Henschel & Zn. te Kassei. (Vad.)

De commissie van bestuur der Kiesvereeniging Burgerplicht te Amsterdam heeft een adres gericht aan de Tiveede Kamer der Staten-Generaal, waarin mededeeling wordt gedaan van de in de vergadering der Vereeniging, dato 10 dezer, aangenomen conclusie betreffende sde verbetering der Sluis- en Havenwerken te IJmuiden, in verband met de aanhangige Regeeringsvoorstellen" (zie onder Stat.-Gen. in dit nummer en Gem. Ber. in de Ingr. no. 3, 1887) en verzoekende: »dat het Uwe Hooge Vergadering behagen moge in de eerste plaats hare goedkeuring te hechten aan het door de Regeering ingediende wetsontwerp no. 32, dato 28 Augustus 1886, ten behoeve van »de onteigening voor de uitbreiding der haven- en sluiswerken te IJmuiden"; — en het verder daarheen te willen leiden, dat aan die voorgenomen uitbreiding alsdan onverwijld de hand worde geslagen; —

dat de commissie van bestuur bovendien daarop wijst hoezeer spoedig handelen in dezen noodzakelijk is, daar de scheepvaart thans reeds vele bezwaren ondervindt, zoowel door de spuien als door de afmetingen der bestaande sluis, waardoor, bij de vergrooting van de type der schepen, feitelijk reeds booten van de vaart op Amsterdam zijn uitgesloten. (Hbld.)

In eene op Zaterdag 29 Jan. j.1. gehouden vergadering van het Haarlemsche departement van de Maatschappij van Nijver¬

heid hield prof. Van Bemmelen uit Leiden eene voordracht over de droogmaking van de Zuiderzee.

Met behulp van eene reeks kaarten gaf de spr. een overzicht van de wording van ons land, zooals die afgeleid wordt uit de verschillende grondsoorten, en het ontstaan van de Zuiderzee, welke niet door een groote catastrophe, maar langzamerhand door het wegslaan van stukken lands is gevormd.

Vervolgens ging hij na welke gronden men in de drooggemaakte Zuiderzee zou aantreffen.

Uit de boringen nu, die in de jaren '60 door de ingenieurs Beyerinck, Stieltjes en later door Havelaar gedaan zijn, blijkt, dat in de Zuiderzee 45 pCt. zware klei, 30 pCt. lichte klei en 20 pCt. zand liggen, welke cijfers betreffen het gedeelte der Zuiderzee bezuiden de lijn van Enkhuizen naar Kampen. Ten noorden daarvan zijn nog geene onderzoekingen gedaan. Volgens spreker mag men niet vertrouwen, aldaar veel vruchtbare klei aan te treffen.

De spr. ging thans in verband met zijn onderwerp de plannen na, die achtereenvolgens door Stieltjes, later door Caland en Leemans ontworpen zijn, welk laatste onder den Minister Heemskerk in een wetsontwerp aan de Vertegenwoordiging werd ingediend.

De drooggemaakte grond kan tegenvallen; daartegen kan men zich door behoorlijke boringen waarborgen. De afwatering kan blijken onmogelijk te zijn; de spr. meende, dat in den tegenwoordigen tijd van stoombemaling dit bezwaar niet zwaar meer wegen kan. Een derde gevaar ziet men in de kwellen. Hieromtrent is niet alles met zekerheid te zeggen ; op sommige plaatsen, zooals langs de Geldersche kust, vreest de spr., dat men dit bezwaar zal ondervinden, en het denkbeeld, om dat gedeelte water te laten is dan ook wellicht het beste.

Wat betreft de kosten, Stieltjes schatte de uitvoering van zijn plan op ongeveer 100 a 120 millioen, doch de Regeering meende, dat de kosten wel 160 millioen zouden bedragen. Aannemende, dat er 150,000 bunders goeden grond verkregen zouden worden, dan zouden de kosten per bunder dus bedragen 800 a 1100 gulden. Al kon men zich destijds, in 1874, vleien, dat die prijs bij verkoop verkregen zou kunnen worden, bij de tegenwoordige waarde der landerijen zal men zich dienaangaande geene illusie kunnen scheppen.

De spr. komt ten slotte tot het plan van den heer Buma om de geheele Zuiderzee droog te leggen. Uit een geologisch oogpunt dit plan beschouwende, vraagt spr. waar al het water blijven moet, dat thans de rivieren in de Zuiderzee ontlasten.

Men wil de aanslibbing bevorderen door dichting van de openingen tusschen de eilanden, doch spr. gelooft niet, dat hieromtrent zonder nader onderzoek eenige zekerheid te geven is. Een tweede vraagstuk betreft de duinvorming. Ook dit is nog een open vraag. Indijkingen en landaanwinningen door aanslibbing zijn wel eens tegengevallen, omdat men van te voren geen genoegzame gegevens had. Spr. achtte het om die redenen voorbarig nu reeds van de droogmaking een volkszaak te maken. (Hbld.)

Benoemingen, Verplaatsingen, enz.

In Ned.-Indië zijn:

benoemd: tot adjunct-ingenieur werktuigkundige 1ste kl. bij den dienst der staatsspoorwegen op Java, de ambtenaar op wachtgeld Th. M. G. Keulemans, laatstelijk die betrekking bekleed hebbende;

ingedeeld: de 2e luit. der genie G. F. H. Tuckermann te Padang.

De heer G. Oosting, ingenieur 2e klasse bij de Burgerlijke Openbare Werken in Ned. Indië, die sedert 1881, gedurende zijn verloftijd hier te lande tijdelijk werkzaam is geweest als Sectie-ingenieur bij den aanleg van Staatsspoorwegen, is thans met toekenning van eervol ontslag uit laatstgenoemde betrekking, bij het eindigen zijner werkzaamheden, met ingang van 1 Juni e.k. weder ter beschikking gesteld van het Departement van Koloniën.

Open betrekkingen. Directeur der op te richten stedelijke gasfabriek te Gouda. —

De fabriek moet onder leiding van den te benoemen directeur worden verbouwd en ingericht. Jaarwedde f 1800.—. Emolumenten f2.— per 1000 M3. gas boven de 200,000 M3. aan particulieren per jaar verkocht, benevens vrije woning met gaslicht, steenkolen en cokes voor huiselijk gebruik. Voorloopig echter eene vergoeding voor huishuur, berekend tegen f400.— per jaar.

Aanmelding bij den Burgemeester, onder overlegging van rekest op zegel, voor 15 Februari e.k.

Gedrukt bij GEBR. BELINFAïfTE, voorh.: A. D. SCHINKEL.