Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 14

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

175

Gevraagd onder het Nr.

dezer Advertentie ingenaaide . ■ ■—— rr,

expl. van: Bulwer-Lytton, ! f^ROOTE 'BOEKWERKENi

Laatste dagen v. Pompeji;

rou^r^H^oS^ I ^^S^^^

Moore-Ort, Universeele ver- l^f^LS^^^^TALOsf •

wantschap; Runa, Zoekende i^WSÏÏ**!* * V£2»««8i * |

liefde; Barret, Het teeken 'MONOTYPE - INSTAltATIE j i

des kruises; Runa, Hij en |drUKKERD SCHILT utrecht I

zijn vrouw; Barbusse, Het iOiiterispelij^e'uitvopriNCj•—Scherp concurteereni- I

vuur; v. Wijk, Van's werelds •- —x

laagten en wereldlente; Don- „. ■ :

ker, Wfaak en de avonturen „ , _ n ., . „ „ ., D c ,. ,

van rir Mill • IWaartpriQ Dp Hector s Boekh., Rotterdam. G. Ode's Boekh., Schiedam,

van at Mlll, lïiaartens, ue Oudshoorn, Willem Mertens. G. "Natuur e.vernuft. Serie I.Ing.ofg.

hoogste roem. • 629 v. Eeden, Kleine Johannes. II. G. ; ;

De Witt Talmage, Preeken. Geb. Boekh. „Ontwikkeling", Rott.

Querido, De oude waereld. Geb.

Gevraagde en Aangeboden w. J. van Hengel, Rotterdam.

Boeken Brinkm. Alph. lijst. 1346,47,'16-'18. Fa. C. Oranje, 's-Gravenh. .

Querido, Jordaan. I. Geb. 1-10 Unie-almanak 1919.

Voor leden per regel 10 ets.,

voor niet-leden 20 ets., bij voor- k. H. Idema, Medemblik. S. Gouda Quint, Arnhem,

uitbetaling in bons te voldoen. Smith, Crowshall. Hooft, Gedichten. Oude editie.

Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—. Smith, Dick Tarleton. Huygens, Gedichten. Oude editie.

De titels worden zonder ver- ... Brandt, Leven de Ruyter.

hooging van kosten metfirmanaam KEMiNK&ZN.'sBH.(BREiJER),Utr. Rhijnv. Feith, Dichtwerken. Rott.

geplaatst. v.d.Waerden.Geschooldh.en tech. , Immerz. 1824. Dl. V.

Een * voor den titel beteekent: '

aanbieding per post. H. A. Kramers & Zoon, Rotterd. F. Schmitz, - Maastricht.

Gevraagd : *v.Eeden, Ellen. Geb. Groote uitg. *Fruin, Nederl. wetboeken. Geb.

«Nederl. jurisprud. volg. kaartsyst.

N.V.WED.J.AHREND&ZN.,Amst. A. Land Ezn., Harhngen. *Sluyterman, Stadswoonhuis. Geb.

'Erckman, Ch., Lotel.v. 1813.Geïll. Stonehenge, De rijkunst. «Leliman, S!., Mod. landhuis. G.

*Erckm.,Ch.,Blokk. v.Pfalzb. Geïll. Schönbeck,Verz.v.h geredenpaard *i'Illustration. 1914/15, '16, '11, '18.

*Winkler Prins, Geïll. encyclop. —- ; I " . *Revue d. deux mondes. 19)7,'18.

'Brockhaus' Konvers. Lexikon. „,AJ-LERT DE L1ANQ^1onïmn ^"V

•Meyers' Konvers.-Lexikon. Wetensch. bladen. 9 8, 1919. Gel. Scholtens & Zoon, Groningen. : De Natuur. 1916,1919. Gelezen. »De vrouw, vrouwenbew. I, II. Geb.

G. J. Albrecht, Winterswijk. - .... —~ , .. *Herckenrath, Fr. woordenbk. I.

•Benima, Oorl. a.d.oorlog. 4». ed. J.W.v.LEEüWEN(F-ERCKENyLeid.

: "DeCoster, Uilenspiegel in Vlaand. P. Sibbles, Ede.

A.G. Arentshorst &Zn.. Kamp. — : , , ~ *Te Winkel, Gesch. d. Ned. taal.

Urda, Oude wijn in nieuwe vaten. M. Lobo Mzn. Amsterdam.

1'Illustration. 1915-'18. "Plamol, Traite droitcivile. Kplt. F j Sikkes, Workum.

The Sketch. 19!7-'18. 7T~ ' „ , ' '" ~~ *Flamm., Wond. d. hemels. Geb.

^^11— Meijer & Schaafsma Leeuw. ,Flamm ' Rijk d. sterren. Geb.

J. L. Beijers, Utrecht. "Sluyterman, Nederl. kasU.G.Nw. —

Rechtsgeleerd mag. 1891. Afl. 1. „, „ ..„„,„„, n ... W.P.v.Stockum & Zn.,'s-Grav..

Gerlinfs, Tramw. o. n. wetg. '02. „,W- ^ Nr o8 "La vie Parisienne. 1915,'16,'n,'18.

De Beïufort, Staatk. opstellen. 0hen en vetten' le JaarS- Nr-28" — —

v. Van Stockum's Antiq., 's-Grav.

D. Bolle, Rotterdam. 'h' menq,er> n . , n Kleerkooper,Bibliographie Starter.

Weber, Siboga-expeditie. 4 dln. «Vermeer, Catechism. ^u^ ^f' Daniels, Geneesk. litteratuur.

v.d.Kl. Meyburg,Boerenhuiz. I.of g. 'Vermeer, Oefenmgen.Oude dr. G. 1 _^

. M ,. . J. M. Stap, Haarlem.

H. a. van Bottenburg, Amst. u V'i Vki^T ini«i «Guerber, Noorsche mythen. Geb. Ree.Adm.effecten en bankzaken.G. Het Leven. 1914 en HHO. «Salomons, Mythen Hindoes. Geb.

" Drukk. J.' v. Campen7 AmstT , Johannes Muller, Amsterdam. " W. S. Terpstra, Steenwijk."

Bolland, Jean Christophê. 10 d. G. Andersen, Sprookjes.3 d.Ohon.ü. „GugeI| Gesch Ned_ bouwst. Geb.

aTdorsman's Boekh, Noordw. De Nederl. Boekh, Antwerpen. ~^ Vey Mestdagh, Vlissingen.

Beyerlein, Jena of Sedan . Ing.of g. Doorenbos, Handl. gesch.d.letterk. »Flamm>) Het rijkd. sterren. Geb.

I. Emmering, Amsterdam. Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. "voorhoeve & Dietrich, Rott. Japikse, Staatk. gesch. v.Ned.Geb. Miht. recht, tijdschr. I-1V. *Salom, Leg. Hindoes. Geb. M. ex.

Noyon, Wetb. v. strafrecht. L. dr. Sluys-H,Geschied.Joden.l870.3 d.

1 Dante. ed. Bohl. 3 dln. fa. j. w. Wolff, Deventer.

J. J. Fanoy, Middelburg. Spit, Zelfbestuur landschapp. 1911. *v. d. Wal, Handboek v. smeden.

*De Gids. 1919. 3 a 6 mndn.oud. Salomons, Mythen, Hindoes.

"Onze Eeuw. 1919.3 a 6 mndn.oud. ■ ; — Aangeboden:

P. Noordhoff, Groningen. **

FEiKEMA,caarelsen&Co,Amst. *De Vooys, Middeleeuwsche leg. Scholtens & Zoon, Groningen-

«Revue d. deux mond. Jrg.'17en'18. «Forel, Sexueele vraagstuk. Herckenrath, Fransch wrdnDK.

Sluiten