Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 14

*

KAMER 4186^ PARK TÏVOLI

ENVELOPPEN - FABRIEK LOUIS VAN HASSELT HAARLEM

UITGAVEN VAN DE AFDEELING HANDEL VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL BEZUIDENHOUTSCHEWEG 30, TE 's-GRAVENHAGE

De aandacht wordt gevestigd op de volgende publicaties, welke door de Afdeeling Handel, als Rijksvoorlichtingsdienst op economisch gebied, worden verspreid:

A. Het weekblad «HANDELSBERICHTEN» met de bijlage «ECONOMISCHE VERSLAGEN van Nederlaadsche Diplomatieke en Consulaire Ambtenaren».

Abonnementsprijs per jaar ƒ4.— (binnenland), ƒ6.— (buitenland); afzonderlijke nummers ƒ0.10 (zonder bijlage), ƒ0.20 (met bijlage). Proefnummers, voor zoover beschikbaar, gratis.

B. «ADRESSEN VAN FABRIEKEN IN NEDERLAND», ƒ 0.10 per nummer, of ƒ 3.— voor de geheele serie (voor abonnés op het weekblad «Handelsberichten» ƒ 1.—).

C. «VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN», verkrijgbaar tot den voor ieder nummer afzonderlijk vastgestelden prijs.

D. «APERCU DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES PAYS-BAS». — «A general View of Trade and Industry in the Netherlands». 20 brochures in de Fransche en Engelsche taal. Prijs per serie ƒ 2—, per brochure ƒ 0.10.

E. ANDERE PUBLICATIES, verkrijgbaar tot den voor ieder afzonderlijk vastgestelden prijs.

IPf Voor verkrijging van deze publicaties en voor het opgeven van abonnementen op het weekblad wende men zich tot de Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Bezuidenhoutscheweg 30, te 's-Gravenhage, door welke de toezending rechtstreeks geschiedt.

Voor toezendingen in het binnenland worden geen, voor die naar het buitenland wel portokosten berekend.

Aan den boekhandel wordt op bovenstaande prijzen eene korting van 15 pCt. voor «Handelsberichten», en van 20 pCt. voor de overige publicaties toegestaan.

Geldswaarden uitsluitend per postwissel in te zenden.

Officieel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestuursvergadering. - Ter vertaling aangeteekende werken. — Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vennootschap. - Gouden jubileum. - Werken van Karl May en Wörishöffer. Door H. van de Burgt. - Uit het buitenland. - Geen goedkoope boeken en prentenboeken in Duitschland. - Vragenbus. — Advertentiën.

INHOUD

Typ. amst. boek- en sthendr. vfu. Ellerman Harms & cc.

Sluiten