Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 15

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

179

Strijder, De Jonge. Officieel orgaan van het Leger des heils voorden arbeid onder jongelieden. 26e jaargang. 1919. No. 1 (4 Jan.). Amsterdam, Hoofdkwartier voor Nederland: Prins Hendrikkade 49-51. Gr. 8». [27x20].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 1.40 Afz. nrs. a » -.02

Strijdkreet. Officieel orgaan van het Leger des heils in Nederland. 33e jaargang. 1919. No. 1 (4 Jan.). Amsterdam, Hoofdkwartier voor Nederland: Prins Hendrikkade 49-51. Fol. [40x27]. Perjrg.(52 nrs.), p.p. ƒ2.60 Afz. nrs. a » -.05

Teeltregeling 1919, met toelichting. - Gewijzigde teeltregeling 1919.'s-Gravenhage, Js. Bootsma. Fol. [33 x 245]. (5 blz.).

ƒ-.10

Toergenjew,I. S.,zie: Wereldbibliotheek.

Tosca, of de pleegdochter van den boschwachter. Naar het Duitsch door J. Scheepens. Leiden, Uitgevers-vennootschap «Futura». 80. [195 x 135]. (130 blz.). ƒ -.40

Transportarbeider, De. Orgaan van den Centralen bond van Transportarbeiders. Red.: A. W. Heykoop en Joh. Brautigam. 2e jaargang. 1919. No. 23 (11 Jan.). Rotterdam, Bureau van administr.: Pelikaanstraat no. 25. Fol. [55 x 38].

Per jrg. (24 nrs.) ƒ 2.50

Trekking-en restantenlijst, Algemeene, van binnen- en buitenlandsche effecten, spoorwegaandeelen, loterijleeningen, enz., verder bevattende nauwgezette finantieele en economische beschouwingen voor fondsenhouders, speciaal voor beleggers. Red.: H. Mahler, J. H. Sjoerd de Vries. 52e jaargang. 1919.. No. 1 (4 Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: Damrak 60. Fol. [44x28]. Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 10.—

Unitas. Weekblad tot bevordering der belangen van den handel en de industrie. Officieel orgaan der Vennootschap «Unitas». 24e jaargang. 1919. No. 1 (4 Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: Keizersgracht 564. Fol. [565 x 405]. Z. p.

De leden der Vennootschap „Unitas" ontvangen dit blad gratis.

Vakblad, Ons. Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen bond van meubelmakers, behangers en aanverwante vakgenooten. Red.: F. van der Walle. 12e jaargang. 1919. No. 1 (27 Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: 3eHelmersstraat 20.Fol [52x36].

Per jrg. (24 nrs.) ƒ 1.60 Afz. nrs. a » -.075

Valk, Dr. J. W. van der, zie: Bladen, Geneeskundige.

Venantius c. m. m., Fr. M.: Bloemruiker van gelegenheidsverzen. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon. 1918. 8°. [205x 135]. (108 blz.). ' ƒ -.90

Veraart, Prof. mr. J. A.: Economie en arbeidswetgeving in onderling verband. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de technische hoogeschool te Delft, den lOen Februari 1919. Delft, Technische boekhandel en drukkerij J. Waltman jr. Gr. 8°. [245 x 16]. (26 blz.). ƒ -.75

Visscherij-courant. Red.: B. J.Gelder. 13e jaargang. 1919. No. 108 (14 Jan.) Amsterdam, Bureau van administr.: Prins Hendrikkade 89. Fol. [61x42].

Per jrg. (156 nrs.), p. p. ƒ 4.— Afz. nrs. a » -.075

Vliegveld, Het. Officieel orgaan der Kon. Ned. Ver. voor luchtvaart. Maandblad gewijd aan de luchtvaart. Red.: J. G. C. Duinker, ltnt., A. C. Perk, ir. B. Stephan, dr. ir. E. B.Wolff. 3e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Amsterdam, N. V. «Het Vliegveld». Dir.: D. Berreklouw. Gr. 8<>. [29x22].

Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 6.— Afz. nrs. a » -.60

Vogel, D.: Stenografie stelsel SomerhausenSteger voor de moderne talen, voor schooien zelfonderricht. Naar A. P. Achenbach. 2e druk. Zaandam, C. Huig. 8°. [21 x 14]. (39 blz.). ƒ -.75

Vorrink, Joh., zie: Regenboog, De.

Vrouwenkroniek, De Haagsche. Hfdred.: Jacq. Reyneke van Stuwe. 6e jaargang 1919. No. 1 (4 Jan.). 's-Gravenhage, Bureau van administr.: Laan van Meerdervoort 30. Fol. [535 x 35]. Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 4.— Afz. nrs. a » -.15

Waard, E. de: Het erf der vaderen. Drama in 5 bedrijven. [5 m., 3 vr.]. Groningen, P. Noordhoff. 1918. 8<>. [235x 15]. (VII, 132 blz.). ƒ 1-50

Weekblad van de Nederlandsche Vereeniging van spoor-en tramwegpersoneel. 17e jaargang. 1919.No. 1 (4Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: Plantage Kerklaan 29. Fol. [355 x 26]. Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 3.—

Weekblad voor Israëlietische huisgezinnen. 50e jaargang 1919. No. 1 (3 Jan.). Rotterdam, Gebrs. Haagens. Fol. [54x345],

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 2.— Afz. nrs. a » -.03

Weekblad, Het Koloniaal. Orgaan der Vereeniging «Oost en West». 19e jaargang. 1919. No. 1 (2 Jan.).'s-Gravenhage, Bureau van administr.: Heulstraat 17. Fol. [41 x 295].

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 2.50 Afz. nrs. a » -.05

De leden der Vereeniging „Oost en West" ontvangen dit blad gratis.

Sluiten