Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 15

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

183

UITNOODIGING

Het Boekverkoopers-college „Eendracht",

gevestigd te Utrecht, noodigt collega's, buiten de gemeente woonachtig, uit, op Donderdag 27 Februari, ter gelegenheid van de Jaarbeurs, in de bovenzalen van hotel „la Station", te half 9 uur tot een gezellige bijeenkomst met souper. Collega's die ons het genoegen willen doen om van onze uitnoodiging gebruik te maken, gelieven dit voor 22 Febr. aan onderstaand adres te willen melden.

Namens het College „Eendracht" A. Oosthoek, Pres. A. Rünckel, Secr. Jeruzalemsteeg 9, UTRECHT 578

ASSOCIATIE

Door uittreden van een der beide Vennooten, wegens ziekte, bestaat gelegenheid voor Energiek Persoon, als Compagnon toe te treden in prima Handelszaak, welke 45 jaar bestaat, in Tech. Teekenarlikelen, Kantoorhandel, Boek- en kunsthandel met uitgebreide Clientèle in sterk vooruitgaande Industrieplaats. -Winst over 1918 ƒ 18.000.—. Benoodigd .kapitaal ƒ 20.000.—.

Voor serieuze Reflectanten is Accountantsonderzoek toegestaan.

Brieven met volledige inlichtingen onder het Nr. dezer Advert. aan het Bur. van dit Blad. 698

POSITIE - INDIË

Gevraagd op Sumatra BEDIENDE voor Boek- en Kantoorboekhandel met aanverwante artikelen.

Leeftijd 20-25 jaar, ongehuwd. Condities nader overeen te komen.

Geheimhouding verzekerd.

Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding, werkkring enz. onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 689

Wegens gebrek aan opvolger te koop aangeboden een sinds jaren bestaande

BOEK-, PAPIER-, MUZIEK-&KANTOORBOEKHANDEL

in een groote stad in Zuid-Holland, op eersten stand. Koopsom huis met inventaris ƒ 15.000.—.

Brieven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. ioo

Ter overname gevraagd

een Bibliotheek

van 2 k 3 duizend deelen, in goeden staat zijnde.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 690

Leesbibliotheek

van 1500 a 2000 dln. of grooter te koop gevraagd of voord. aanb. verzocht van Romans.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 674

JONGMENSCH

van goeden huize, algemeen ontwikkeld, wenscht opleiding in Uitgeverszaak, al of niet annex met Boekhandel, is genegen later deelgenoot te worden en zich finantieel daarvoor te interesseeren, reeds een jaar in dergelijke zaak werkzaam geweest.

Brieven onder lett. N no. 4 a/h. Alg. Adv.-Kant. ERVEN B.v.d.KAMP, St.Jansstr. }, te Groningen. 688

Sluiten