Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 16 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

199

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Bij akte, 7 Februari 1919 verleden, is tusschen mej. J. A. Ophorst, boekhandelaarster, en den heer J. R ij p m a, boekhandelaar, beiden wonende te Wageningen, aangegaan eene vennootschap van koophandel onder de firma A. Ophorst, gevestigd te Wageningen.

Deze vennootschap heeft ten doel den boekhandel, het uitgeven van boekwerken, handel in papier, kantoor-en schrijfbehoeften, met al hetgeen daartoe in den ruimsten zin kan worden gerekend te behooren.

Zij is aangegaan voor den tijd van 15jaar, ingaande 1 Januari 1919, en eindigende 31 December 1933.

Ieder der vennooten heeft het recht met den firmanaam te teekenen enz., echter alleen voor zaken de vennootschap betreffende; voor het verbinden der vennootschap tot een bedrag van 500 gulden of hooger, is de medewerking en handteekening van beide vennooten vereischt.

(.Nederl. Staatscourant', no. 40).

Blijkens akte, 12 Februari 1919 verleden, is tusschen de heeren J. S t e g m a n ên H. Stegman, boekdrukkers,- wonende te Rotterdam, aangegaan eene vennootschap, ten doel hebbende het uitoefenen van den boekhandel met leesbibliotheek, het drijven van eene boek-, kunst- en handelsdrukkerij en wat daartoe in den meest uitgebreiden zin genomen behoort.

De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en wordt gedreven onder de firma Joh. Stegman, van welke firma ieder der vennooten de teekening zal hebben in alle zaken de vennootschap betreffende, terwijl voor het afgeven, accepteeren en endosseeren van wissels enz. beider handteekening wordt vereischt.

De vennootschap is aangegaan voor 10 jaren, aangevangen 1 Januari 1919, en eindigende 31 December 1928.

(.Nederl. Staatscourant' no. 42).

Uitgaven in voorbereiding

Bij de uitgevers-firma Erven P. Noordhoff's Boekhandel en uitgeverzaak, te Groningen, zal dezer dagen verschijnen eene brochure «Een algemeene verteringsbelasting», door

mr. dr. E. van Ketwich Verschuur, bevattende tevens eene schets voor de voornaamste bepalingen van een wetsontwerp tot uitvoering van een algemeene verteringsbelasting, benevens een toelichting bij enkele artikelen.

Bij de N. V. Drukkerij Jacob van Campen, te Amsterdam, zal het licht zien «Leekeboek over godsdienst. Een geloovig-kettersch boek, opgedragen aan alle buiten-kerkelijke menschen», door H. Bakels.

Derde Nederlandsche jaarbeurs I

Maandag 24 Februari is de Derde Nederlandsche jaarbeurs geopend; de openingsrede werd gehouden door den heer mr. dr. W. A. van Zijst, voorzitter van het algemeen bestuur der Vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland. In deze rede werden met betrekking tot de deelneming aan deze jaarbeurs, vergeleken met de beide voorafgaande, de volgende cijfers medegedeeld:

Tegenover resp. 690 en 1062 deelnemers aan de eerste en tweede jaarbeurs, staan thans 1265 deelnemers.

Tegenover 439, resp. 963 monsterkamers, 294 resp. 634 meters tafelvlakte en 150 resp. 263 M2. open ruimte op de beide eerste beurzen, zijn thans door de deelnemers verlangd niet minder dan: 1280 monsterkamers, 800 meters tafelvlakte en 661 M2. open ruimte. M. a. w. de derde jaarbeurs is weer 30 0/0 grooter dan haar voorgangster en ruim driemaal zoo groot als de eerste.

Het is natuurlijk ondoenlijk geweest deze zooveel grootere beurs geheel onder te brengen op dezelfde terreinen als die van het vorige jaar; ditmaal is dan ook de beschikking verkregen over de Neude en het Lucasbolwerk, waarmede het aantal terreinen thans tot 7 is geklommen, een oppervlakte beslaande van 72.000 M2.

Hierop volgde eene rede van den Z. E. Jkhr. mr. Chr. J. M. H. Ruys de Beerenbrouck, minister van binnenlandsche zaken en tijdelijk voorzitter van den ministerraad.

De vakken, betrekking hebbend op de boek- en grafische nijverheid zijn ook dit jaar weder bijeengebracht op het terrein Tivoli; zij omvatten: boekhandel, papier en papierwaren, grafische vakken, lederen leder-

Sluiten