Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 16

In Chr. Boekhandel (zonder aanverwanten) te Amsterdam, gevraagd met 1 April a.s. 738

een Juffrouw

eenigszins bekend met het vak. Salaris ƒ 40.— per maand. Werktijd van 9-6.

Brieven met volledige inl. onder 't Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad.

Aank. Bediende

gevraagd in debletzaak te

Amsterdam.

Brieven met opgave van gewenscht salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 748

Bij BLUSSÉ&VAN BRAAM'S BOEKH., te Dordrecht, kan zoo spoedig mogelijk geplaatst worden een goed onderlegd 727

BEDIENDE

bekend met moderne talen. Aanvangssalaris ƒ 900.—.

JONGE DAME

zag zich gaarne geplaatst op uitgeverskantoor.

Bekend met . de moderne talen, machineschrijven en stenografie. Eindexamen H. B. S. 3-jar. cursus. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de fa. H. N. MUL, te Haarlem. Brieven letter M.

740

P. DE LANGE, Schoolboekhandel, te Deventer, vraagt prijsopgave van gewone schoolpenhouders, pennen 120 en 27, gummi, leien, wit, gezwaveld en gekleurd krijt, schoolsponzen, kleurpotlooden.

Aanbiedingen met juiste opgave van nummers enz. worden spoedig ingewacht.

Op een groot Uitgeverskantoor, te Amsterdam, wordt een

BEDIENDE

gevraagd, algemeen ontwikkeld, op de hoogte van het uitgeversbedrijf en gewoon zelfstandig op te treden. Aanvangssalaris ƒ 1200.— k f 1500.—. Bij gebleken geschiktheid wordt, door geleidelijke verhooging, een goede positie in uitzicht gesteld, die later een levenspositie kan worden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad.

'AANMAAK. Y$N

^PRENTBRIEFKAARTEN]

*WEENENK«-SNEL-DCN HAAG.

Dezer dagen verschijnt Deel I Binnenlandsche Fondsen van

VAN OSS, Effectenboek voor 1918-1919

Prijs f 25.— met 5 % Debitanten-toeslag

a;contant bij ontvangst van deel I te voldoen voor de 2 deelen bij inteekening.

Deel II Buitenl. Fondsen verschijnt ongeveer in de maand Mei. Na verschijning van deel II wordt de prijs verhoogd.

De bestelde Ex. worden alle deze week verzonden.

Eén enkel Commissie-ex. alleen op aanvrage.

N.V. ERVEN P. NOORDHOFFS BOEKH. EN UITGEVERSZAAK

Groningen, 24 Febr. 1919 734

Sluiten