Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 17

Zooeven is verschenen:

OPSTELLEN

over

onderwerpen uit de Latijnsche letterkunde

door

Dr. C. BRAKMAN Jr.

Prijs f3.—

Op aanvrage in Com¬

missie verkrijgbaar.

N.V.BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL

Leiden, 28 Febr. 1919 791

WILLEBEEK LEMAIR en

BOILEAU's

Hierdoor deelen wij mede, dat de WILLEBEEK LE MAIR kaarten a f6.— netto per % en de BOILEAU's (nieuwe en oude Serie) a ƒ7.50 netto per % weder voldoende voorhanden zijn.

DE MUINCK & CO. AMSTERDAM 781

ZUID-AFRIKA

J. H. DE BUSSY

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM - ROKIN 60=62 FILIALEN: KAAPSTAD, PRETORIA

zal gaarne van NIEUWE UITGAVEN, die zich in 't bijzonder leenen voor exploitatie in Zuid-Afrika,TUDIG

jn kennis gesteld worden.

Sn den Stand 4146 Park Tivoli

liggen de uitgaven van de

Evangelisatie-Bibliotheek

ter bezichtiging en worden bestellingen met extra korting aangenomen. 795

Den Haag

J. N. VOORHOEVE

Dezer dagen verschijnt Deel I Binnenlandsche Fondsen van

VAN OSS, Effectenboek voor 1918-1919

Prijs f 25.— met 5 % Debitanten-toeslag

a contant bij ontvangst van deel I te voldoen voor de 2 deelen bij inteekening.

Deel II Buitenl. Fondsen verschijnt ongeveer in de maand Mei. Na verschijning van deel II wordt de prijs verhoogd.

De bestelde Ex. worden alle deze week verzonden.

Eén enkel Commissie-ex. alleen op aanvrage.

N.V. ERVEN P. NOORDHOFFS BOEKH. EN UITGEVERSZAAK

Groningen, 24 Febr. 1919

769

Sluiten