Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 18

Vuur en water. Vakblad gewijd aan de belangen van het brandwezen. Orgaan van de Nederlandsche Brandweervereniging. Hfdred.: C. F. H.Tuckermann.3e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.).'s-Gravenhage, Johannes Morks. Gr. 80. [29x225].

Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ 5.— Afz. nrs. a » -.15

De leden en begunstigers der Nederlandsche Brandweervereeniging ontvangen dit blad gratis.

Wachter, De. Weekblad tot steun van de theologische school van de gereformeerde kerken. Red.: ds. G. Doekes. 17ejaargang. 1918/1919. No. 1 (29 Nov. 1918). Kampen, J. H. Kok. [50x33].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 2.—

Wachter, De Joodsche. Veertiendaagsch orgaan van den Nederlandschen Zionistenbond. Red.: mr. I. Cohen Hzn., mr. Raphael Polak, dr. A. v. Raalte. 15e jaargang. 1919. No. 1 (7 Jan.). Rotterdam, Bureau van administr.: mr. Wilh Loeb, Wijnhaven 48. Fol. [325x25]. Per jrg. (26 nrs.) ƒ2.—

Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen diamantbewerkersbond. Red.: H. Polak. 25e jaargang. 1919. No. 1 (3 Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: Plantage Fransche Laan 9. Fol. [585 x 405].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 5.—

Weekblad van den Nederl. Bond van gemeente-ambtenaren. Orgaan voor ambtenaarsbelangen, gemeentelijk beheer en praktijk der gemeente-administratie. Red.: J. N. Elenbaas, mr. dr. J. H. P. M. van der Grinten en mr. G. A. van Poelje. 18e jaargang. 1919. No. 1 (910) (4 Jan.). Groningen, Erven B. van der Kamp. Fol. [45x28].

Per jrg. (52 nrs.), p. p. ƒ 10.— Afz. nrs. a » -.20

De leden van den Nederl. Bond van gemeenteambtenaren ontvangen dit blad gratis.

Weekblad, Algemeen militair. Uitgave van «Ons Belang», vereeniging van onderofficieren en militaire geëmployeerden in den rang van onderofficier, behoorende tot de Nederlandsche landmacht. 15e jaargang. 1919. No. 1 (9 Jan.). Amersfoort, Adres van administr.: Utrechtscheweg 13. Fol. [565 x 39). Per jrg. (52 nrs.) ƒ 2.—

Whitney, Mevr. A. D. F.: Heden. Een verhaal van gisteren. Uit het Engelsch vertaald door mevr. A. E. Schuurman. Nijkerk, G. F. Gallenbach. 8°. [195 x 135]. (301 en 2 blz.).

ƒ2.40; geb. ƒ 3.—

Wind, A. N., zie: Bibliotheek, Polytechnische.

Wind, F., zie: Bibliotheek, Polytechnische.

•Woordenboek, Bouwkundig. Onder hoofdredactie van L. Zwiers. Afl. 16. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.

Fondscatalogus

De Vlaamsche Boekenhalle, Leiden. Boekenlijst met recensies. 8°. [185xl35]. (15 blz.).

Overgegane fondsartikelen

Garjeanne, A. J. M.: Fotographie voor den natuurliefhebber. Apeldoorn, Laurens Hansma. - Dordrecht, C. Morks Czn.

Haugk, Fritz: Practische photographie voor photografen en dilettanten. Apeldoorn, Laurens Hansma. - Dordrecht, C. Morks Czn.

Kuyper, A.: Varia Americana. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf — Kampen, J. H- Kok.

Kuyper, A.: Verjaardagalbum. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. — Kampen, J. H. Kok.

Luther, D.: De scheikunde in de fotographie. Apeldoorn, Laurens Hansma. - Dordrecht, C. Morks Czn.

Verwey, S.: Het fotographeeren in de tropen. Apeldoorn, Laurens Hansma. Dordrecht, C. Morks Czn.

Wenken, Technische, op fotographisch gebied. Apeldoorn, Laurens Hansma. *Dordrecht, C. Morks Czn.

Woerd, H. K. van der: De amateur-fotograaf. Apeldoorn, Laurens Hansma. - ■ Dordrecht, C. Morks Czn.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN J. C. Campagne

1869-2 Maart-1919

Vijftig jaar geleden deed de heer J. C. Campagne voor de toentertijd nog te Tiel gevestigde uitgeversfirma H. C. A. Campagne & Zoon zijn eerste aanbiedingsreis, welke zijne intrede in den boekhandel beteekende, en sedert dat jaar is deze reis tweemaal per jaar onafgebroken door hem herhaald, een vijftigjarig, respectievelijk honderdvoudig jubileum dus, waarop slechts weinigen mogen terugzien, en gedurende welks wording hij, de steeds onder welke omstandigheden ook terugkeerende uitgever, een der meest bekende en populaire figuren in den boekhandel is geworden.

Van ditlaatstefeit hebben de beoefenaren van het vak Zondag 2 Maart ruimschoots bewijs geleverd door tal van schriftelijke en telegrafische gelukwenschen en door een druk persoonlijk bezoek ten huize van den jubi-

Sluiten