Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 18

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

241

NIEUWE UITGAVEN

Mr. Dr. E. v. KETWICH VERSCHUUR, Een Algemeene Verteringsbelasting, bevattende tevens een schets voor de voornaamste bepalingen van een wetsontwerp, benevens een toelichting bij enkele artikelen, f 0.60

Mr. J. A. VAN HAMEL, De Schelde-beslommeringen ......... ƒ0.60

Prof. G. MANNOURY, Wiskunde, Filosofie en Socialisme. Overdrukken . . ƒ 0.60

Mr. G. T. J. DE JONGH, De Wet op de voorwaardelijke veroordeeling met aanteekeningen, benevens eenige wenken engegevens betreffende de Reclasseering, 2e druk ƒ2.25; geb. ƒ2.75

Verhoogd met' 10% crisistoeslag

Aanbiedingsvoorw. geldig tot 15 Maart a.s.

30% korting en de premie 4/3ty2, 7/6,15/12 etc.

Uitgaven van P. NOORDHOFF te Groningen 82i

TERUGGEVRAAGD

vóór 25 Maart a.s. in ruil voor nieuwen druk, die ter perse gaat: 840

Stap voor Stap, door L. Bernards, 2e leerj., Ie halfj., 2e druk

» » » » » » 3e » le » 2e »

» » » » » » 4e » le » 2e »

» » » » » » 4e » 2e » 2e »

» » » » » » 5e » le > 2e »

» » » » » » 5e » 2e » 2e » F. H. Arnaux, L^francais écrit et parlé, IX.

A. Vincent en J. J. Verbeeten, Opvoeding en Onderwijs, I, 3e druk.

Nijmegen, 1 Maart 1919

L. C. G. MALMBERG

Heden verscheen:

Zedenspel uit Oorlogstijd

in Drie bedrijven door Ds. S. K. BAKKER

in leven predik, en veldpred.

Prijs ing. ƒ1.25, geb. ƒ1.65

5 ex. met 25 °/0, 10 ex. 30 °/0, 25 ex. 35%, 50 ex 40% (banden 20 %). Wie ons nog vóór 16 Maart bestelt, leveren wij met 10 % extra korting.

VAN GOOR'S BOEKHANDEL ZWOLLE 822

MARTINUS NIJHOFF I

Uitgever - VGravenhage

Verschenen: 832

Omvang en Invloed der Zuid-Ncderlandsche Immigratie van het laatste kwart der 16e eeuw

door

Dr. A. A. VAN SCHELVEN Prijs ƒ1.-

(Tijdelijke crisisbijslag io0lo)

Vrij algemeen in commissie gezonden.

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Schied.dijk 6 - Tel. 13907

levert 807 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

Sluiten