Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 18

PH. SIMONS & CO., 's-Gravenhage Amsterdam - Rotterdam

806

Fabriek van Kantoor-en Notitieboeken Bureau-Artikelen - Papier-Bewerking

Op de 3de Jaarbeurs te Utrecht Park Tivoli, Kamers NS. 4146B en 4147

CLICHÉS

Een pracht-collectie groote en kleine Clichés te koop of te huur

Inlichtingen te

oekomen ter g

JAARBEURS

Stand 4146 TIVOLI m

L. R. V. Z.

!

TIJDSCHRIFTEN

De Redactie van het Nieuwsblad voor den Boekhandel verzoekt uitgevers van tijdschriften haar eerste nummers van nieuw opgerichte en van den nieuw begonnen jaargang van reeds bestaande tijdschriften onmiddellijk bij verschijnen toe te zenden.

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 Afdeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voer

regels ƒ 0.621/», elke regel meer 12% cent Voor niet-leden, leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per rege!

ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een bü vooruitbetaling in bons^ — — — — — — —

lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijs- Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaaf 's mid-

nummer 15 cent. — — — — ___ — __ dags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen

Adveiteeren bg abonnement volgens tarief. — — — niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Niet officieel gedeelte. - Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen : J. C. Campagne, 1869-2 Maart 1919. - J. Topman. - Faillissement. - Vennootschap. Vereeniging van Haagsche leesbibliotheekhouders. - Uit het buitenland. - Het Engelsche shillings-boek. - Uitbreiding van het auteursrecht in Frankrijk. - De papierindustrie in Engeland. - Inhoud van tijdschriften. — Advertentiën.

typ. amst. boek- en steends. vm. ellerman hasms <S Cc.

Sluiten