Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 19 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

25!

De aanbiedingsreis, aan welke menigeen bij het vernemen der jaarbeurs-plannen der uitgevers met zekere bevreemding gedacht zal hebben, is gebleken een verkeersmiddel te zijn, welks bestaan door de jaarbeurs niet in het minst wordt bedreigd, dat er, voorloopig, volstrekt niet door vervangen kan worden. Bij de meeste uitgevers is de neiging om ter jaarbeurs nieuwe uitgaven aan te bieden, dan ook niet zeer groot.

Doch welke werken uit het oude fonds zijn er al niet voor welke de debitant, die hen ter jaarbeurs weder ontmoet, groote belangstelling kan gevoelen. Had hij wel precies den tijd tot grondige kennismaking, toen zij hem voor den eersten keer werden aangeboden en schoof hij hen later, toen zij wellicht nog eens werden aangeboden, niet terzijde met de opmerking «dat zij al oud waren»? Ook wellicht, wat vaak ook het gevolg kan zijn van gebrek aan tijd, zag hij niets in het boek, en bekommerde zich er niet om; thans is ook dit omgekeerd, want niet de uitgever bezoekt hem, doch hij den uitgever, de dag is er aan gewijd, het voornemen tot koopen bestaat, de gedachten worden opgewekt door het zien van die vele uitgaven, welke men zelfs in zijn winkel niet zoo bij elkander ziet, een plan rijpt, en knoopt zich vast aan een bepaald soort literatuur, ook wel een enkel bepaald boek, en een koop wordt gesloten, waarover nóch de uitgever, nóch de debitant spijt zal behoeven te hebben, want het boek dat door den debitant gekocht wordt uit lust, uit belangstelling en sympathie, verkoopt hij goed. Dat is de idealistische zijde van het boeken-vak.

En ook deze bewering wordt door de feiten gesteund, want zij die verleden jaar, buiten aanbieding om, aanmerkelijke inkoopen deden ter jaarbeurs, blijken daarmee niet verlegen te zijn gebleven, want dit jaar herhalen hunne aankoopen zich; zij hebben er geen spijt over ondervonden.

De papierhandel, kantoorboekhandel enz. zijn in ruime mate ter jaarbeurs vertegenwoordigd ; de groote bedrijven in deze takken van nijverheid hebben alle hunne stands, vaak ruimer dan die van het vorige jaar, en brachten daar hun ganschen monstervoorraad onder.

Het geheele papierbedrijf, zoowel van het papier als handelsproduct, als van het papier

in bewerkten toestand, zooals bij kantoorboeken, ondervindt in groote mate de gevolgen van de tijdsomstandigheden. De prijzen en wat zich daaraan vastknoopt beheerschen dit bedrijf op het oogenblik geheel.

De verbruiker hoopt met of zonder grond op eene daling der prijzen en wacht, hetzelfde verschijnsel dat zich in de meeste takken van handel en nijverheid voordoet, en met dit wachten staat de handel goeddeels stil, of is zeer slap.

Dit maakt het tot een zeer moeilijke en hoogst ondankbare taak orn een denkbeeld te geven van wat de jaarbeurs voor deze takken van nijverheid kan zijn. Vrijwel alle gegevens immers ontbreken. Wat in den laatsten tijd gekocht werd is niet meer dan het strikt noodige, en het is duidelijk dat men niet ter jaarbeurs gaat om dat strikt noodige. te koopen tegen de prijzen welke men kent. Men koopt er, dat spreekt van zelf, doch zonder de jaarbeurs waren deze orders ook gegeven. En weliswaar blijkt dat met het aanbieden van één enkel artikel, dat in groote hoeveelheden geleverd kan worden, en waarvan ter jaarbeurs op monster verkocht wordt, - welke opvatting overigens ook die voor de Duitsche mis is - beter resultaat te verkrijgen is, doch het is eveneens duidelijk dat ook in dit gunstiger geval nog slechts de kleinst mogelijke orders gegeven worden.

Terwijl ter vorige jaarbeurs in dezen tak van handel een vaak aanmerkelijke bedrijvigheid heerschte, in vele gevallen dank zij dekkingsaankoopen welke nog plaats vonden en aankoopen met speculatieve doeleinden voor welke nog reden bestond, heerscht tijdens deze jaarbeurs op dit terrein een geest van lusteloosheid en afwachten. Daarom zal eerst een volgende jaarbeurs, wellicht nog een latere, kunnen doen blijken wat deze instelling voor dezen handel beteekent.

Uit het buitenland

«The king's widow», roman, door mrs. Baillie Reynolds, is verschenen bij de uitgevers-firma Cassell & Co., te Londen.

«Ausschweifungen. Der Histörchen Zweiter Teil», door Friedrich Freksa, is verschenen bij Georg Müller Verlag, te München.

Sluiten