Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 19

253

g. theod. bom

BEËCDIGB MAKELAAR EN EXPERT VOOR DE GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR BEDRIJFSWAARDC, BOEDELSCHEIDING CREDIETHVPOTHEEK, SUCCESSIE EN LIQUIDATIE. SCHADEREGELINGEN EN PUBLIEKE VERKOOPINGEN

kantoor: KCBKSTR, 3 ! O - 3 1 <S . AmSTESOAM.TeL. n.C09

KOLONIAAL TIJDSCHRIFT

VERSCHIJNT MAANDELIJKS. PRIJS f 17— P. JAAR. KORTING 200/0. BESTELLINGEN VOORTAAN UITSLUITEND AAN DEN SECRET.-PENNINGM. VAN DE VEREEN. V. AMBTENAREN, B. B. HEULSTRAAT 17, DEN HAAG EN NIET MEER AAN DE FIRMA MARTINUS NIJHOFF, DAAR DEZE FIRMA HET TIJDSCHRIFT NIET MEER IN DEPOT HEEFT 851

PROEFNUMMERS OP AANVRAAG GRATIS

Muziekuitgaven - Joh. de Heer

Prijsverhooging en Korüngwijziging

Bij dezen geef ik den Boekhandel kennis, dat verschillende prijzen mijner uitgaven eene wijziging hebben ondergaan. In verband daarmede heb ik - enkele tekstbundels uitgesloten - de minste korting op 25 0/0 gebracht, de premiën laten vervallen en vaste getalsnettoprijzen ingevoerd. Door de instelling van eene zeer voordeelige combinatie zal het loonend zijn met mijne uitgaven te werken.

De voorjaarsaanbieding en nieuwe prijslijst is verzonden. Wie er geen ontving en er belang in stelt, gelieve aan te vragen. 883

Rotterdam, Maart 1919

JOH. DE HEER

n.v. nederlandsche fabriek van gevoerde-, luxe- en handelsenveloppen . venlo

HENNEP-, DIENST- EN ACTE-ENVELOPPEN * Bezoekt ONZEN STAND op de

JAARBEURS-Tivoli-No.4138

De N.V. W. HILARIUS WZN.'S BOEKHANDEL, DRUKKERIJ EN UITGEVERS-MIJ., te Almelo, vraagt voor de afdeeling Boekhandel een Hinken

tweeden Bediende

Br. met opg. v. leeftijd, tegenw. en vroegeren werkkring worden spoedigst ingewacht. 888

UITGEVER 880

zoekt voor uitgave met vrij veel clichés een drukker, om dit werk tegen billijken prijs uit te voeren.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad.

Ter overname gevraagd een fonds van niet te grooten omvang, onverschillig op welk gebied.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 889

Verschenen:

Het Supplement voor 1919 van het

Practisch Handboek voor

Bezitters van Effecten

Vermeldt de hoogste en laagste koersen, dividenden, nieuwe emissies en alle wijzigingen tot en met 31 December 1918

Prijs v. h. Supplement (ingen.)

slechts 60 cents

Voor den Boekhandel uitsluitend verkrijgbaar bij de Fa. SCHALEKAMP, VAN DE GRAMPEL & BAKKER, te Amsterdam. 879

Sluiten