Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 20 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

267

Roelants' „De Vriend van den Huize"

Bovengenoemde Scheurkalender voor het jaar 1920 zal in October a.s. wederom verschijnen

Schiedam, Maart 1919 919 H. A. M. ROELANTS

Buitenlandsche Vaktijdschriften

ter medelezing gevraagd

Aanbieding onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 910

Zooeven verscheen bij de Firma B. VAN DER LAND, te Amsterdam:

ZIELSZORG

Een woord tot allen die op eenigerlei wijze arbeiden in het Rijk Gods

door

P.STEGENGA Azn.

Pred. te Amsterdam

Prijs f 0.60

Tot 15 Maart a.s. gew. aanbied.voorw. 927

TERUGVRAAG

ter ruiling voor den nieuwen druk van 904

Mr. J. A. VAN HAMEL, Handleiding bij de praktijk der Kinderwetten, 3e druk.

H. D. TJEENK WILLINK Haarlem & ZOON

G. VORMER, Den Haag, v r a a g t aanb. p. post van:

Théatres en romans uit Illustration, jrg. 1914 en volgende. 921

TERUGVRAAG

wegens nieuwen druk, van comm.-ex. van:

PATTIST, Zeeuwsch Vlaanderen Nederlandsen.

Na 25 Maart a.s. worden geen ex. meer teruggenomen.

Fa. A. J. BRONSWIJK Oostburg 920

W. J. BERENDS J.Jzn., te Zwolle, zoekt volgende gelezen tijdschriften: De Gids

1916, 1917, 1918; Revue des deux mondes 1916,1917,1918; Elsevier's Maandschrift 1917, 1918; Wetenschapp. bladen

1917, 1918. Verder een doorloopend abonnement (tegen verm. prijs, na circulatie) van elk dezer 4 tijdschriften 1919, no. 1 enz. 923

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie:

De Bosch Kemper, Geschiedenis van Nederland na 1830, 5 dln. 903

J. KAMMINGA, te Dokkum, vraagt: 2Verheul's werken: Zijn er zoo ?, Zoo zijn er, Zie daar, Denkende beelden, Afspiegelingen, gebonden; afz. deelen kunnen ook dienen. Doopsgez. almanak 1919. 905

G. H. HELDERMAN, te Amsterdam, zoekt geb.: v. Bruggen, Van een kind; London, Kruist, meteoor; Ivans, Man uit Frankrijk; de Maupassant, Een leven; Barclay, Tuinpoort; de Coulevain, Volle leven; Trent, Groote ondeugd; Ellen, Twee vrouwen; Thompson, Domino en ing. Bowen, Dei gratia; Noordwal, Mevr. Garvliet; Stilerebauer, Rots van Monaco.

931

S. OCHTMAN & ZOON, te Zierikzee, zoeken: 1 afgelezen expl. Tijdschr. voor gesch., land- en volkenkunde. 924

Aangeboden: Hut van Oom Tom, gebonden, uitg. Bolle; bij minstens 10 ex. a f 1.20 netto a contant.

Nog te koop gevraagd kleine of groote restanten Christelijke scheurkalenders en maandkalenders.

Aanb. met uiterste prijsopgaaf p. p. aan A. G. VERSTEEG, te Dordrecht. 917

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd :

N.V.Wed.J.Ahrend & Zn., Amst. "Vliegen, Dageraad d. volksbevr.G.

Amsterdamsche Boekh., Amst. v. Deyssel, Verz. opst. I.

P. J. Apken, Deventer, v. d. Goes, Verz. opstellen. I, II. G.

Erven W. A. beschoor,'s-Grav. *Kalff, Gesch. d.Ned.letterk, 7d. G.

Sluiten