Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 21

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Bavinck, Dr. H.: Schepping of ontwikkeling. 2e druk. Kampen, J. H. Kok. 8°. [19x1251. (54 blz.). ƒ _ 75

Bridger: Royal auction bridge.Handleiding voor eerstbeginnenden en meergevorderden. Gouda, G. B. van Goor Zonen. KI. 8°. [16x115]. (90 blz.). ƒ -.90; geb. ƒ 1.25

Buijs Pzn., Willem: De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918). Met vele aanteekeningen en vertrouwbare gegevens op de windmolens betrekking hebbend. KoogZaandijk, Firma P. Out. 8°. [23 x 15]. (VIII, 143 blz.). ƒ i.9o

Opnieuw geplaatst met vermelding van prijs.

Christen-patroon, De. Sociaal-economisch maandblad. Officieel orgaan der Christelijke Werkgevers-vereeniging in Nederland. Comm. v. red.: H. Colijn, H. Diemer, prof. mr. P. A. Diepenhorst, J. W. Reese, prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine. Ie jaargang. 1919. No. 1'(Mrt.). Amsterdam, Dagblad en drukkerij «De Standaard». Fol. [32 x 245]. Per jrg- {12 afL) ƒ 3_,

Elenbaas, J. N.: Handboek voor den burgerlijken stand. Uitgegeven vanwege de Nederlandsche Vereeniging voor gemeente-

ueiangen, ier vervanging van het gedeelte van het door haar uitgegeven handboek voor de beoefening van het Nederlandsche administratieve recht, dat over den burgerlijken stand handelt. Voorzien van supplement. Alphen a. d. Rijn, N. Samsom. 80. [24x155]. (530; II, 38 blz.). Geb. 7.50 Supplement (II, 38 blz.) * 1.50

Export-handel. 11e jaargang. 1919. No. 2 (10 Jan.). Bussum, A. L. van Schaik&Co. Fol. [315x24]. Per jrg. (36 nrs.) ƒ 3.—

Farrar, F. W.: Een schooljongen, of van kwaad tot erger. Naar het Engelsch. 9e druk. Amsterdam, Gebr. E. & M. Cohen. 80. [24x 155]. (212 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ 1.40; geb. / 2.15

Groothoff, Dr. A.: Rationeele exploitatie van kinaplantsoenen, in verband met de factoren, welke invloed hebben op de kwantiteit en het gehalte van den bast. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink <fe Zoon. f . [225 x 155]. (yin, 68 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ 2._

Heijdeman, W. J.: Vlakke driehoeksmeting voor den technicus met vraagstukken en toepassingen. 2e, herziene druk. Met 37 f£'fe?«P!y,e,nter> E. Kluwer. Gr.8o. [255x165]. (IV, 95 blz.). ƒ2.25

Justitia. Orgaan der Vereeniging van deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland. Red.: mr. J. Adriaanse. No. 208 (1 Jan.). Middelburg, Bureau van administr.: Lange Delft H 7. Fol. [43x30].

Per jrg. (24 nrs.), p. p. ƒ 4.50 Afz. nrs. a » -.30

Lorentz, Dr. H. A.: Lessen over theoretischenatuurkunde, aan de rijks-universiteit te Leiden gegeven. Leiden, Boekhandel endrukkerij vrhn. E. J. Brill. Gr.80. [25 x 16].

I. stralingstheorie (1910-1911). Bewerkt door dr. A. D. Fokker. (VI, 77 blz.). ƒ 3.—

Maandblad, Het, voor kleermakers en coupeurs. Nederlandsche uitgave van «TheSartorial gazette». Direct.-hfdred.: Fred. A. Stacey. Red.: T. Pereboom. 13ejaargang. 1919. No.1 (Jan.). Rotterdam, Rotterdamsche Boek- en kunstdrukkerij. Gr.80.[285 x 225].. Per jrg. (12 afl.), m. pltn., uitgave A ƒ11.— B » 16.— Weelde-uitgave » 7.50 Met album > 8.50 Met pltn. en album » 14.— Met pltn. » 19.— De platen afz., met album » 7.50

Mandere, H. Ch. G. J. van der, zie:: Mannen en vrouwen van beteekenis.

Mannen en vrouwen van beteekenis. Levensen karakterschetsen. Ieserie. (Nieuwe reeks), Baarn, Hollandia-drukkerij. 8°. [24x 155], Per serie (6 nrs.) ƒ 2.25 Afz. nrs. a » -.45 6. Mandere, H. Ch. G. J. van der : ThomasWoodrow Wilson. (48 blz.).

Orgaan voor leiders van knapenvereenigingen, aangesloten bij het Nederl. Jongelingsverbond. Red.: H. Gordeau jr., J. Hoogwerf,, H. A. de Boer Az. Nieuwe serie. 1919. No. 1 (Jan.). Amsterdam, Bureel Nederl. Jongelingsverbond: Singel 58. Gr.80. [27x20].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 3.— Afz. nrs. a > -.30 Voor leden van het Nederl. Jongelingsverbond l P- jrg. ƒ 1.50; afz. nrs. a ƒ -.15.

Rijpma, E.: Van toen en thans. Letterkundige bloemlezing. Amsterdam, L. J. Veen. 8°. [215 x 17]. (XII, 222 blz.). ƒ 2.25

Rutters, H. J.: Een repetitieboekje voor de akte mf. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. 80. [185x12]. (IV, 67 blz.).

ƒ 1.25-

Sanders, b. se, w. i., A. W.: Het taylorstelsel en de arbeiders. 2e, omgewerkte druk. Deventer, JE. E. Kluwer. 8°. [21 x 15]. (VII, 48 blz., m. 2 pltn.). ƒ ?

Schakel, De. Orgaan van den godsdienstig democratischen kring. Red.: Ph. Kohnstamm, J. H. Gunning Wzn., Paul Scholten, M. J. A. Moltzer. 4e jaargang. 1919/1920. No. 1 (Maart). Haarlem, De Erven F. Bohn. 80. [24 x 16]. Per jrg. (12 nrs.) ƒ 2.50

Sluiten