Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 21

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

273

dat de hoofdzaak in deze kwestie is de korting welke verleend wordt, en dat de óókboekhandelaar minder korting dient te genieten dan de erkende boekhandelaar.

Deze meening komt geheel overeen met <le zienswijze door dr. Orth, den syndikus van den Börsenverein in het jaar 1917 ontwikkeld, en waarin hij vermelding der óókboekhandelaars in het adresboek, echter met andere letter dan de gewone, verder lagere korting, en ten slotte een buitengewoon lidmaatschap van den Börsenverein voor hen bepleitte, welke uiteenzettingen toentertijd groote opschudding onder de debitanten

verwekten, en een paar moties van afkeuring deed aannemen.

In verband hiermede treft het voorstel van het bestuur van den Börsenverein voor de eerstvolgende algemeene vergadering, strekkende tot het verlichten van de toelatingseischen tot het lidmaatschap van den Börsenverein, of tot het invoeren van een buitengewoon lidmaatschap. Men vraagt zich af, daar het voorstel zonder toelichting wordt afgedrukt, of het de bedoeling zou zijn, hiermede de deur te openen voor den óókboekhandel, op de wijze als door dr. Orth indertijd werd bepleit.

ADVERTENTÏËN

REIZIGER

Gevraagd een bij den Boekhandel goed ingevoerde REIZIGER, welke het artikel «Etiketten»

(Reliëf-, Plak- en Aanhang-etiketten), etc. tegen nadel overeen te komen voorwaarden, op reis wil anedenemen.

Discretie verzekerd. Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 952

H. B. BREIJER & ZOON, te Arnhem, zoeken tegen 1 Mei a.s. een

Bediende P.G.

in hoofdzaak voor Winkeldebiet. Uitv. inl. en opg. genoten en verlangd salaris gewenscht. 962

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

koopt Fondsartikelen, restanten, boekwinkel-inventarissen, bibliotheken, tijdschriften, en alle voorkomende aanverwante artikelen a contant

939

G. THEOD. BOM

PEËEDI6D MAKELAAR EN EXPERT VOOR OE GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR BEDRIJFSWAARDE. BOEDELSCHEIDING CREDIETHYPOTHEEK, SUCCESSIE EN l I OU I DAT I E. SCHADEREGELINGEN EN PUBLIEKE VERKOOPINGEN

KANTOOR: kerkstb. 310-31a. AMSTERDAM.TëL. n.SQB

Met ingang van No. 31 van Woensdag 19 Maart bedraagt de prijs van advertenties in

DE VRIEND VAN OUD EN JONG

20 cent per regel. Deze verhooging is het gevolg van de steeds stijgende oplaag, waardoor advertenties meer aan papier en drukken kosten dan vroeger. Wij wenschen deze gelegenheid te benutten om den Boekhandel te wijzen op de groote waarde van ons blad voor kleine annonces; de Vriend van Oud en Jong is van alle christelijke bladen is ons land het meest verbreid. — Tevens vestigen wij er de aandacht op dat de proefschilden en het werkmateriaal van onze bekende uitgaven

de Gereformeerde Scheurkalender „HONIGDROPPELS"

de Chr. Almanak „VOOR HART EN HUIS"

voor het jaar 1920 in April of Mei a.s. weer aan de bekende adressen gezonden zullen worden. Deze nieuwe uitgaven zullen op goed papier gedrukt worden en er bijzonder goed verzorgd uitzien. Op aanvraag zenden wij naderhand een ieder die zich ook op den verkoop van deze uitstekend verkoopbare uitgaven wil toeleggen, gaarne condities en prospectussen.

J. J. GROEN & ZOON — Uitgevers - Leiden

Sluiten