Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 21

„HINDHEDE"

„wou eerst absoluut „niet, nu ineens beter, „een dame kocht er „vijf tegelijk, ik ben er „dan ook doorheen..." (gedeelte uit een schrijven van een boekverkooper).

Ik had voorspeld dat 't zoo zou gaan. Geen kookboek is zoo in den breede besproken als Hindhede, Moderne Voeding. Zelfs een inspecteur van de volksgezondheid wijdde er een artikel aan in een onzer bladen.

De Boekhandel kan nog heel wat doen voor den verkoop. 947

De tijd is rijp voor de ideeën van den Deen, wiens autoriteit doorniemand aangevochten wordt.

J. PLOEGSMA

Zeist, 8 Maart 1918

Zoojuistverscheenbijons:

De Studie van de „Volksziel" noodig voor ambtelijken

arbeid door Ds. J. WATERINK Prijs ƒ 0.50

Een interessante brochure voor H.H. predikanten en belangstellende gemeenteleden.

Tot 15 Maart a.s. worden de bekende premiegetallen met 10«/0 extra genoteerd.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ E. J. BOSCH JBzn. te Baarn 934

MARTINUS NIJHOFF - UITGEVER - 's-GRAYENHAGE

Nederlandsen of Belgisch?

Beknopt overzicht van de staatkundige geschiedenis van de Westerschelde, Zeeuwsch=Ylaanderen en Limburg

door

Dr. A. A. BEEKMAN

VI en 20 blz. Met 2 kaarten. Gr. 8vo. Prijs fi.—

Hierin wordt aan de hand van de kaarten der „Historischen Atlas" de feiten medegedeeld omtrent de grenzen van Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen, waarbij dus tweeërlei uitlegging buitengesloten is.

VOLKERENBOND

Het ontwerp-Volkerenbond van de Vredesconferentie te Parijs

door

C. A. DE JONG VAN BEEK EN DONK-KLUIJVER

X en 82 blz. Gr. 8vo. — Prijs f 1.60

THE WAY OUT

Proposals submitted to President Wilson

by

Dr. S. VAN HOUTEN

13 blz. Gr. 8vo. — Prijs ƒ0.36

VOLLENHOVEN

Les trois phases du droit des gens . . fi.—

Die Drei Stufen des Völkerrechts . . . fi.— The three stages in the evolution of

the law of nations fi.—

JOURNAEL van de reis naar ZÜID-AMERIKA (1598-1601)

door

HENDRIK OTTSEN

Met inleiding en bijlagen uitgegeven d. J. W. IJZERMAN

XXIV, CXLV en 253 blz. Met 3 kaarten en 5 platen

In half linnen, kop verguld ƒ15.—

Vormt deel XVI van de Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 955

Sluiten