Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Uil

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

1919. No. 22

Stem, De nieuwe. Algemeen onafhankelijk maandblad der jongeren. Red.: A. M. de Jong, Koos Verrink, P. Schuhmacher. Ie jaargang. 1918/1919. No. 1 (Nov. 1918). Amsterdam, Bureau van administr.: De Clercqstr. 100. 8». [24 x 16].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 7.50 Afz. nrs. a » -.75

Storm van Leeuwen, Dr. W.: Leerboek der pharmacologie. In het bijzonder rekening houdende met de behoeften van de studenten in de tandheelkunde. Dl. I. Met 49 afbeeldingen. Haarlem, De Erven F. Bonn. Gr. 8». [245 x 17]. (VIII, 234 blz.) ƒ 5.50

Storm van Leeuwen, Dr. W.: Physiologische waardebepalingen van geneesmiddelen en methoden tot het onderzoeken van de werkzaamheid van mengsels van narcotica en locaalanaesthetica. Haarlem, De Erven F. Bohn. Gr.8°. [245x 165]. (IV, 118 blz., m. 29 fig. tusschen tekst), ƒ2.50

Struik, W., en K.'R. Gallas: Fransch leesboek ten dienste van gymnasiën, hoogere burgerscholen en scholen voor m. u. 1. o. Groningen, 's-Gravenhage, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [20x14], I. 2e druk. Geïllustreerd. (IV, 148 blz.).

Gecart. ƒ 2.25

Suikerindustrie, De. Orgaan van den Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam. Red.: W. J. ten Dam Ham. 19e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). Nijmegen, Bureau van administr.: Pater Brugmanstr. 99. Gr. 8». [25 x 17].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ 6.— Afz. nrs. a » 1.—

De leden en donateurs van den Bond van oudleerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam ontvangen dit blad gratis.

Teekenen des tijds. Tweemaandelijksch tijdschrift in vrijzinnig godsdienstigen geest. Red. dr. J. M! J. Hoog, F. H. G. van Iterson, dr. C. J. Niemeijer, A. C. Schade van Westrum. 21e jaargang. 1919. No. 1 (Febr.). Nijmegen, De administratie van «Teekenen des tijds». 8». [20 x 13].

Per jrg. (6 nrs.) ƒ 3.50 Afz. nrs. a » 1.—

Tijdschrift voor taal en letteren. Red.: L. C. Michels, H. W. E. Moller, L. J. Sicking, H. J. A. M. Stein, B. H. J. Weerenbeck en C. A. Willemse. 7e jaargang. 1919. Afl. 1 (Febr.). 's-Hertogenbosch, C. N. Teulings. 8». [24 x 155]. Per jrg. (6 nrs.), p. p. ƒ 5.50

Tijdschrift, Theologisch. Red.: prof. dr. B. D. Eerdmans, G. J. Heering, L, Knappert, G. v. d. Leeuw, J. Lindeboom, K. H. Roessingh, A. J. Wensinck en H. Windisch. 53e jaargang. (Nieuwe reeks, 11e iaargang). 1919/1920. Afl. 1 (Febr.). Leiden, S. C. van Doesburgh. 80. [24 x 15]

Per jrg. (6 afl.) ƒ 7.50

Times, Of olden, and new. Onder redactie van L. van der Wal. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. KI. 8°. [165x 105],

Shakespeare, William : A midsummer night's dream. A comedy in 5 acts. Met verklarende aanteekeningen door W. van Doorn. 2e, herziene druk. (VIII, 99 blz., m. e. portr. en 5 pltn.). Gecart. ƒ 1.15

Toorts, De. Staat- en letterkundig weekblad voor Holland, Vlaanderen en ZuidAfrika. Red.: prof. dr. H. D. J. Bodenstein, dr. René de Clercq, mr. W. J. L. van Es, A. J. v. Vessem. 4e jaargang. 1919. No. 1 (4 Jan.). Utrecht, Bureau van administr.: Achter St. Pieter 13. Fol. (32 x 24).

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 6.— Afz. nrs. a » -.125

Ulfers, S.: Oostloorn. Dorpsschetsen. 10e druk. Geïllustreerd door J. H. Isings jr. Rotterdam, D. van Sijn & Zonen. 8°. [22x 17]. (IV, 337 blz., m. 11 pltn.).

ƒ4.80; geb. ƒ 5.90

Vademecum der bouwvakken. Hfdred.: L. Zwiers. 34e jaargang. 1919. No. 1 (2 Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: St. Janstraat 38-40. Gr. 80. [27x 195].

Per jrg. (26 nrs.) ƒ4.-

Volk, Het jonge. Jeugdorgaan der moderne arbeidersbeweging in Nederland. Red.: P. Voogd. 6e jaargang. 1919. No. 1 (15 Jan.). Amsterdam, Bureau van administr.: «Het Jonge Volk»: Reguliersgracht 80. Fol. [30x22]. Per jrg. (26 nrs.) ƒ 1.—

Afz. nrs. a » -.04

Volksadel. Maandblad voor de Vereeniging ~«Voor eer en deugd». Red.: reet. Nabuurs. 4e jaargang. 1919. No. 1 (1 Jan.). 's-Hertogenbosch, C. N. Teulings. Fol. [32x25], Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ -.30

Voor de lieve kleinen. 60e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. KI. 80. [165x 105].

Per jrg. (12 nrs.), p. p. ƒ -.90

Voor iedereen. Boeiende katholieke lectuur. 6e jaargang. 1918/1919. No. 1 (5 Oct. 1918). Haarlem, Drukkerij De Spaarnestad. Gr. 8°.

[255 X 195],

Per jrg. (52 nrs.) ƒ 2.60, p. p. ƒ3.Afz. nrs. a » -.05

Voordrachten, Paedagogiese. Onder redaktie van R. Casimir. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80, [20 x 135].

8. Gunning Wzn., Dr. J. H.: Over het schrijfonderwijs en de Montessori-methode. (41 blz.). ƒ-.50

Vriend, De, der zondagsschool. 7e jaargang. 1919. No. 1 (Jan.). 's-Gravenhage, J. N. Voorhoeve. 80. [195 x 13].

Per jrg. (12 nrs.) ƒ ?

Sluiten