Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28c

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 22

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.— per 3 maanden. Voor liet buitenland, bij vooruitbetaling: / 9.30 per haüi«r. Afzonder!, nrs. 20 cent. Bewijsnrs. 15 cent. — —

Alphabetische Ltjst van boeken, tijdschriften enz,, niet titelregister, (uitgave van de Vereeniging): per Jaai (12 nrs.) ƒ 1.50; afzonder!, nrs. 15 cent — — — —

Boekhandel fa. M. P. KARSDORP

AMSTERDAM 1005

In verband met het overgaan van de zaak van wijlen den Heer M. P. KARSDORP op 15 Februari 1919 aan den Heer P. BERGSMA worden H.H. Uitgevers verzocht alle loopende abonnementen met ingang van 1 Januari 1919 op naam van den Heer P. BERGSMA over te schrijven.

WED. M. P. KARSDORP

Amsterdam, 15 Maart 1919

Boekhandel

(Naaml. Venn.)

In de hoofdstad van een der mooiste provinciën des lands is door bijzondere omstandigheden een sedert jaren gevestigde BOEK-, KUNST- en KANTOORBOEKHANDEL an,nex leesbibliotheek in vier talen, op eersten stand, over te nemen. Benoodigd kapitaal 20 mille.

Brieven onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. 1000

ASSOCIATIE

gezocht of OVERNAME van een GOEDE ZAAK door ervaren vakman.

Br. ond.h.Nr. dezer Adv. a. h. Bur. v. d. Blad. 987

Mededeeling

Ondergeteekende, Directeur der N. V. Buitenzorsche Boek- en Kantoorhandel Buitenzorg, is door slechte tijdingen, welke hij telegrafisch uit Indië ontvangen heeft, genoodzaakt, onmiddellijk terug te keeren.

Hij verzoekt H.H. Uitgevers van het volgende in hun eigen belang notitie te nemen :

1°. Het Inkoopkantoor Heerengracht 327, te Amsterdam, is vanaf heden opgeheven;

2°. Alle bestellingen te annuleeren;

3°. Over verscheepte goederen' per wissel met Documenten te beschikken ;

4°. Geen verbindingen aan te gaan, met wie ook ter levering aan genoemde Naaml. Venn., voor ondergeteekende telegrafisch het Bestuur v. d. Uitgeversbond omtrent de zaak heeft ingelicht, welke informatie in het Nieuwsblad zal worden opgenomen.

J. F. VAN DER PIJL

Amsterdam, 15 Maart 1919 1001

Alle geldzendingen bestemd voor de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, Bestelhuis, Nieuwsblad enz. te adresseeren aan:

DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS, AMSTERDAM (POSTGIRO No. 10414)

Sluiten