Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19i9. No. 23 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

Tooneel-bibllotheek, Mosmans'. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon. KI. 8°. [17 x 105].-

65. Menten, Dr. J. E. H.: De twee broeders of eene Venetiaansche vendetta. Drama in 3 bedrijven. [12 m.]. 5e druk. (126 blz.). ƒ1.25

Trenité, G. Nolst, zie: Nolst Trenité, G.

Vollenhoven, Prof. C. van: Les trois phases du droit des gens. La Haye, Martinus Nijhoff. 8°. [20 x 135]. (VIII, 107 blz.). ƒ 1.—

Hetzelfde werk in de Duitsche en in de Engelsche taal.

Werken uitgegeven door de Linschoten vereeniging. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1918. Gr. 8». [245 x 165].

XVI. Ottsen, Hendrik : Journael van de reis naar Zuid-Amerika. (1598-1601). Met inleiding en bijlagen uitgegeven door J. W. IJzerman. Met 3 kaarten en 5 platen. (CLXX1V, 253 blz.).

Geb. / 15 —

Muziek

Neerbosch' zangen, Nieuwe. Nederlandsche liederen voor gemengd koor. Ille serie. Neerbosch, Neerbosch' Boekhandel. 1918. Gr. 8°. [265x175]. (II, 47 blz.). ƒ-.80

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Met de «Nederl. Staatscourant' no. 65 is verzonden een bijvoegsel (no. 338), bevattende de wijzigingen, gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap D r u k k e r ij Dé P h o e n i x, te Nijmegen.

Een uitgever, die de belangen van den debitant behartigt ? ?

Dezer dagen ontving ik van den uitgever G. J. A. Ruys te Utrecht een aanbiedingscirculaire voor SI. de Bruine, Vrouwen en de politiek, partic. prijs: 1 ex. 10 ets., 25 ex. / 2—, 50 ex. ƒ 3.75, enz.

De Boekhandel ontvangt hierop 20 pCt. korting ! 1 Mits vóór 25 Maart besteld.

Is 't niet bedroevend, wanneer er nu nog uitgevers zijn, die met dergelijke aanbiedingscondities voor den dag durven komen?

Daar waar in 't algemeen door de uitgevers bij bestelling buiten aanbieding reeds 25 °/o korting wordt gegeven, kan de heer ^- toch zeker niet verwachten, dat de debitanten tegen zulke schitterende condities Zich voor zijn uitgave zullen interesseeren.

'k dacht, dat dergelijke treurige toestanden n" wel geheel verdwenen zouden zijn. P.

Uit het buitenland

«Rose Ferron», door Liesbet Dill, zal verschijnen bij den uitgever Max Seyfert, te Dresden.

«Les voix du forum», roman, door Jean Bertheroy, is verschenen bij de uitgeversfirma Pierre Lafitte, te Parijs.

«Adam, Eve et Brid'oison», roman, door Paul Marguéritte, zal verschijnen bij den uitgever Ernest Flammarion, te Parijs.

«Sous les mers», roman, door Gérard Bauër, is verschenen bij de uitgevers-firma «L'édition francaise illustrée», te Parijs.

«L'Atlantide», roman, door Pierre Benoit, zal verschijnen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

«Bob et Bobette, enfants perdus», roman, door Jeanne Landre, is verschenen bij den uitgever Albin Michel, te Parijs.

«The Yukon trail», roman, door W. MacLeod Rame, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Jarrold & Sons, te Londen.

De boekenproductie in Amerika in 1918

De statistiek der Amerikaansche boekenproductie voor het jaar 1918 toont eene daling van het totaal der verschenen uitgaven, vergeleken met dat in 1917: 9237 in 1918 tegen 10.060 in 1917, Wat eene daling beteekent met 823. In 1917 bedroeg de daling 385, vergeleken met de productie van 1916.

Het aantal boeken van Amerikaansche auteurs en dat der ingevoerde boeken daalde in dezelfde mate als in 1918; de daling bedroeg in beide gevallen 421. Het aantal boeken van Engelsche of andere buitenlandsche auteurs, vervaardigd in Amerika, steeg opnieuw, doch slechts met een getal van 19, terwijl de stijging in 1917, vergeleken met 1916 bedroeg 262.

In bijna alle rubrieken valt eene daling der cijfers op te merken; zij is echter het sterkst in de rubrieken staathuishoudkunde, romans, letterkunde en godgeleerdheid, welke respectievelijk met 181, 134, 123 en 103 daalden.

De stijging van de meeste beteekenis was die voor dé rubriek geschiedenis: 922 tegen 768 in 1914; eene stijging, welke als een direct gevolg van den oorlog is te beschouwen.

Sluiten