Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 23

I Nieuwe I Her- j . Van., L 7] Totaal Totaal

ui , ',, 1 Amenk. 'Ingevoerd

I boeken j drukken 'oorsprong j *91^ j

Wijsbegeerte . . . . /. 246 33 246 33 279 336

Godsgeleerdheid .... 629 66 589 106 695 798

Staathuishoudkunde . . 675 46 676 45 721 902

Krijgswetenschap ... 280 37 308 9 317 338

Rechtsgeleerdheid ... 208 41 240 9 249 216

Opvoedkunde 303 14 302 15 317 286

Taalkunde 252 67 220 99 319 296

Wetenschap 572 67 599 40 639 708

Technologie ..... 345 74 385 34 419 507

Geneeskunde 299 100 354 45 399 450

Landbouwkunde. ...; 454 31 471 14 485 442

Huishoudkunde . . .' . 149 13 156 6 162 171

Handel . 243 34 257 20 277 280

Schoone kunsten ... 95 12 90 17 107 143

Muziek 75 6 75 6 81 86

Sport, spelen 62 - 8 63 7 70 117

Letterkunde 215 38 208 45 253 376

Gedichten, tooneel . . . 534 105 552 87 639 695

Romans j 620 168 751 37 788 922

Kinderboeken ...... 440 64 475 29 504 504

Geschiedenis ..... . 839 , 83 700 122 922 768

Aardrijkskunde 163 21 164 20 184 199

Biografie ! 329 18 298 49 347 443

Algemeene werken ... | 58 6 55 9 64 77

Totaal . . . .j 8085 1152 j 8334 903 | 9237 ! 10060

ADVERTENTIËN

Boekhandel

(Naaml. Venn.)

In de hoofdstad van een der mooiste provinciën des lands is door bijzondere omstandigheden een sedert jaren gevestigde BOEK-, KUNST- en KANTOORBOEKHANDEL annex Leesbibliotheek in vier talen, op eersten stand, over te nemen. Benoodigd kapitaal 20 mille.

Brieven onder het Nr. dezer Adv. aan het Bureau van dit Blad. —T623

G. theod. bom

BEËEDIGC MAKELAAR EN EXPERT VOOR DÉ GRAFISCHE VAKKEN

TAXATIËN VOOR SEDRIJPSWAARDE, BOEDELSCHEIDING CREOIETHYPOTHEEK, SUCCESSIE EN LIQUIDATIE. SCHADEREGELINGEN EN PUBLIEKE VERKOOPI NGEN

KANTOOR: K ERK3TR. 31 O-S 14. AKSTERDAM.TïL. N.808

'AANMAAK VAN

L PRENTBRIEFKAARTEN ]

Tl

»WEENENK«rSNEL~DtN HAAG.

Sluiten