Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

i-Jly. No. 23

Teruggevraagd

ter ruiling voor nieuwen druk:

J. A. SLEMPKES, Kernen van Boeiende Stof, II.

2e deel.

Ruil-ex. worden ingewacht tot uiterlijk 1 April a.s.

W. J. THIEME & CIE. Zutphen, 18 Maart 1919 1040

Terugvraag Commissiegoed

Verzoeke beleefd het onverkochte Commissiegoed vóór 1 April a.s. terug te zenden. Na dien datum wordt het openstaande voor rekening geboekt.

H. MEULENHOFF Amsterdam 1026

Teruggevraagd vóór 29 Maart a.s., t e r r u i 1 i n g voor den nieuwen druk: 1039

Petlte Bibliothèque parW. Bartels: S. de Cantelou, La main Bénie. 2e druk.

D. Boswijk en E. Meyer,

Eerste verzameling rekenkundige vraagstukken, 11e druk.

A. Broers, R. P.G. Hameetman en H. Koolhoven,

Engelsch leesboek, 1.2e dr.

Groningen J. B. WOLTERS

Gevraagd onder het Nr. dezer Advert: Flammarion,

Rijk der sterren, geb. 1061

BOEKDRUKKERIJ VONK & CO., ZEIST

TELEFOON 63

Boekwerken en

Periodieken

van onberispelijk Hand* en Machinezetsel

VRAAGT PRIJZEN EN PROEFPAGINA

W. WYBENGA, te Rotterdam, zoekt ingenaaid, aanbieding p. post: Barbusse, Het vuur; Hichens, Tuin Allah; Curwood, Marge

U Doone; /.oetmulder. Ge

ruïneerden; Querido, Ver

beelding en werkelijkheid Metz-Koning, Profeet; Mus bach, Pension Holl. wel

varen; WestIand,Eendroom

W.'oill-orl/on C„„ f.afAa

Barclay, Witte zusters van Worcester; Ivans,Medeplichtigen; Eigenhuis, Schout van Amsterdam; Hopman, Van liefde, die vrij wou zijn ; Sinclair, Prijsvraag in de hel; Boudter-Bakker, Het spiegeltje; Raeskin, Hageveld; v. Bruggen, Van een kind ; Shaw, Een huwelijk ; Strindberg, Roode kamer; Courth-Mahler, Uws broeders vrouw. 1064

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Zwiers, Landmeten en waterpassen.

1034

Aangeboden voor den meestbied.: Vragen des tijds 1900-1918, compleet; Vragen des tijds 1881-1897, waarvan eenige nrs. ontbreken. 1032

Delft BOEKH. G. NIESSEN

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd :

A.G. Arentshorst & Zn., Kamp. *Gravelaar, Rekenkunde. Ie dl. *Haersolte,Gulden bk. d. zee.le dr.

W. J. Berends J.Jzn., Zwolle. Bezemer, Gangliënpsyche. Ing.o.g.

De Bijenkorf, Amsterdam. *W. Prins, Encycl. Oud of nieuw.

H. A. van bottenburg, Atnst.

Geesink, 's Heeren ordinantiën.

E. J. Brill, Leiden. Natuurk. tijdschr. N.I. Dl.46, 49, 50, 52, 54, 55, 58.

Fa. A. J. Bronswijk, Oostburg. Portr.H.M.d.Kon.M.of z.lijst70x50.

BURQERSDIJK & NlERMANS, Leid. *2 Hudig, Woningbouwvereen. *In- en uitvoer. Alles.

J. R. van Eerde, Winschoten. *Stratingh, Venema, De Dollard.

Wed. O. Feenstra, Franeker. Schrijver, Lichte last. Ing. of geb.

v. d. Haar & v. Ketel, 's-Grav. Carlyle,Franscherev.3d.Geïll.8°.G.

J. R. Haverman jr., Amsterdam. *Fernhout,Man die d. H. vreest. G.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Adresb. v.Ned. Uitg.N.&v.Ditmar.

W. Hilarius Wzn., Almelo. *Querido, De oude waereld.

W. J. v. Hoogstraten, 's-Grav. Buiten. 1916, '17, '18. Gel.

B. Kramer, Amersfoort. *Meyers, Landb.-coöp. in Ned. *Staring's almanak. 1919.

H. A. Kramers & Zoon, Rotterd. *Bruin, Van Zanten's gel. tijd.

C. L. van Langenhuysen, Rott. *v. Oss, Effectenb. Oude jrgn.

Sluiten