Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 25

Vrijdag 28 Maart 1919

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL.6844N

Geabonneerde- op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel »^^^t* «'"^^

-ich bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Rcglemen. voor Het Nieuws ÏTd voor den Bolktande" en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereenigmg terbevordering ^ZZ^en T^lZ^oo^s die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewiegd,

Bij dit nummer behoort een Bijvoegsel

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Het Bestelhuis is in de maand April geopend van 7.30 v.m. tot 5.30 n.m.

Belangrijke partijen moeten uiterlijk 5.15 zijn afgegeven.

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING Amsterdam, 27 Maart 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE

WERKEN

Wegens ongesteldheid van den heer J. M. Roos van den Berg, gelieve men alle brieven inzake Vertalingsrecht voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van Postkantoor Amstel.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Heldenstam, Verner von: SamladeSknften. Karolinerna. Första Samlingen. Stockholm, Albert Bonniers Förlag 1910 op 30 Januari 1919, door H. Honig, te Utrecht.

(De eerste druk van dit werk verscheen in het jaar 1891).

Bericht :

De aanteekening van Turgenjeff, Iwan, Die Neue Generation op 10 Februari 1919 door den heer W. de Haan, te Utrecht, is geroyeerd, daar dit werk in 1913 in deHollandsche taal verscheen onder den titel van Turgenjeff, I. Maagdelijke zielen, bij den heer H. Honig, te Utrecht, wat vooruit niet uit te maken was.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 21 Maart 1919 Secretaris

FAILLISSEMENT M. A.A.M. GERRESE VROEGER TE HEERLEN NU NIJMEGEN 1 prlpn der Vereeniging die alsnog

hunne vorderingen bij genoemd faillissement aan mij willen inzenden, wordt verzocht dit ten spoedigste te doen. Het actief bedraagt volgens inventarislijst ƒ 2848.80, te verminderen met ƒ 1000.— voor een Krause-snijmachine (in huurkoop), = ƒ 1848.80. Bij ruwe schatting zal het passief 15 a 20 mille beloopen (waaronder ± 10 millekassiers-schuld).Defaillissements-

Sluiten