Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

318

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 25

kosten, preferente schulden, loonen, belastingen enz. worden geschat op ± ƒ500.—. Het aantal crediteuren is ongeveer 150. Naar voorloopige schatting zal 5 % kunnen worden uitgekeerd.

De Corresp. voor Arnhem en Zutphen: E. H. GERRETSEN Nijmegen, 26 Maart 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelinger,, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Bakker, Ds. S. K.: Het Onze Vader. Zes preeken. 4e druk. Zeist, J. Ploegsma. 8°. [215x16]. (IV, 74blz.). ƒ 1,60; geb. ƒ 2.40

Beysens, Prof. dr. J. Th.: Hoofdstukken uit de bijzondere ethiek. Bussutn, Uitgeversmaatschappij vrhn. Paul Brand. 8°. [21 xl55].

V. Inleiding op de bijzondere ethiek, ook in verband met moraal-theologie. (IV. 144 blz.). f 1.50

Bitter, J., en P. Valkhoff: Vers et prose. Chrestomathie des poètes et des prosateurs frangais. Illustré de 30 portraits. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. [20 x 135].

I. De «La chanson de Roland» a André Chénier. 4me édition. (VIII, 381 blz.). ƒ 2.40

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman;

Cours gradué d'excercices. Taal-, denken spreekoefeningen ten gebruike bij liet onderwijs in de Fransche taal op scholen voor uitgebreid onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cieef. 8". [195x14].

I, 2. 70e druk, in overeenstemming met het arrêté van 26 Febr'. 1901. (84 blz.). ƒ -.40

II, 1, 55e druk, in overeenstemming met het arrêté van 26 Febr. 1901. (VIII, 79 blz.). f-~M

Casimir, R.: Zelf aan 't stuur. Een bundel toespraken. 2e druk. Zeist, J. Ploegsma. 8°. [215x155]. (XII, 175 blz.).

ƒ 2.90; geb. ƒ 3.90

Dekkers, M. F.: Roomsch-katholieke godsdienstleer, 's-Hertogenbosch, C. N. Teulings. 80. [20 x 14].

I. De geloofsleer. 2e druk. 1918. (160 blz.).

ƒ ?

II. De katholieke zedenleer. 2e, herziene druk. 028 blz.). ƒ ?

Gebeden voor kinderen, benevens het register der bijbelboeken, de wet der 10 geboden, de artikelen des geloofs, het gebed des

Heeren en eene opgaaf der christelijke feestdagen. 5e druk. Amsterdam, Boekhandel vrhn. Schalekamp, v. d. Grampel & Bakker. KI. 8". [165x U]. (24 blz.). ƒ-.20

Genne, K. van, zie: Visser, F. P. en K. van Genne.

Glaudemans, Chr. J., en J. M. A. de Haan: Morgenrood. Leesboek voor de r. k. school. Geïllustreerd door Frans van Noorden. Utrecht, Electrische drukkerij v. h. St.-Gregoriushuis. 1918. 8". [185x 135]. 4e Zomerhalfjaar. (160 blz.). ƒ -.65

Gosses, G.: Voor alle klassen. Hand- en herhalingsboekje voor de Hoogduitsche taal. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. 8°. [21 x 145]. (50 blz.). ƒ -.60

Haan, Ds. A. de: Kort overzicht van de christelijke geloofsleer voor catechisatie en school. 2e druk. Zwolle, H. H. KokBzn. 8°. [195x13]. (32 blz., m. vragen: 4 blz.).

ƒ -.45 Vragen afz. » -.10

Haan, J. M. A. de, zie: Glaudemans, Chr. J., en J. M. A. de Haan.

Huibert Cornelisz Poot: Zangspel in 2 bedrijven door V. [9 m., 1 vr.]. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8". [20 x 14]. (IV, 39 blz.). ƒ -.75

Kol, H. H. van: De Joden en de vrede. Amsterdam, J. Emmering. Gr. 8°. [25x16]. (VI, 107 blz.). ƒ 1.50

Koops Azn., W,: Hoofdzaken uit de geschiedenis van opvoeding en onderwijs ten dienste van candidaten voor de hoofdakte. Arnhem, H. ten Brink. 8". [235x15]. (IV, 199 blz.). ƒ 3.90 ; geb. ƒ 4.50

Lantermans, K.: Kleine geschiedenis der letterkunde ten behoeve van onze inrichtingen voor christelijk onderwijs. Arnhem, H. ten Brink. 8°. [21 x 15]. (63 blz.). ƒ-.75

Leeman, A. D., zie: Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman.

Lugtmeijer, H.: Eenvoudig b-oerenkasboek. Ingericht voor de rijksinkomstenbelasting. 3e druk. Deventer, JE. E. Kluwer. 8°. [21 x 165]. (36 en 4 blz.). ƒ -.50

Montessori, Dr. Maria: De methode Montessori. Zelfopvoeding van het jonge kind. 2e druk. Zeist, J. Ploegsma. 8». [21 x 16]. (VIII, 259 blz., m. 1 portr., 16 pltn. en afb. tusschen tekst). ƒ 5.50; geb. ƒ 6.50

Oorlog en vrede als factoren tot evolutie in het heelal, door ex-pacifist. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. Gr. 8». [25 X 165]. (45 blz.). ƒ -.60

Sluiten