Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

NIEUWSBLAD,VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 25

Fa. P. C. G. Peereboom, Breda. *Sirag, Bekn. leerb. burg.bouwk.G.

B. G. Rozf.nbeek Hzn., Hilvers. *Natuur en vernuft. 11e ser. Ie dl.

Schulpens' Boekh., Roermond. Potters, Verkl. catech. dl. 1,2,3,7.1.

Fa. J. A. Verlooy, Rotterdam. Carelsen, Noord-Holl. vert. Westland, Levenswond. I. g. k. d. Büchner, Kracht en stof. v. Rees, Gesch. staathuish.k. 1859.

Voorhoeve & Dietrich, Rott. •Don Quchotte, uitgave v. ouderen.

J. M. W. Waanders, Zwollle. Vosmaer, Stoomverdeeling. Kplt.

J. Waltman jr., Delft. De Vries, Verborg, v. Amst. G.k.d.

Warenhuis, Den Haag. Geerke, Brands, De oorlog. 1.

De Wester boekh., Rotterdam. •Meinsma, Gesch. Ned.Indië'. Kplt.

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

de bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor geregelde toezending van koppermaandag-kalenders, fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn-catalogi, veiling-catalogi van fondsartikelen en van drukkerijen, letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen, reglementen van vereenigingen in den boekhandel en verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den boekhandel betreffende, prospectussen en proeven van bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. gaarne zullen ook worden aanvaard die geschriften of gedrukte stukken, die op den boekhandel algemeen, handelszaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhandelaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben

DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. G. C. DE VRIES

DE M.O.T.

MONOTYPE=DRUKKERU H. J. VAN DE GARDE & CO. ZALTBOMMEL

werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Uil

H. F. DE CHARRO & ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhage. Telefoon Haag 780 en 760 1107

\ Amsterdam, ,,'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: [ Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

AOVERTENTIËN. Voer leden der Vereeniging 1—5 regels / 0.62'/?, eike regel meer 12% cent- Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkoinst van een !id: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Aideeling „Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 ceat per regel bii vooruitbetaling in bons. — — — — - — — Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaat 's miiï dags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatst n niet worden verlangd. — — — — — — — ~

i

HOUD

Officieel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestelhuis van den Boekhandel. - Ter vertaling aangeteekende werken. - Faillissement M. A. A. M. Gerrese, vroeger te Heerlen, nu Nijmegen. — Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vennootschap. - Uitgaven in voorbereiding. - Toeslag op de loonen der typografen. - Bond van adverteerders. Protest. Door Firma J. H. Popping (H. J. Popping). - Het antwoord door Libertas. - Uit het buitenland. - Staking in den boekhandel te Leipzig. - Inhoud van tijdschriften. — Advertentiën.

typ. amst. boek- en sthesdr. vin. ellhrman Hasms & cc.

Sluiten