Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 26

IV. 8. Suchtelen, Nico van : Het daghet in het Westen. Kluchtspel in 2 bedrijven. [7 m., 5 vr.]. (73 blz.). ƒ ?

IV. 9. Goedhart-Becker, J. M.: De zoen. Tooneelspel in één bedrijf. [2 m., 3 vr.]. (47 blz.). ƒ ?

IV. 10. Schuil, J. B.: Doodenrit. Dramatische schets in één bedrijf. [3 m., 1 vr.]. (32 blz.).

ƒ ?

Verslag van den staat van het onderwijs in het koninkrijk der Nederlanden over 1916-1917. ['s-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebroeders Belinfante]. Fol. [32x225].

I. Hooger- en middelbaar onderwijs. (III, 430, 3 blz.). Gecart. ƒ -.75

II. Lager onderwijs. (III, 157, 103 blz.).

Gecart. f -.75

Verslag, Centraal, der arbeidsinspectie in het koninkrijk der Nederlanden over 1917. Uitgegeven door het departement van arbeid. Arnhem, Boek-, courant-, en steendrukkerij vrhn. G. J. Thieme. ['s-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante]. Gr. 8°. [265 x 185]. (XXXVII, 515, 22 blz., m. 11 fig. op 9 pltn., en afb. tusschen tekst).

Gecart. ƒ 2.50

Verzijl, Mr. dr. J. H. W., zie: Wet... betreffende de openbare middelen van vervoer. - Wet... houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting. Wet... ter voorziening in den woningnood.

Voorschriften, Bijzondere, voor ijzer. (Bovenbouw van spoorwegen). B. V. IJ. (I)-K. I. v. I. 1918. [Uitgegeven door het] Koninklijk Instituut van ingenieurs. Amsterdam, L. J. Veen. 8». [205x 15]. (VIII, 51 blz.). ƒ 1.25

Webster, Jean: Het «John Grier home». Amsterdam, Scheltema& Holkema's Boekhandel. K. Groesbeek & Paul Nijhoff. 8". [18x12]. (256 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ 1.25; gecart. ƒ 1.50; geb. ƒ 1.75

Webster, Jean; Vadertje Langbeen, 3e, goedkoope druk. Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel. K. Groesbeek & Paul Nijhoff. 8». [18x12]. (149 blz., m. afb. tusschen tekst).

ƒ1.-; gecart. ƒ 1.25; geb. ƒ 1.50

Werkloon-berekening. Onmisbaar boekje voor allen, die werklieden in hun dienst hebben. Eerste supplement. 5OV9-75 cent. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgeversmaatschappij. 8°. [18 x 115]. (52 blz.). ƒ -.40

Wet van den 2den Mei 1897, Stbl. 141, gewijzigd bij de wet van 26 Juli 1918, Stbl. 499, tot oprichting van kamers van arbeid. Met aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken, besluiten ter uitvoering onder welke het kiesreglement en alphabetisch register. 5e druk door mr. dr. J. G. Stenfert Kroese. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8°. [19x85]. (110 blz.). ƒ -.40

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 33.

Wet van den 8sten November 1910, Stbl. 321, houdende wettelijke bepalingen tot regeling van de banken van leening (Pandhuiswet 1910, Stbl. 321). Met aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken en alphabetisch register. 2e druk, door mr. J. de Lange. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8». [19x85]. (47 blz.). ƒ -.30

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 72.

Wet van den 17den Juni 1918, Stbl. 379, ter voorziening in den woningnood. (Woningnoodwet 1918, Stbl. no. 379). Met aanteekeningen, aan de gewisselde stukken en beraadslagingen ontleend, en besluiten ter uitvoering. Door mr. dr. J. H. W. Verzijl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8°. [19x85]. (39 blz.). ƒ-.30

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 92.

Wet van den 23sten April 1880, Stbl. 67, zooals deze is gewijzigd [laatstelijk] bij de wet van 9 Juli 190Ö, Stbl. 118, betreffende de openbare middelen van vervoer met uitzondering der spoorwegdiensten. Met aanteekeningen en het besluit van 31 Juli 1880, Stbl. 121, ter uitvoering van art. 7 der wet. 7e druk, door mr. dr. J. H. W. Verzijl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8°. [19x85]. (20 blz.). ƒ-.30

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 39.

Wet van den 22sten Juni 1901, Stbl. 158 (zooals die wet is gewijzigd [laatstelijk] bij de wet van 26 Juli 1918, Stbl. 499), houdende wettelijke bepalingen betreffende de volkshuisvesting (Woningwet). Met aanteekeningen, aan de gewisselde stukken en beraadslagingen ontleend, besluiten en missives ter uitvoering en alphabetisch register. 8e druk, door mr. dr. J. H. W. Verzijl. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 80. [19x85]. (154 blz.). ƒ -.50

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 64.

Wiersinga, A., zie: Borg, J. ter, en A. Wiersinga.

Zeeman,K., zie: Pik, Joh. H., en K.Zeeman.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN

OP HETZELFDE PEIL!

Boekbindersprijzen en Boekbindersloonen

In het N. v. d. B. van 25 Maart betoont de heer J. Muurling uit Vlissingen zijne klimmende verbazing over hetgeen door mij in het N. v. d. B. van 18 dezer omtrent de stijgende boekbindersprijzen werd medegedeeld, naar aanleiding van een daarover in de Publishers' Circular gelezen beklag. Ik

Sluiten