Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 27

Vrijdag 4 April 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREEN1G1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in liet Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel iater zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Waarschuwing

Sedert kort wordt door de Spoorwegmaatschappijen ledige emballage (kisten, kratten, planken e.d.) niet meer besteld. Zij, die dergelijke colli „francohuis" aan het Bestelhuis moeten afzenden, doen dus beter die voortaan per boot of schipper, dan wel per expediteur (Van Gend & Loos b.v.) te expedieeren.

Verder wil ik er hier de aandacht op vestigen, dat het bestelloon door de Spoorweg-maatschappijen voor Amsterdam thans gebracht is op 25 cent per 50 K.G., minimum fl 0.60!!

Wijders maak ik er belanghebbenden opmerkzaam op - onder verwijzing mede naar mijn bericht in Het Nieuwsblad van 11 Februari j.L, dat sommige booten zijn begonnen het enkele woord

„franco" te beschouwen als „francoAmsterdam" en voor het bezorgen van boord naar het Bestelhuis getracht hebben bestelloon in rekening te brengen. Men schrijve dus ook voor bootzendingen duidelijk voor „franco-huis".

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING Amsterdam, 3 April 1919

TER VERTALING AANGETEEKENDE WERKEN

Wegens ongesteldheid van den heer J. M. Roos van den Berg, gelieve men alle brieven inzake Vertalingsrecht voorloopig te zenden aan den Secretaris der Commissie, den heer J. H. DE WIT, Utrechtschestraat 54, te Amsterdam.

Aangeteekende stukken aan hetzelfde adres, onder bijvoeging van Postkantoor Amstel.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Wells, David A.: Robinson Crusoe's Money. New-York, 1876 op 28 Maart 1919, door W. P. van Stockum &Zoon, te's-Gravenhage.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 3 April 1919 Secretaris

Sluiten