Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 27

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

De prijzen zijn behoudens tijdelijke crisistoeslagen van den uitgever.

Bar Hebraeus: Book of the dove, together with some chapters from his Ethikon. Translated by A. J. Wensink. With an introduction, notes and registers. Leyden, E. J. Brill. Gr.8°. [245x16]. (CXXXVI, 152 blz.). ƒ 4.50

Printed lor the trustees of the „De Goejefund". No. IV.

Beemer, F. A., en H. Pilon: De kinderwerktuin. Met foto's en plattegrond. Met voorwoord van K. Dilling. Assen, Stoomdrukkerij «Floralia». 8». [195 x 135]. (63 blz., m. afb. tusschen tekst). / 1.25

Blaauw, Dr. A. H.: Om de eenheid van het hooger landbouwonderwijs. Wageningen, H. Veenman. Gr. 8". [245x 16]. (16 blz.).

ƒ -.30

Blaupot ten Cate, Mr. H., mr. M. Oppenheimer en mr. J. Ph. Suyling: Rechtspraak in crisiszaken, commentaar op de wet tot instelling eener bijzondere rechtspraak in distributie- en andere crisiszaken, met den daarbij behoorenden algemeenen maatregel van bestuur en de jurisprudentie. Supplement. Alphen aan den Rijn, N. Samsom.S". [24 x 16]. (17 blz.).

ƒ -.60

Brester Jz., Dr. A.: A summary of my theory of the sun. The Hague, W. P. van Stockum and Son. 8". [24x16]. (62 blz.).

ƒ 1.50

Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen bond. He serie. 12e jaargang. 1919/ 1920. No. 1 (Maart). Leiden, S. C. van Doesburgh. Gr. 8°. [295 x 23].

Per jrg. (6 nrs., m. pltn.) ƒ 5.—

De leden van den Nederlandschen Oudheidkundigen bond en de correspondeerende leden ontvangen dit blad gratis.

"Calvijn, Johannes: Institutie. 10e stuk. Rotterdam, D. Bolle.

Donk, W. A. van der: De acht-urige / werkdag. Een inleidende studie naar aanleiding van de regeeringstoezegging van een wetsontwerp tot algeheele wijziging van de arbeidswet-1911. Amsterdam, De R.k. Boek-centrale. 8". [205 x 14]. (44 blz.). f -.90

Duhamel, Georges: Martelaren. Uit het Fransch vertaald door Jetske S. S. Faber. Amsterdam, W. ten Have. 8». [20x14]. (120 blz.). ƒ 2.50; geb. ƒ 2.90

Gids van het arboretum der landbouwhoogeschool te Wageningen. Wageningen, H. Veenman. 1918. 8<>. [195x 135]. (39 blz., m. 6 pltn. en e. uitsl. krt.). ƒ 1.10

Höhler, Dr. Matthias, zie: Leesbibliotheek

van de maatschappij «de Katholieke Illustratie».

Houwink Hzn., R.: Erfelijkheid. Populaire beschouwingen omtrent het tegenwoordige standpunt der erfelijkheid, verzameld uit theorie en practijk. No. 1. Met 16 figuren in den tekst en 5 platen en 13 schema's in een bijlage. Assen, Stoomdrukkerij «Floralia». 8». [24 x 16]. (62 blz.). ƒ 1.90

Jaarboek, Zeventiende, van het genootschap Amstelodamum. Amsterdam, Ten Brink & De Vries. 8°. [23x18]. (XXXVII, 132 blz., m. 1 portr., 15 pltn. en afb. tusschen tekst.).

ƒ3.50

Leesbibliotheek van de maatschappij «de Katholieke Illustratie». LXIVe jaargang. 's-Hertogenbosch, Drukkerij vrhn. Henri Berger. 8°. [185x 13].

Per jrg. (12 afl.) ƒ 3.-, p. p. ƒ 3.25 3. Höhler, Dr. Matthias : De rijkskanselier. Historisch verhaal. Naar het Hoogduitsch. dl. 2. (116 blz.).

Lemming, F., zie: Natuur en sport. *

"Lord Lister, genaamd Raffles, de groote onbekende. No. 263. Amsterdam, Roman-, boek- en kunsthandel. Gr. 8°. [285 x 22]. (32 blz.). ƒ -.20

Maciste, de schrik der bandieten. No. 1. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij «De Amstel». Gr. 8°. [29x21]. (24 blz.). ƒ -.20

Marine, Koninklijke. 1919. Januari. Uitgegeven door het departement van marine voor rekening van het fonds voor oude en gebrekkige zeelieden. ['s-Gravenhage], De Gebroeders Van Cleef. 8°. [20x15]. (329 blz ). ƒ 2.25

Max: Puntjes op de i. [Amsterdam, De R. k. Boek-centrale]. 16». [155x115]. (55 blz.).

ƒ -.20

Meulen, D. van der: Blijde jeugd. Leesboek ten dienste der lagere scholen. Nieuwe serie. Deventer, JE. E. Kluwer. 8". [195 x 135]. 5. 2e druk. (114 blz.. m. fig. tusschen tekst).

ƒ-.55

Miss Enny Gold, de vrouwelijke detective. No. 5. Amsterdam, Uitgevers-maatschappij «De AmsteU. Gr. 8°. [285 x 21]. (32 blz.).

ƒ -.25

Natuur en sport. Dordrecht, C. Morks Cz. KI. 8". [16x 115].

16. Lemming, F.: Hoe, wanneer en wat te zetten in onzen moestuin. (55 blz., m. e. pit.).

ƒ-.35

Sluiten